Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 mars

Podd: Klart! nr 583 - Så fångar du upp det viktiga i yviga chattar


Datum: 2022-03-21 08:45

Chat­ten är ett på mån­ga sätt fritt och enkelt kom­mu­nika­tionsverk­tyg. Man behöver inte tän­ka på häl­snings­fras­er och att for­mat­era tex­ten så att den blir lät­tläst (som i mejl), utan bara gå pang på röd­be­tan, skri­va vad man vill ha sagt och föra snabb, kort­fat­tad dialog.

Men, när chat­ten används myck­et, finns det en risk att ock­så verk­samhet­skri­tiska dialoger förs där.

Rätt som det är har några bestämt något och lika fort försvin­ner det beslu­tade i his­toriken. De som inte var med i dialo­gen i stun­den mis­sar vad som sagts och sak­er risker­ar fal­la mel­lan stolarna.

I det­ta avs­nitt, nr 583, delar jag med mig av vad du behöver hål­la koll på för att inte mis­sa något i chat­ten. Det är tre saker.

Hur gör du för att bal­ansera att du både har fria, yvi­ga chat­tar och mer for­malis­er­ade kanaler med sam­ma per­son­er? Hur håller ni isär det? Och, hur gör du när det risker­ar bli rörigt?

Skriv till mig på david@​stiernholm.​com och berät­ta. Det­ta är en allt mer aktuell frå­ga för mån­ga och jag är nyfiken på att höra ditt bäs­ta tips.

Klart! finns ock­så som veck­o­brev som du kan få till din mejl. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.