En timme här, en timme där | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 maj

En timme här, en timme där


Datum: 2011-05-25 13:53

Som du kanske kän­ner till, finns det en metod för att pri­or­it­era rätt där du kat­e­goris­er­ar var­je uppgift du har att göra efter dels hur bråt­tom den är, dels hur vik­tig den är. 

Just hur det går till har jag berät­tat i ett tidi­gare struk­tur­tips, så vi ska inte gå in dju­pare på det här och nu. Låt mig bara kon­stat­era att kat­e­gorin uppgifter som är vik­ti­ga men inte bråt­tom är de som vi ten­der­ar skju­ta på framti­den, igen och igen.

Säk­ert har du någon eller flera sak­er som det skulle vara bra att ha gjort, men efter­som de inte är aku­ta, tycks det aldrig bli tid över till dem.

Ofta hand­lar det om sådant som påverkar organ­i­sa­tio­nen i pos­i­tiv rik­t­ning på län­gre sikt, som kom­mer att ge frukt först om ett tag. Även om det skulle vara myck­et värde­fullt för din verk­samhet om det var klart, tycks tiden bara gå.

En halvdag över, någon?”

Lös­nin­gen är att helt enkelt avsät­ta tid i kalen­dern för den här typen av uppgifter. Om de till råga på allt är så omfat­tande att du inte gör dem i en hand­vänd­ning (för då hade du väl redan gjort dem?), tyck­er jag att du dessu­tom ska frag­mentera dem i min­dre delar som du kan beta av en efter en.

Där­för, den dag lär inte kom­ma automa­tiskt då du plöt­sligt har en halvdag över och inga bråt­tom-uppgifter” som pockar på upp­märk­samhet (och inga mail att svara på, och inga andra att-göra-uppgifter du bor­de hun­nit med igår).

Bestäm­mer du dig för att job­ba struk­tur­erat och sys­tem­a­tiskt, blir det ock­så gjort.

Gör så här

  1. Välj ut en uppgift av karak­tären vik­tigt, men inte bråt­tom”. Har du flera sådana, välj bara ut en. Gör klart den enligt nedan och gå sedan vidare på nästa.
  2. Upp­skat­ta hur myck­et tid du skulle behö­va totalt för att slut­föra uppgiften.
  3. Bestäm dig för hur små frag­ment det pas­sar dig att dela upp den i. Två tim­mar åt gån­gen? En timme? En halv­timme? Att dela upp den i min­dre delar än i halv­tim­mar kostar mer än vad det smakar, som jag ser det.
  4. Om uppgiften idag finns på din att-göra-lista, fly­t­ta den till din pro­jek­töver­sikt istäl­let. På att-göra-lis­tan ska ju bara finnas uppgifter som du kan göra i en ansats, d v s sådana som du kan bestäm­ma dig för att göra, så gör du det och sedan är det klart. Efter­som du behöver dela upp den i delar, är den inte en att-göra- uppgift, utan helt enkelt ett pro­jekt, om än månne litet.
  5. I din kalen­der, boka in så mån­ga tillfällen du behöver för att kom­ma upp i den tota­la förvän­tade arbet­sti­den. Rör det sig om 8 halv­tim­mar utpyt­sade under två veck­o­rs tid? Är det sex halvda­gar under tre månader?
  6. Och slut­li­gen, här kom­mer tuvan som kan stjäl­pa hela las­set, den springande punk­ten, ja, välj själv en pas­sande metafor. Jag propager­ar säl­lan för sträng dis­ci­plin, men är det någon gång du ska vara din egen tuffa chef, är det nu.

När du nu bokat in tid då du ska göra den vik­ti­ga uppgiften, stå fast vid boknin­gen så långt det är möjligt. Betrak­ta det som ett möte vilket som helst, fast det är bara du som möts. 

Jag har själv allt­för ofta hört mig svara Javisst, det går bra.” på en frå­ga om ett möte, fast jag haft eget-arbete-med-vik­tig-uppgift-tid inbokad då. Gör inte det misstaget.

Om det ändå dyk­er upp något akut och oförut­sett då du haft en bokn­ing som ovan, se åtmin­stone till att du fly­t­tar tim­men ifrå­ga till en annan dag. Ta inte bara bort den, utan var noga med att bibehål­la den utpyt­sade totalti­den i kalen­dern, så du kan vara säk­er på att det hela blir gjort.

Till skott

Gör du så här, kom­mer du till slut att få gjort de där vik­ti­ga uppgifter­na du allt­för länge skju­tit på framti­den. Alla de goda kon­sekvenser det får på lång sikt för den verk­samhet som du job­bar i, kan bara du förestäl­la dig. 

Visst är det väl värt att prova?

Funger­ade det här för dig?

Tes­tar du den här meto­den, läm­na en kom­men­tar och berät­ta vad som blev effek­ten för dig.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.