Nu skakar vi igång igen, men först ... | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 aug.

Nu skakar vi igång igen, men först ...


Datum: 2011-08-24 11:56

Om du är som jag, funger­ar som­marledigheten som ett ren­ings­bad för tankar­na om ditt jobb. 

I så fall tänker du, lik­som jag, klarare om ditt jobb när några veck­or av semes­tern gått, då du fått ett annat per­spek­tiv på det som du är så insyl­tad i var­je arbets­dag resten av året. 

Visst är det som att allt det som annars virvlar omkring i din job­b­vardag läg­ger sig och du ser vad som är vik­tigt och vad som bara är brus?

Jag skulle vil­ja lik­na det vid en sådan där vat­ten­fylld glas­glob där snön yr om fig­ur­erna därinne när du skakar den. När du går på semes­ter, ställer du ner globen och suc­ces­sivt fall­er allt som yrt till marken och sik­ten klarnar.

Ta vara på klarheten

Nu i slutet av som­maren, när du är på väg att ska­ka igång allt igen, se till att du tar vara på den klarhet som uppda­gats för dig när du var­it ledig.

Låt säga att det har bliv­it tydligt för dig vad du vill sat­sa på nu det när­maste halvåret.
Det kan hand­la om dig som yrkesman eller ‑kvin­na, men det kan likaväl hand­la om den organ­i­sa­tion du är verk­sam i eller led­er. Kanske hand­lar det om hur du hanter­ar dina mail, kanske om vilken ny pro­dukt du ska ta fram, kanske om i vilken rik­t­ning du vill utveck­la din kom­pe­tens eller om på vilken mark­nad du vill etablera din verk­samhet härnäst.

Efter­som inget av det­ta är något du kan göra i en hand­vänd­ning, i en enda ansats, behöver du definiera var­je sak du vill sat­sa på som ett pro­jekt, d v s en att-göra-uppgift som består av flera steg.

Gör så här

  1. Ta fram din pro­jek­töver­sikt, d v s det ställe där du sam­tidigt kan se alla de sto­ra och små pro­jekt du har igång för ögonblicket.
  2. Om de inte redan finns där, lägg till de pro­jekt du vill sat­sa på det när­maste halvåret till översikten.
  3. Se till att for­mulera var­je pro­jekt konkret och i for­men av hur sit­u­a­tio­nen ska vara när det är klart, t ex Öpp­na det förs­ta kon­toret i Tysk­land”, Lansera pro­dukt X”, Sjösätt den nya organ­i­sa­tio­nen”, Lyckas med 24h svarstid på mailen i en månads tid” el dyl. Det­ta för att du lätt ska kun­na avgöra om det är klart eller ej (och om du därmed kan ta bort pro­jek­tet från översikten).
  4. Ge de pro­jekt du valt en särställ­ning mot allt annat på över­sik­ten, så du lätt fokuser­ar dem. Mark­era dem t ex med en särskild färg, sätt dem under rubriken hösten 2009”, dölj alla andra pro­jekt som du inte vill fokusera det när­maste halvåret, eller gör på något annat sätt som pas­sar dig.
  5. Det sista du ska göra innan du släp­per den här övnin­gen är att definiera ett konkret, näs­ta steg för vart och ett av de pro­jek­ten du valt ut.
  6. Se till att dessa näs­ta steg är for­muler­ade som tydli­ga att-göra-uppgifter som du kan slut­föra i en ansats.
  7. Sätt upp dessa att-göra-uppgifter på din att-göra-lista och skrid till verket!

Även om det yr, fokusera

Efter­som du fokuser­ar på några få pro­jekt till skill­nad från att försö­ka springa på allt som yr omkring, ökar san­no­likheten att du lyckas med det du före­satt dig. Att du så tydligt bestämt dig för vad du ska sat­sa på, ökar ock­så det chansen för framgång och dessu­tom gör det vägen dit mer inspirerande.

Hur gör du?

Hur gör du för att dra max­i­mal nyt­ta av dina Lid­ner­s­ka knäp­par, dessa ögonblick av klarhet när allt fall­er på plats? Läm­na gär­na en kom­men­tar om hur du gör!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.