Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 feb.

Ny kolumn på Motivation.se: att göra-list-verktyg jag rekommenderar


Datum: 2017-02-23 18:24

Har du sett!? Nu är min kol­umn för feb­ru­ari hos Moti​va​tion​.se pub­licer­ad och i den berät­tar jag bland annat vil­ka verk­tyg vi inte ska använ­da för att hål­la koll på allt vi har att göra — och vil­ka jag rek­om­mender­ar istället. 

Ta en titt på vil­ka det är på Moti​va​tion​.se.

(Det är inte utan att jag är smått stolt och om man tit­tar rik­tigt noga ovan, tror jag att det framgår.)