Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 aug.

First, they took Berlin (then they'll take Manhattan?)


Datum: 2011-08-19 10:46

Tors­da­gen den 7 juli begav jag mig till Voo Store i Berlin­stads­de­len Kreuzberg för att vara med på lanser­ings­festen för Mute­watch — den avskalade klock­an med det ljudlösa alarmet.

Mel­lan Beau­ti­ful Swim­mers dis­co och Matt Lam­berts live­v­ideoin­stal­la­tion­er fick vi som var där provbära den nya klock­an på armen och tes­ta hur man med hjälp av de klas­siska iPhone”-rörelserna ställer in det tys­ta, vibrerande alarmet och nedräknin­gen. Det var litet ovant i bör­jan, efter­som Mute­watch helt sak­nar knap­par (och urtavla för den delen). 

Självk­lart tog jag ock­så chansen att pra­ta en stund med män­nisko­r­na bakom Mutewatch. 

Gustaf Ham­mar­gren berät­tade stolt om att det inbyg­g­da gyro­scopet kän­ner av om man frid­er på han­dle­den snabbt (som när man vill kol­la vad klock­an är) och då tän­der den dig­i­ta­la dis­playen, så siffror­na syns. Mai-Li Ham­mar­gren berät­tade att nyck­eln till att de fått så fina åter­försäl­jare runt om i världen är att de rest runt och träf­fat alla per­son­li­gen. Livia Moore och jag diskuter­ade nyt­tan av imag­inära lastka­jer för att kun­na hantera ett stort inflöde av kon­tak­ter, infor­ma­tion och idéer i vår vardag. Jag kom ock­så överens med Fredrik Lundin att skri­va fler inlägg till Mute­watchs förnäm­li­ga blogg Timetank.

Veck­an där­på bör­jade Mute­watch-klock­o­r­na säl­jas i butik och enligt uppgift klev ingen min­dre än Karl Lager­feld in på Colette i Paris den förs­ta dagen och köpte tre antracit­grå klockor.

I höst köper du Mute­watch i Struk­tur­shopen här hos oss.

Se bilder från lanserin­gen här.

Och, en kort video här.