Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 mars

Om hur ett lunchsamtal skapade vardagsstruktur


Datum: 2010-03-24 11:53

En av mina främ­s­ta inspi­ra­tionskäl­lor är att läsa blog­gar. Ur min blog­glista i Google Read­er får jag idéer till nya struk­tur­tips, till nya sätt att för­pac­ka mina tjän­ster fysiskt, till inno­v­a­ti­va sätt att mark­nads­föra min verk­samhet.

En av de mest väl­skriv­na och väl­sköt­ta blog­gar jag föl­jer är copy­writern Mat­tias Åker­bergs blogg Please copy me”, om att skri­va reklam. Få blog­gare bel­yser så intres­san­ta aspek­ter av reklam som han, dessu­tom på ett sin­nrikt och fin­urligt sätt.

För någon dryg vec­ka sedan hade jag nöjet att äta lunch med Mat­tias och då talade vi om hur man bäst förde­lar sin tid mel­lan oli­ka pro­jekt, upp­drag och jobb. Hur läg­ger man upp en vec­ka så att man job­bar lagom myck­et på var­je sak? Hur kom­mer man igång med arbetet de dagar då man gör något för ens egen skull, snarare än på upp­drag av någon annan? Vad är en lämplig avvägn­ing mel­lan att styra upp tiden och att vara fri?

I måndags blog­gade Mat­tias om vårt möte, vad han kom fram till och vad han har satt i ver­ket. Läs inlägget på Please copy me här.

Hur gör du för att läg­ga lagom myck­et tid på oli­ka uppgifter? 

Välkom­men att kom­mentera nedan.