Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 feb.

Njut natur, så gör du färre fel


Datum: 2017-02-06 16:16

Under­stun­dom skaf­far vi oss uppgifter som verk­li­gen är att bita i och där vi får nyt­t­ja våra för­må­gor till ful­lo. De kan vara men­talt ansträn­gande och ta tid att slut­föra. För mån­ga av oss är det just dessa uppgifter, där vår kom­pe­tens verk­li­gen kom­mer till sin rätt, som är de vi tyck­er bäst om. Det är här vi får kän­na att vi lever. Det är för det­ta vi har valt just den här yrkesbanan.

När något är svårt är det lätt att göra fel och gör vi fel, får vi göra om och rät­ta till. Det tar tid — tid av vår arbet­stid vi kan uppl­e­va är knapp och som vi hellre vill ägna åt annat än omar­bete. Vad kan vi så göra för att göra mer rätt när vi gör något krä­vande? Kanske ger färsk forskn­ing från Aus­tralien oss en ledtråd.

Grått eller grönt
Kate Lee vid Uni­ver­si­ty of Mel­bourne lät 150 per­son­er utföra en kom­plicer­ad övn­ing­suppgift med mån­ga oli­ka moment. Halvvägs igenom uppgiften fick delt­a­gar­na ta en mikropaus under 40 sekun­der under vilken de fick tit­ta på en bild. Hälften fick se en bild på en grå betongy­ta och hälften en bild på en blom­strande som­maräng. Sedan åter­gick de till att lösa den kom­plicer­ade uppgiften.

Äng gav mer poäng
Vad hände? Jo, de som tit­tade på blom­sterän­gen gjorde avsevärt färre fel under andra hal­van av övnin­gen än de som tit­tade på en betongy­ta gjorde. Med stöd av två ytterli­gare tester drog Lee slut­sat­sen att genom att nju­ta av en bild av en natur­miljö ökar vi vårt fokus och kon­cen­tra­tions­för­må­ga mer än om vi betrak­tar betong — även om det bara rör sig om en paus på 40 sekun­der. Var­för? Ja, säg det. Vill du grä­va dju­pare i Kate Lees studie finner du den här.

Gör så här
Vill du tes­ta Lees metod och se om den hjälper dig till färre fel, leta upp en natur­bild du tyck­er om. Häng upp den där du lätt ser den när du arbe­tar eller gör den till din datorskrivbor­ds­bak­grund, så har du den lätt till­gäng­lig (om du inte fyller datorskrivbor­det av doku­ment, såklart).

För­resten, vi har ju mån­ga möj­ligheter att själ­va ta en snygg bild på natur vi skulle råka befinna oss i. 

Om du vill, gör det till en utman­ing för dig själv att under närm­s­ta tiden bege dig ut i naturen och ta åtmin­stone en njut­bar bild att vila ögo­nen på under 40 sekun­der eller mer närhelst du vill öka din kon­cen­tra­tions­för­må­ga väl till­ba­ka på jobbet.

Som av en hän­delse har jag en bild på Eagle Lake jag tog på vår Lake Tahoe-tripp i som­ras som min datorskrivbor­ds­bak­grund — bara för att jag tyck­er om det, långt innan jag fick höra talas om Kate Lees forskn­ing. Har du den senaste tiden sett mig föreläsa har ock­så du sett bilden innan jag bör­jat. Om du känt dig mer kon­cen­tr­erad därefter, kan bara du avgöra.

Eller, har du möj­lighet, ta såk­lart en kort prom­e­nad i naturen där du är, som en paus under dagen.

Flo­ra och fau­na ger fokus
Om vi ska lita på vad Kate Lee fann, gyn­nar det oss att se vack­er natur kor­ta stun­der under arbets­da­gen. Det fina är att vi inte behöver arbe­ta i lands­bygd för att få gläd­jas åt de pos­i­ti­va effek­ter­na, utan det räck­er tydli­gen med en enkel still­bild. En fin möj­lighet till effek­ti­vare utför­da uppgifter!

Hur gör du?
Hur skulle du göra för att få mer natur i din arbetsvardag? Inspir­era mig och andra läsare genom att dela med dig i en kommentar.