Nu ska vem som helst få konkreta mål | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 maj

Nu ska vem som helst få konkreta mål


Datum: 2011-05-20 11:46

För en dryg vec­ka sedan pre­sen­ter­ades resul­tatet av den tred­je Sveriges­tu­di­en — under­söknin­gen av sven­skar­nas värderingar pri­vat, i arbetet och i samhäl­let. Stu­di­en genom­fördes i år av Preera, Vol­vo IT, For­tos och Vidun­derlig.

Jag var och lyssnade på pre­sen­ta­tio­nen av resul­tat­en på Elite Park Avenue Hotel här i Göte­borg och blev myck­et fascin­er­ad över vad som framkom i studien. 

Rätt så häp­nadsväckande resultat

Ärlighet har fal­lit drastiskt som per­son­lig värder­ing, kund­fokus finns fort­farande knappt på kar­tan och famil­jen har ökat i bety­delse. Men, en slut­sats jag fast­nade särskilt för var att respon­den­ter­na upplever att sven­s­ka arbet­splatser prä­glas av ord som hier­ar­ki, kost­nad­s­jakt och förvirring.

När jag tolkar det­ta ur mitt per­spek­tiv, beskriv­er det här den oty­d­lighet när det gäller mål­sät­tningar jag möter i organ­i­sa­tion­er näs­tan dagli­gen. Vad jag ser är att vi har hyff­sad koll på verk­samhetens eller avdel­nin­gens över­gri­pande mål, men med undan­tag för säl­jare, är det få av oss som har mät­bara, konkre­ta, tidssat­ta, detal­jer­ade, indi­vidu­el­la verk­samhetsmål definierade. 

Resul­tatet är att vi har svårt att avgöra vil­ka uppgifter som är vik­ti­ga och fram­för allt vil­ka som inte är det. Vi får prob­lem med att pri­or­it­era, vi får för myck­et att göra, vi job­bar för mån­ga tim­mar, vi stres­sar och mår inte fullt så bra som vi skulle kun­na göra.

Med lite hjälp går allt att mäta

Att sät­ta dis­tink­ta, SMAR­TA”, mål tycks vara få förun­nat. Jag hör ofta utta­lan­den som:

Jag har inga mål, jag job­bar bara på löneavdelningen.”

Jag är helt över­ty­gad om att alla yrkesroller kan definiera mål för att se om man lyckas eller inte (och vad som är vik­tigt och inte), om vi får hjälp.

Under det­ta år vill jag ska­pa ett verk­tyg som hjälper vem som helst i vilken roll som helst att for­mulera speci­fi­ka, mät­bara, real­is­tiska, tidssat­ta, indi­vidu­el­la verksamhetsmål.

Vill du hjäl­pa mig på något sätt? Vill du föl­ja mitt arbete? 

Hör av dig.

P S Lad­da hem rap­porten över Sveriges­tu­di­en här. Den är kort och kon­cis och bjud­er på myck­et intres­sant läsning.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.