Gör som agent Cooper | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 maj

Gör som agent Cooper


Datum: 2010-05-21 11:24

Minns du det tidi­ga 90?talets mytom­spun­na serie Twin Peaks”? Var­je avs­nitt innehöll åtmin­stone en scen där Kyle MacLach­lans roll­fig­ur agent Coop­er” grep­pade sin dik­ta­fon, inled­de med att säga Diane, …” och talade sedan fritt in sina tankar på bandet.

Vem Diane var och om hon ens fanns, framg­ick aldrig.

I de fles­ta mobil­tele­fon­er finns det en funk­tion som kallas Röstin­spel­ning”, Voice notes”, Röst­mem­on” eller liknande.

Den funk­tio­nen är just nu mitt käraste strukturverktyg.

Fån­ga det dyr­bara i flykten

Dik­ta­fon-funk­tio­nen gör att jag kan fån­ga en hel mas­sa sak­er i fly­k­ten. Istäl­let för att vas­ka fram dem när jag måste, kan jag ploc­ka dessa guld­ko­rn till for­mu­leringar, idéer och resone­mang närhelst de dyk­er upp, utan ansträngn­ing. För mig är det en väldig lät­tnad att kun­na släp­pa dem ur min­net och ändå ha dem kvar i tryg­gt för­var i den form de först visade sig för mig.

Goda idéer

Det kan hand­la om goda, till synes geniala idéer som jag sedan läg­ger in i min någon gång, kanske”-lista för att mogna tills tid­punk­ten är den rät­ta att sät­ta dem i ver­ket. Vis­sa av dem mog­nar myck­et rik­tigt, medan andra skrump­nar med tiden.

Sak­er att göra

Ofta talar jag ock­så in de att-göra-sak­er jag bestäm­mer mig för strax efter att jag avs­lu­tat ett mobil­sam­tal (och som jag kanske kom­mit överens om med den jag talat med). Kör jag bil, vill jag hellre tala in uppgiften än att leta fram pen­na och mina Koll-på-läget-kort för att skri­va upp den. Vik­tigt är att jag så fort jag har möj­lighet ser till att töm­ma” dik­ta­fo­nen, varpå jag läg­ger in uppgifter­na i min att-göra-lista, så jag inte har uppgifter sprid­da på flera oli­ka ställen. Själv gör jag det genom att maila röst­no­teringar­na direkt från tele­fo­nen till min assis­tent, som sedan skriv­er ut dem och mailar till­ba­ka till mig.

Snit­si­ga for­mu­leringar och resonemang

Men, fram­för allt njuter jag just nu av att dik­tera for­mu­leringar och resone­mang högt för mig själv. Att skri­va brev eller mail kan för mig, i syn­ner­het i ett känsligt läge i en kun­drela­tion, vara behäf­tat med viss vån­da. Likaså att för­fat­ta nytt föreläs­nings­ma­te­r­i­al när jag har ont om tid.
Ofta kom­mer jag på de smar­taste for­mu­leringar­na och resone­man­gen när jag sysslar med något helt annat än att sit­ta fram­för datorn med ett tomt, vitt ark på skär­men. Kan jag då fån­ga dessa snit­si­ga for­mu­leringar i fly­k­ten, blir arbetet med själ­va brevet eller föreläs­nin­gen så otroligt myck­et enklare.

Efter­som skri­van­det inte län­gre är behäf­tat med vån­da, kom­mer jag att få det gjort lättare (efter­som jag inte väl­jer att göra andra, bekvä­mare sak­er först). Mailet kom­mer iväg, processen fort­sät­ter framåt och långt tidi­gare når jag mitt mål.

Och tänk — allt det­ta tack vare Diane.

Tes­ta ock­så du

Om du inte redan gör det, kan jag verk­li­gen rek­om­mendera dig att tes­ta att använ­da röst­no­ter­ings­funk­tio­nen. Sak­nar din mobil­tele­fon en sådan, finns det enkla dik­ta­fon­er att köpa. Vad är det värt att fån­ga ett guld­ko­rn i flykten?

Hur gör du?

Vilket är ditt favorit-struk­turverk­tyg just nu? 

Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.