Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 aug.

Nu skakar vi igång igen, men först ...


Datum: 2011-08-24 11:56

Om du är som jag, funger­ar som­marledigheten som ett ren­ings­bad för tankar­na om ditt jobb. 

I så fall tänker du, lik­som jag, klarare om ditt jobb när några veck­or av semes­tern gått, då du fått ett annat per­spek­tiv på det som du är så insyl­tad i var­je arbets­dag resten av året. 

Visst är det som att allt det som annars virvlar omkring i din job­b­vardag läg­ger sig och du ser vad som är vik­tigt och vad som bara är brus?

Jag skulle vil­ja lik­na det vid en sådan där vat­ten­fylld glas­glob där snön yr om fig­ur­erna därinne när du skakar den. När du går på semes­ter, ställer du ner globen och suc­ces­sivt fall­er allt som yrt till marken och sik­ten klarnar.

Ta vara på klarheten

Nu i slutet av som­maren, när du är på väg att ska­ka igång allt igen, se till att du tar vara på den klarhet som uppda­gats för dig när du var­it ledig.

Låt säga att det har bliv­it tydligt för dig vad du vill sat­sa på nu det när­maste halvåret.
Det kan hand­la om dig som yrkesman eller ‑kvin­na, men det kan likaväl hand­la om den organ­i­sa­tion du är verk­sam i eller led­er. Kanske hand­lar det om hur du hanter­ar dina mail, kanske om vilken ny pro­dukt du ska ta fram, kanske om i vilken rik­t­ning du vill utveck­la din kom­pe­tens eller om på vilken mark­nad du vill etablera din verk­samhet härnäst.

Efter­som inget av det­ta är något du kan göra i en hand­vänd­ning, i en enda ansats, behöver du definiera var­je sak du vill sat­sa på som ett pro­jekt, d v s en att-göra-uppgift som består av flera steg.

Gör så här

  1. Ta fram din pro­jek­töver­sikt, d v s det ställe där du sam­tidigt kan se alla de sto­ra och små pro­jekt du har igång för ögonblicket.
  2. Om de inte redan finns där, lägg till de pro­jekt du vill sat­sa på det när­maste halvåret till översikten.
  3. Se till att for­mulera var­je pro­jekt konkret och i for­men av hur sit­u­a­tio­nen ska vara när det är klart, t ex Öpp­na det förs­ta kon­toret i Tysk­land”, Lansera pro­dukt X”, Sjösätt den nya organ­i­sa­tio­nen”, Lyckas med 24h svarstid på mailen i en månads tid” el dyl. Det­ta för att du lätt ska kun­na avgöra om det är klart eller ej (och om du därmed kan ta bort pro­jek­tet från översikten).
  4. Ge de pro­jekt du valt en särställ­ning mot allt annat på över­sik­ten, så du lätt fokuser­ar dem. Mark­era dem t ex med en särskild färg, sätt dem under rubriken hösten 2009”, dölj alla andra pro­jekt som du inte vill fokusera det när­maste halvåret, eller gör på något annat sätt som pas­sar dig.
  5. Det sista du ska göra innan du släp­per den här övnin­gen är att definiera ett konkret, näs­ta steg för vart och ett av de pro­jek­ten du valt ut.
  6. Se till att dessa näs­ta steg är for­muler­ade som tydli­ga att-göra-uppgifter som du kan slut­föra i en ansats.
  7. Sätt upp dessa att-göra-uppgifter på din att-göra-lista och skrid till verket!

Även om det yr, fokusera

Efter­som du fokuser­ar på några få pro­jekt till skill­nad från att försö­ka springa på allt som yr omkring, ökar san­no­likheten att du lyckas med det du före­satt dig. Att du så tydligt bestämt dig för vad du ska sat­sa på, ökar ock­så det chansen för framgång och dessu­tom gör det vägen dit mer inspirerande.

Hur gör du?

Hur gör du för att dra max­i­mal nyt­ta av dina Lid­ner­s­ka knäp­par, dessa ögonblick av klarhet när allt fall­er på plats? Läm­na gär­na en kom­men­tar om hur du gör!