Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 maj

Nu ska vem som helst få konkreta mål


Datum: 2011-05-20 11:46

För en dryg vec­ka sedan pre­sen­ter­ades resul­tatet av den tred­je Sveriges­tu­di­en — under­söknin­gen av sven­skar­nas värderingar pri­vat, i arbetet och i samhäl­let. Stu­di­en genom­fördes i år av Preera, Vol­vo IT, For­tos och Vidun­derlig.

Jag var och lyssnade på pre­sen­ta­tio­nen av resul­tat­en på Elite Park Avenue Hotel här i Göte­borg och blev myck­et fascin­er­ad över vad som framkom i studien. 

Rätt så häp­nadsväckande resultat

Ärlighet har fal­lit drastiskt som per­son­lig värder­ing, kund­fokus finns fort­farande knappt på kar­tan och famil­jen har ökat i bety­delse. Men, en slut­sats jag fast­nade särskilt för var att respon­den­ter­na upplever att sven­s­ka arbet­splatser prä­glas av ord som hier­ar­ki, kost­nad­s­jakt och förvirring.

När jag tolkar det­ta ur mitt per­spek­tiv, beskriv­er det här den oty­d­lighet när det gäller mål­sät­tningar jag möter i organ­i­sa­tion­er näs­tan dagli­gen. Vad jag ser är att vi har hyff­sad koll på verk­samhetens eller avdel­nin­gens över­gri­pande mål, men med undan­tag för säl­jare, är det få av oss som har mät­bara, konkre­ta, tidssat­ta, detal­jer­ade, indi­vidu­el­la verk­samhetsmål definierade. 

Resul­tatet är att vi har svårt att avgöra vil­ka uppgifter som är vik­ti­ga och fram­för allt vil­ka som inte är det. Vi får prob­lem med att pri­or­it­era, vi får för myck­et att göra, vi job­bar för mån­ga tim­mar, vi stres­sar och mår inte fullt så bra som vi skulle kun­na göra.

Med lite hjälp går allt att mäta

Att sät­ta dis­tink­ta, SMAR­TA”, mål tycks vara få förun­nat. Jag hör ofta utta­lan­den som:

Jag har inga mål, jag job­bar bara på löneavdelningen.”

Jag är helt över­ty­gad om att alla yrkesroller kan definiera mål för att se om man lyckas eller inte (och vad som är vik­tigt och inte), om vi får hjälp.

Under det­ta år vill jag ska­pa ett verk­tyg som hjälper vem som helst i vilken roll som helst att for­mulera speci­fi­ka, mät­bara, real­is­tiska, tidssat­ta, indi­vidu­el­la verksamhetsmål.

Vill du hjäl­pa mig på något sätt? Vill du föl­ja mitt arbete? 

Hör av dig.

P S Lad­da hem rap­porten över Sveriges­tu­di­en här. Den är kort och kon­cis och bjud­er på myck­et intres­sant läsning.