Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 maj

Papperskorg med ångermånad


Datum: 2010-05-26 10:46

Att pap­per och doku­ment som är skräp ska slän­gas och sådant som är bra-att-ha-mate­r­i­al ska sparas, det låter självklart. 

Men, då och då är det inte fullt så enkelt. Ibland har vi några mötes­no­teringar, några kvit­ton eller några anteck­ningar som vi för­mod­li­gen kan slän­ga, men vi är inte helt säkra. Det är osan­no­likt, men det kan hän­da att vi ändå behöver dem den när­maste tiden och då vore det fint att ha dem kvar.

Vi behöver en pap­per­sko­rg med ångermånad.

Gör så här

 1. Skaf­fa dig två snyg­ga, stapel­bara lådor i t ex halv­trans­par­ent plast. De behöver vara stapel­bara på varan­dra och inte bara i varan­dra. Kanske behöver du ett lock emel­lan lådor­na för att den ena ska kun­na stå på den andra. 
 2. Du hit­tar dem säk­ert på IKEA, Muji, Gran­it eller i en lik­nande affär.
 3. Ställ den ena lådan ovan­på den andra.
 4. Släng dina för­mod­li­gen skräp”-papper i den övre lådan, när du har sådana att slänga.
 5. När den övre lådan är full, ställ den under­st och fly­t­ta sedan upp den undre, tom­ma lådan så den står överst.
 6. Fort­sätt att halvs­län­ga” pap­per i den övre lådan.
 7. När ock­så den övre lådan är full, töm den undre lådan; d v s släng pap­pren på riktigt. 
 8. Sätt den (övre) ful­la lådan under­st och den tom­ma överst och fort­sätt halvs­läng”, o s v.

På så vis blir du av med för­mod­li­gen skräp”-papprena sam­tidigt som du har dem kvar ett tag, för säk­er­hets skull. Hur länge de finns kvar, beror på hur myck­et du halvs­länger”.

Dig­i­ta­la doku­ment i limbo

Gör motsvarande ock­så för dina dig­i­ta­la dokument:

 1. Ska­pa en ny mapp och döp den till För­mod­li­gen skräp”, Kom­posten”, Vin­den” eller något smart som pas­sar dig.
 2. I map­pen, ska­pa ock­så två andra map­par, t ex Ett” och Två”.
 3. Stu­va undan de fil­er du vill slän­ga med ånger­må­nad i map­pen Ett”.
 4. Lägg upp en återkom­mande uppgift i din att-göra-lista som innebär att du en gång per månad rader­ar fil­er­na i map­pen Två” och fly­t­tar fil­er­na i map­pen Ett” till map­pen Två”.

Nu hänger allt­så de för­mod­li­gen släng­bara fil­er­na i lim­bo en månad innan de försvin­ner för gott. Hängslen och livrem var orden.

Hur gör du?

Vad har du för knep för att se till att du bara har det mate­r­i­al du behöver, varken mer eller mindre? 

Välkom­men att läm­na en kom­men­tar nedan!