Planera för en riktigt av-kopplad semester | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 apr.

Planera för en riktigt av-kopplad semester


Datum: 2015-04-29 12:00

Tro’t om du vill, men semes­tern är snart här. Nat­tfrosten har knappt släppt sitt grepp, men innan du vet ordet av är kväl­lar­na ljum­na och nät­ter­na ljusa. Åtmin­stone för mig är vårar­na inten­si­va och jag har redan nu på känn att det bara kom­mer att säga svisch!” så är det plöt­sligt midsommar.

Semes­tern är en tid för rekreation och reflek­tion, men visst omgär­das den lätt av en känsla av stress och otill­räck­lighet. Vi job­bar och job­bar hela vägen rätt in i kak­let” och ändå hin­ner vi inte klart med allt som behövde fixas innan vi gick på ledighet. Just när vi kom­mit ner i varv, ringer en kol­le­ga från job­bet som behöver hjälp med att hit­ta några doku­ment inne på vårt rum. Och, när vi är till­ba­ka på job­bet efter fem härli­ga veck­or, möter oss en späck­ad mail­box och dry­ga 800 oläs­ta mail.

Kanske känns det fort­farande avlägset, men gör vi något konkret redan nu för att göra semes­ter­avbrot­tet rik­tigt smidigt har vi god fram­förhåll­ning och behöver inte kän­na oss fullt så stressade.

När jag häromveck­an inter­vjuades om vad vi kan göra för att plan­era semes­tern på ett struk­tur­erat sätt, sva­rade jag ungefär:

Gör så här

 1. Reservera tom tid strax före och direkt efter semes­tern. Bloc­ka veck­an före semes­tern så du inte har några möten då (eller åtmin­stone så få som möjligt). Du kan behö­va en vec­ka för att få klart dels de uppgifter du verk­li­gen behöver ha klart innan du går, dels de uppgifter andra bara behöver ha hjälp med innan du försvinner”.

  Under din bor­tavaro fort­sät­ter mailen rasa in. När du kom­mer till­ba­ka behöver du ta hand om de alla. Har du då fyllt förs­ta veck­an med möten, kom­mer du efter ytterli­gare en vec­ka och det kan lätt ta flera veck­or (för att inte säga månad­er) innan du kom­mit ikapp. Bloc­ka där­för ock­så tid i veck­an då du kom­mer till­ba­ka. Jag brukar räk­na en vec­ka bor­ta = en hel dags mail­hanter­ing efteråt” (jag får mel­lan 60 och 80 mail om dagen)

 2. Gör mate­r­i­al kol­le­gor­na behöver när du är bor­ta lät­till­gäng­ligt. Vill du bli min­dre störd av att någon frå­gar dig var de hit­tar skisser­na för det aktuel­la pro­jek­tet, lägg på för­hand fram de pär­mar eller map­par som det är troli­gast att kol­le­gor­na behöver hit­ta. Det är förvis­so ett tag kvar, men ska­pa idag en lapp (eller ett textdoku­ment) där du fram till sista dagen före semes­tern skriv­er upp det mate­r­i­al du suc­ces­sivt kom­mer på att någon annan kom­mer att behö­va när du är bor­ta. På så vis byg­ger du en check­lista att använ­da pré­cis innan du läm­nar kon­toret för ledighet. Just innan du går, lägg fram på skrivbor­det allt som står på check­lis­tan. Nu hit­tar andra mate­ri­alet lättare (om det för övrigt är tomt på skrivbordet).

 3. Skum­ma igenom din att göra-lista och leta fram uppgifter som för­fall­er under dina semes­ter­veck­or. Bestäm redan nu om du:
  • fly­t­tar för­fal­lo­da­tumet till senare (och med­dela dem du ska utföra uppgiften för)
  • fly­t­tar för­fal­lo­da­tumet till tidi­gare (så du får klart dem långt innan du tar ledigt)
  • delegerar till en kol­le­ga, som inte är ledig då du är ledig (och plan­era in när du lär upp veder­börande om det är nödvändigt)

Gnis­sel­fritt inträde till och utträde från semestern
Om du redan nu motar Olle i grind så att inte semes­terledigheten omgär­das av stress och slit, kom­mer du att få mer gläd­je av de veck­o­rs uppe­håll i job­bet du plan­er­at in. Du kom­mer snab­bare igång när du är till­ba­ka i tjänst igen, utan att behö­va bära så tung oläs­ta mail-bör­da flera veck­or efter att du kom­mit åter.

Hur gör du?
Hur gör du för att struk­tur­era arbetet runt semes­tern på bäs­ta sätt? Skriv en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.