Om hur ett lunchsamtal skapade vardagsstruktur | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 mars

Om hur ett lunchsamtal skapade vardagsstruktur


Datum: 2010-03-24 11:53

En av mina främ­s­ta inspi­ra­tionskäl­lor är att läsa blog­gar. Ur min blog­glista i Google Read­er får jag idéer till nya struk­tur­tips, till nya sätt att för­pac­ka mina tjän­ster fysiskt, till inno­v­a­ti­va sätt att mark­nads­föra min verk­samhet.

En av de mest väl­skriv­na och väl­sköt­ta blog­gar jag föl­jer är copy­writern Mat­tias Åker­bergs blogg Please copy me”, om att skri­va reklam. Få blog­gare bel­yser så intres­san­ta aspek­ter av reklam som han, dessu­tom på ett sin­nrikt och fin­urligt sätt.

För någon dryg vec­ka sedan hade jag nöjet att äta lunch med Mat­tias och då talade vi om hur man bäst förde­lar sin tid mel­lan oli­ka pro­jekt, upp­drag och jobb. Hur läg­ger man upp en vec­ka så att man job­bar lagom myck­et på var­je sak? Hur kom­mer man igång med arbetet de dagar då man gör något för ens egen skull, snarare än på upp­drag av någon annan? Vad är en lämplig avvägn­ing mel­lan att styra upp tiden och att vara fri?

I måndags blog­gade Mat­tias om vårt möte, vad han kom fram till och vad han har satt i ver­ket. Läs inlägget på Please copy me här.

Hur gör du för att läg­ga lagom myck­et tid på oli­ka uppgifter? 

Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.