Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 mars

Du vann!


Datum: 2011-03-30 16:22

När tog du ut segern senast? När kände du dig aktivt myck­et nöjd med dig själv, på rik­tigt? När såg du senast till­ba­ka på vad du åstad­kom­mit och kände dig stolt?

Vi job­bar hårt i varda­gen för att ro pro­jek­tet i hamn, för att expandera verk­samheten, för att skaf­fa oss det jobb vi vill, för att ha den vardag vi önskar.

Vår erfaren­het säger oss att vi ökar chanser­na att lyckas om vi job­bar sys­tem­a­tiskt och med god struk­tur i arbetet. Ibland känns det enkelt och ibland anstränger vi oss hårt. Men, inten­sivt arbete har sin tid och vila har sin tid. Du kom­mer att orka ända fram om du då och då stan­nar upp, begrun­dar vad du lyck­ats med och kän­ner dig nöjd med dig själv.
För, vad är väl våra struk­tur­för­bät­tringsansträngningar vär­da om vi aldrig får nju­ta fruk­ter­na av dem? Intet.

Din när­maste vän

I skri­vande stund är vi i bör­jan av våren och för mån­ga är det snart dags för som­marens semes­ter – ett naturligt avbrott då du kan se till­ba­ka med förnöjsamhet på vad du åstadkommit. 
Du är ju din när­maste vän, som du alltid är med. Visst vill du väl vara med en vän som ömsom sporrar dig när du behöver läg­ga på ett extra kol, ömsom slapp­nar av till­sam­mans med dig när det är lugnare? Vem vill umgås med någon som aldrig är nöjd, utan som hela tiden vill ha mer och vill vidare?

Gör så här

  1. Tänk till­ba­ka på hur du arbe­tade för ett halvt år sedan. Vad gör du idag som du inte gjorde då? Vad finns idag som inte fanns då? Vad är klart idag som inte var påbör­jat då? Vad är självk­lart för dig idag som du inte hade en aning om då?
  2. Lägg märke till de sak­er du har gjort för att förän­dra din job­b­vardag, t ex när det gäller struk­tur. Ser du att du har haft det på ett visst sätt, fått en idé, gjort något konkret och nu är det på ett annat sätt? Visst är det fan­tastiskt — du kan med enkla medel påver­ka hur du har det i vardagen!
  3. Njut av att det är bät­tre nu. Är det myck­et som inte är bät­tre, njut av de sak­er, om än ensta­ka, som fak­tiskt är bät­tre nu.
  4. Känn dig stolt över dig själv. Se hur kapa­bel du är. Var rik­tigt nöjd med dig själv. Ge dig en klapp på axeln. Visst, köp en flas­ka cham­pagne, beställ tid för en SPA- behan­dling eller gör något annat för att belö­na dig. Men, det som ändå räck­er längst och som lever kvar ock­så den dag då du utsätts för tuffa utmaningar är att nju­ta av vad du åstad­kom­mit, att du gått i mål, att du vann det här lop­pet, att du är nöjd och stolt.

Överkurs

Kan­hän­da tar du idag din till­varo för självk­lar och att det bara är som det är” och att du inte kan göra så myck­et åt den. Nu när du så tydligt upp­märk­sam­mat hur han­dlingskraftig du är, föreställ dig vil­ka förän­dringar du skulle vil­ja åstad­kom­ma härnäst, när du vilat klart (kanske i höst, efter semestern).

Är vi inte framme snart?”

Om du ser till att ta hem segern då och då, kom­mer du att få lättare och lättare att göra förän­dringar till det bät­tre. Det blir till en kul sport som du är bra på. Du kom­mer ock­så att kän­na en större förnöjsamhet efter­som du med jäm­na mel­lan­rum kom­mer fram” istäl­let för att bara vara på väg hela tiden, vidare, vidare. Du får abso­lut ta dig vidare, jag är den förste att vil­ja det, men stan­nar du upp och njuter en halvdag är ingen tid förlorad.

Hur gör du?

Hur gör du för att upp­märk­sam­ma dina framgån­gar för dig själv? 

Välkom­men att kom­mentera nedan.