Årsskiften och jag | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 dec.

Årsskiften och jag


Datum: 2010-12-31 09:54

Idag tar det­ta år slut och imor­gon bör­jar det nya.

När mitt tem­po är högt i arbetspe­ri­oder­na under året, tyck­er jag om att konkre­tis­era och definiera mina pro­jekt och näs­ta steg i detalj. När jag som nu är ledig och vilar, vill jag kop­pla av ock­så från det. Nu är jag täm­li­gen overk­sam och alla intryck som yrt omkring under hösten sjunker till bot­ten och sik­ten klarnar.

Årsskiften fascinerar mig. De är en män­sklig kon­struk­tion och sam­tidigt fall­er det sig för mig naturligt att en gång om året tit­ta bakåt och framåt på ett rik­tigt över­gri­pande plan.

För­ra året for­muler­ade jag tre nyck­elord för mig och min verk­samhet i 2010. Nyck­elor­den har jag haft aff­is­cher­ade på kon­toret och jag har ofta bliv­it påmind om dem. De har hjälpt mig avgöra vad som är vik­tigt och vad jag ska sat­sa på. De har var­it så värde­ful­la för mig att jag vill for­mulera tre nya ord, för 2011.

Jag vet att vi i vårt nyårs­fest­säll­skap ikväll kom­mer att sam­ta­la om det kom­mande året och jag tror att det än mer kom­mer att klar­na för mig då, så jag vill inte spi­ka de tre orden redan nu.

Men, vad jag har på känn är att de kom­mer att hand­la om att skala av, ta bort, kon­cen­tr­era, kassera, delegera och spe­cialis­era. (Kanske dris­tar jag mig till att slän­ga in ett musicera” ock­så. Vi får se.)

Jag återkom­mer i frågan.

Till dess önskar jag dig och alla andra struk­tur­blog­gläsare ett gott nytt år!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.