Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 maj

Gör som agent Cooper


Datum: 2010-05-21 11:24

Minns du det tidi­ga 90?talets mytom­spun­na serie Twin Peaks”? Var­je avs­nitt innehöll åtmin­stone en scen där Kyle MacLach­lans roll­fig­ur agent Coop­er” grep­pade sin dik­ta­fon, inled­de med att säga Diane, …” och talade sedan fritt in sina tankar på bandet.

Vem Diane var och om hon ens fanns, framg­ick aldrig.

I de fles­ta mobil­tele­fon­er finns det en funk­tion som kallas Röstin­spel­ning”, Voice notes”, Röst­mem­on” eller liknande.

Den funk­tio­nen är just nu mitt käraste strukturverktyg.

Fån­ga det dyr­bara i flykten

Dik­ta­fon-funk­tio­nen gör att jag kan fån­ga en hel mas­sa sak­er i fly­k­ten. Istäl­let för att vas­ka fram dem när jag måste, kan jag ploc­ka dessa guld­ko­rn till for­mu­leringar, idéer och resone­mang närhelst de dyk­er upp, utan ansträngn­ing. För mig är det en väldig lät­tnad att kun­na släp­pa dem ur min­net och ändå ha dem kvar i tryg­gt för­var i den form de först visade sig för mig.

Goda idéer

Det kan hand­la om goda, till synes geniala idéer som jag sedan läg­ger in i min någon gång, kanske”-lista för att mogna tills tid­punk­ten är den rät­ta att sät­ta dem i ver­ket. Vis­sa av dem mog­nar myck­et rik­tigt, medan andra skrump­nar med tiden.

Sak­er att göra

Ofta talar jag ock­så in de att-göra-sak­er jag bestäm­mer mig för strax efter att jag avs­lu­tat ett mobil­sam­tal (och som jag kanske kom­mit överens om med den jag talat med). Kör jag bil, vill jag hellre tala in uppgiften än att leta fram pen­na och mina Koll-på-läget-kort för att skri­va upp den. Vik­tigt är att jag så fort jag har möj­lighet ser till att töm­ma” dik­ta­fo­nen, varpå jag läg­ger in uppgifter­na i min att-göra-lista, så jag inte har uppgifter sprid­da på flera oli­ka ställen. Själv gör jag det genom att maila röst­no­teringar­na direkt från tele­fo­nen till min assis­tent, som sedan skriv­er ut dem och mailar till­ba­ka till mig.

Snit­si­ga for­mu­leringar och resonemang

Men, fram­för allt njuter jag just nu av att dik­tera for­mu­leringar och resone­mang högt för mig själv. Att skri­va brev eller mail kan för mig, i syn­ner­het i ett känsligt läge i en kun­drela­tion, vara behäf­tat med viss vån­da. Likaså att för­fat­ta nytt föreläs­nings­ma­te­r­i­al när jag har ont om tid.
Ofta kom­mer jag på de smar­taste for­mu­leringar­na och resone­man­gen när jag sysslar med något helt annat än att sit­ta fram­för datorn med ett tomt, vitt ark på skär­men. Kan jag då fån­ga dessa snit­si­ga for­mu­leringar i fly­k­ten, blir arbetet med själ­va brevet eller föreläs­nin­gen så otroligt myck­et enklare.

Efter­som skri­van­det inte län­gre är behäf­tat med vån­da, kom­mer jag att få det gjort lättare (efter­som jag inte väl­jer att göra andra, bekvä­mare sak­er först). Mailet kom­mer iväg, processen fort­sät­ter framåt och långt tidi­gare når jag mitt mål.

Och tänk — allt det­ta tack vare Diane.

Tes­ta ock­så du

Om du inte redan gör det, kan jag verk­li­gen rek­om­mendera dig att tes­ta att använ­da röst­no­ter­ings­funk­tio­nen. Sak­nar din mobil­tele­fon en sådan, finns det enkla dik­ta­fon­er att köpa. Vad är det värt att fån­ga ett guld­ko­rn i flykten?

Hur gör du?

Vilket är ditt favorit-struk­turverk­tyg just nu? 

Välkom­men att kom­mentera nedan.