Nu har jag tänkt klart | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 jan.

Nu har jag tänkt klart


Datum: 2011-01-16 22:18

Nu har jag valt mina ord för 2011.

Det här året tog det några dagar innan orden kän­des på plats (och kanske har de inte satt sig rik­tigt än, ändå).

Men, här är de till slut. Stiern­holm Con­sult­ing kom­mer under 2011 att prä­glas av:

  • Kon­cen­tra­tion — Det blir allt tydli­gare för mig hur avgörande det är att kun­na kon­cen­tr­era mig för att jag ska få myck­et gjort och nju­ta av det under tiden. För mig hänger kon­cen­tra­tion starkt sam­man med pri­or­i­ter­ing. Jag arbe­tar som mest kon­cen­tr­erat då jag är säk­er på att det jag gör just nu är det rät­ta att göra just nu och att allt annat får lov att vän­ta. Under 2011 är jag än mer nog­grann med min pri­or­i­ter­ing, så jag ock­så har tid med de inte särskilt bråd­skande, men ändock vik­ti­ga, uppgifterna.
  • Färre — Få sak­er stim­uler­ar min inspi­ra­tion just nu som tom­ma ytor, få dis­trak­tion­er och min­i­malt med bar­last. Jag njuter av att ta bort pry­lar, ljud och sak­er att kom­ma ihåg. Under 2011 slänger jag, stänger jag ned, stänger jag av, töm­mer jag, ren­sar jag bort — och får mer utrymme till det som jag vill kon­cen­tr­era mig på nu.
  • Fören­kla — För­ra året var ett år av kraftig accel­er­a­tion. För att fort­sät­ta accel­erera på ett håll­bart sätt, behöver verk­samhetens process­er fören­klas, i syn­ner­het i detal­jer­na. Under 2011 frå­gar jag mig så ofta jag kom­mer på Hur skulle vi kun­na göra det här enklare?” och Behöver det här momentet verk­li­gen göras, eller kan vi hit­ta en gen­väg?”.

Det här blir spännande. 

Hur det går kom­mer visa sig i vil­ka ord jag väl­jer för 2012.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.