Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 dec.

Årsskiften och jag


Datum: 2010-12-31 09:54

Idag tar det­ta år slut och imor­gon bör­jar det nya.

När mitt tem­po är högt i arbetspe­ri­oder­na under året, tyck­er jag om att konkre­tis­era och definiera mina pro­jekt och näs­ta steg i detalj. När jag som nu är ledig och vilar, vill jag kop­pla av ock­så från det. Nu är jag täm­li­gen overk­sam och alla intryck som yrt omkring under hösten sjunker till bot­ten och sik­ten klarnar.

Årsskiften fascinerar mig. De är en män­sklig kon­struk­tion och sam­tidigt fall­er det sig för mig naturligt att en gång om året tit­ta bakåt och framåt på ett rik­tigt över­gri­pande plan.

För­ra året for­muler­ade jag tre nyck­elord för mig och min verk­samhet i 2010. Nyck­elor­den har jag haft aff­is­cher­ade på kon­toret och jag har ofta bliv­it påmind om dem. De har hjälpt mig avgöra vad som är vik­tigt och vad jag ska sat­sa på. De har var­it så värde­ful­la för mig att jag vill for­mulera tre nya ord, för 2011.

Jag vet att vi i vårt nyårs­fest­säll­skap ikväll kom­mer att sam­ta­la om det kom­mande året och jag tror att det än mer kom­mer att klar­na för mig då, så jag vill inte spi­ka de tre orden redan nu.

Men, vad jag har på känn är att de kom­mer att hand­la om att skala av, ta bort, kon­cen­tr­era, kassera, delegera och spe­cialis­era. (Kanske dris­tar jag mig till att slän­ga in ett musicera” ock­så. Vi får se.)

Jag återkom­mer i frågan.

Till dess önskar jag dig och alla andra struk­tur­blog­gläsare ett gott nytt år!