Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 apr.

Öppen kurs i personlig effektivitet i Göteborg


Datum: 2011-04-01 15:39

Den 10 maj arranger­ar Lära för livet en öppen kurs i per­son­lig effek­tivitet med mig här i Göteborg.

Kursen är för dig som vill ha mer tid till det som är vik­tigt för dig och för din verk­samhet. Vill du mer än idag kän­na att du kan ha ryggen fri när du går hem för dagen och vill du kun­na fokusera på rätt uppgift i rätt tid, kom­mer du i kursen få mån­ga konkre­ta verk­tyg och metoder som du direkt kan använ­da till­ba­ka på job­bet i vardagen.

Du får lära dig hur du lättare håller koll på allt du har att göra utan att behö­va ha det i huvudet eller spri­da allt på mån­ga oli­ka lis­tor, lap­par och appar. Vi går igenom prak­tiska verk­tyg som hjälper dig pri­or­it­era på kort sikt såväl som över tid.

Teo­ri­avs­nitt var­vas med övningar på egen hand och det finns gott om utrymme att belysa just dina frågeställ­ningar. I slutet av kursen, ska­par du din egen han­dlings­plan för att etablera en bät­tre struk­tur och ett effek­ti­vare arbetssätt i vardagen.

Vad blir då resul­tatet? Ja, så här skrev en tidi­gare kurs­delt­a­gare för några veck­or sedan.

Upp­dat­er­at: Det har gått en tid sedan den här kursen. På huvudsi­dan för våra kurs­er i per­son­lig effek­tivitet får du aktuell infor­ma­tion om vad vi erbjuder.