Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 jan.

Nu har jag tänkt klart


Datum: 2011-01-16 22:18

Nu har jag valt mina ord för 2011.

Det här året tog det några dagar innan orden kän­des på plats (och kanske har de inte satt sig rik­tigt än, ändå).

Men, här är de till slut. Stiern­holm Con­sult­ing kom­mer under 2011 att prä­glas av:

  • Kon­cen­tra­tion — Det blir allt tydli­gare för mig hur avgörande det är att kun­na kon­cen­tr­era mig för att jag ska få myck­et gjort och nju­ta av det under tiden. För mig hänger kon­cen­tra­tion starkt sam­man med pri­or­i­ter­ing. Jag arbe­tar som mest kon­cen­tr­erat då jag är säk­er på att det jag gör just nu är det rät­ta att göra just nu och att allt annat får lov att vän­ta. Under 2011 är jag än mer nog­grann med min pri­or­i­ter­ing, så jag ock­så har tid med de inte särskilt bråd­skande, men ändock vik­ti­ga, uppgifterna.
  • Färre — Få sak­er stim­uler­ar min inspi­ra­tion just nu som tom­ma ytor, få dis­trak­tion­er och min­i­malt med bar­last. Jag njuter av att ta bort pry­lar, ljud och sak­er att kom­ma ihåg. Under 2011 slänger jag, stänger jag ned, stänger jag av, töm­mer jag, ren­sar jag bort — och får mer utrymme till det som jag vill kon­cen­tr­era mig på nu.
  • Fören­kla — För­ra året var ett år av kraftig accel­er­a­tion. För att fort­sät­ta accel­erera på ett håll­bart sätt, behöver verk­samhetens process­er fören­klas, i syn­ner­het i detal­jer­na. Under 2011 frå­gar jag mig så ofta jag kom­mer på Hur skulle vi kun­na göra det här enklare?” och Behöver det här momentet verk­li­gen göras, eller kan vi hit­ta en gen­väg?”.

Det här blir spännande. 

Hur det går kom­mer visa sig i vil­ka ord jag väl­jer för 2012.