Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 mars

Engelska "Klart!" är bland de hundra bästa!


Datum: 2010-03-09 09:25

I för­ra veck­an pub­licer­ade den amerikan­s­ka web­siten Small Busi­ness Trends Radio” sin lista över, i deras tycke, de 100 bäs­ta poddradiokanalerna.

Inte utan stol­thet kan jag avs­lö­ja att den engel­skspråki­ga ver­sio­nen av mitt pod­dra­dio­pro­gram Klart!” (“Done!”) är med på lis­tan, i kat­e­gorin Busi­ness news and the big pic­ture”, sida vid sida med fram­stående namn som Busi­ness Week, CNN, David Allen Com­pa­ny m fl.

Klart!” såväl som Done!” kom­mer med ett nytt avs­nitt var­je måndag mor­gon. Här kan du prenu­mer­era på pro­gram­men via iTunes eller en RSS-läsare. Där finner du ock­så samtli­ga hit­tills utgiv­na program. 

Fak­tum är att det är oli­ka innehåll i den engel­s­ka och den sven­s­ka utgå­van, så vill du ha flest struk­tur­tips för pen­gar­na”, lyssna på bägge två.

Hela lis­tan från Small Busi­ness Trends Radio” finner du här.

Vad är ditt favorit-pod­dra­dio­pro­gram när det gäller entre­prenörskap, struk­tur, effek­tivitet, före­ta­gande o dyl? 

Läm­na en kom­men­tar nedan!