Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 maj

Passa på innan du ska gå


Datum: 2012-05-02 12:00

Jag kom på en sak häromdagen.

Efter­som vi som tyck­er om struk­tur vill få gjort det vill göra så smidigt det bara går, är vi intresser­ade av knep för att nyt­t­ja den sit­u­a­tion vi är i just för tillfäl­let så effek­tivt som möjligt. Jag menar inte att vi kram­pak­tigt måste nyt­t­ja var­je ögonblick till max hela tiden, dygnet runt, men i peri­oder har vi så myck­et som ska bli klart att vi inte vill spilla tid i onödan.

Det här med kontext

Ett väl­bekant knep är att mark­era uppgifter­na på att-göra-lis­tan med var någon­stans vi behöver vara för att kun­na göra dem, d v s i vilken kontext. 

Kon­tex­ten skrivs ofta i det­ta sam­man­hang i for­men “@kontoret”, “@bilen” och så vidare.

Van­li­gen är vit­sen med att kon­text-kat­e­goris­era att-göra-lis­tan att vi kan slip­pa se alla de uppgifter vi inte kan göra där vi är, genom att bara visa de som vi kan göra just här och nu.Men, vad som gick upp för mig var att rätt använt, är kon­text-märknin­gen dessu­tom ett sätt att få mer gjort totalt sett; att arbe­ta effek­ti­vare, kort sagt.Kon­tex­ter­na svarar näm­li­gen inte bara på frå­gan Vad kan jag göra här där jag är nu?”, utan ock­så på Vad bör jag pas­sa på att göra här där jag är nu, innan jag åker härifrån?”.

Gör så här

Låt säga att du sit­ter på kon­toret, fram­för din dator och med din tele­fon bred­vid dig.

Då kan du ur att-göra-lis­tan väl­ja uppgifter från kon­tex­ter­na @kontoret, @datorn och @telefonen.Frånsett all annan pri­or­i­ter­ing­sor­d­ning, välj då i förs­ta hand uppgifter från @kontoret-kontexten. Det är näm­li­gen den som är den knap­pa resursen här.Förut­satt att du har en bär­bar dator, kan du göra @dator-uppgifterna någon annanstans än just här. Med säk­er­het är ock­så din tele­fon fly­t­tbar, så ock­så tele­fon­sam­tal­en har du möj­lighet att göra utan­för kontoret. 

Det är endast @kontoret-uppgifterna du bara kan göra här på kontoret.Där­för, om du har flera möjli­ga näs­ta att-göra-uppgifter att ta tag i, välj de som främst hör hem­ma i den kon­text du är i nu.Dessu­tom, en stund innan du läm­nar den kon­text du är i (t ex @kontoret), skum­ma igenom @kontoret-uppgifterna i lis­tan och se om det är någon du vill pas­sa på att få undan nu när du är här, innan du tar dig härifrån.

Mer avk­larat — min­dre uppskjutet

Ställer du dig både frå­gor­na Vad kan jag göra här?” och Vad bör jag pas­sa på att göra här?” kom­mer du att nyt­t­ja din belä­gen­het i än större grad än annars.

Du slip­per skju­ta upp lika mån­ga uppgifter till sedan, när du är till­ba­ka i rätt kon­text igen, efter­som du gör så myck­et som är möjligt i den sit­u­a­tion du är.

Hur gör du?

Hur gör du för att få så myck­et som möjligt gjort där du är för stun­den? Du får mer än gär­na dela med dig av just ditt tips genom att läm­na en kommentar.