Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 jan.

De oumbärliga hängmapparna


Datum: 2011-01-16 22:36

När jag strax före jul skrev i veck­o­brevet Klart! om att det inte räck­er att bara göra ett jät­teröj då och då för att hål­la våra arbet­sy­tor fria från bråte som dis­tra­her­ar oss, hörde Gun-Britt Karls­son av sig. 

Angående att hål­la skrivbor­det rent, skriv­er hon:

Utan mina hängmap­par skulle det inte fungera. Jag har map­par märk­ta med måndag — fredag, jan­u­ari — decem­ber, vän­tar och diverse kom-i-håg.

I dessa hängmap­par använ­der jag mig av plas­t­fick­or som jag märk­er med typ, pro­tokoll att justera, näs­ta styrelsemöte, kongress, jul­gransplun­dring eller vad det nu kan vara. Sen läg­ger jag plas­t­fick­o­r­na i rätt hängmapp och när aktiviteten är klar så arkiveras det i pär­mar och map­pen åter­an­vänds till näs­ta gång det är sam­ma aktivitet. Oftast återkom­mer de månadsvis eller årsvis. Är det en engångsak­tivitet så töm­mer jag bara och åter­an­vän­der plas­tmap­pen till någon annan aktivitet. 


Det­ta sys­tem funger­ar fan­tastiskt för mig och har gjort så i flera år. Jag har alltid ett tomt skrivbord när jag går hem. Skönt att kom­ma till på mor­gonen och ploc­ka upp dagens mapp och job­ba vidare.”

Ett utmärkt tips, tyck­er jag. 

Det Gun-Britt beskriv­er lik­nar vad jag brukar kalla en tick­ler file”, men map­pin­del­nin­gen skil­jer sig litet. Jag tyck­er att det är smart att hon bun­tat ihop sina pap­per i pro­jek­tmap­par” och att hon för­varar dem i den mapp som rep­re­sen­ter­ar det tillfälle då hon ska job­ba med dem härnäst.

Hur gör du?