När du som mest behöver det, har en hjälpande hand… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 nov.

När du som mest behöver det, har en hjälpande hand redan varit där


Datum: 2012-11-28 11:00

Häromveck­an bodde jag på ett trevligt hotell i cen­trala Oslo. Om du reser myck­et, vet du att stan­dar­d­en på hotell skif­tar som utetem­per­a­turen en västkust­sk feb­ru­arimå­nad. Vis­sa etab­lis­se­mang anstränger sig inget särskilt medan andra viker sig näs­tan dubbel för att char­ma sina gäster.En månne banal sak jag brukar läg­ga märke till är vad de ställt i ord­ning för kit i badrum­met. Ju mer de träf­far just mina behov, desto bät­tre tyck­er jag om hotel­let (vilket för­mod­li­gen är tanken).

Nål och tråd

Bland lotion, skop­utss­vamp och scham­po på en liten bric­ka på tvättstäl­let låg ett syk­it. Jag har en särskild fäb­less för syk­it; inte för att jag är så förtjust i att sy, utan för att jag ofta tap­par knap­par när jag minst önskar det. (Jag minns ett panikstopp på Hol­mens Herr här i Göte­borg för att få en kava­jk­napp isy­dd och hur jag hann till föreläs­nin­gen med några minut­ers mar­gin­al, men det är en helt annan historia.)Sykit:et innehöll sex sytrå­dar i oli­ka färg­er, en säk­er­het­snål, två knap­par och sex synålar. Det­ta var inte så speciellt. Men, vad som gjorde att jag föll som en fura var att trå­dar­na var träd­da på nålarna.Är inte det höj­den av stil­la omtänksamhet?Säl­lan loss­nar knap­pen när vi har gott om tid att sy i den. När vi är som mest stres­sade, slip­per vi det pil­li­ga trä-momentet och kan istäl­let kon­cen­tr­era oss på att sy fast knap­pen och job­ba vidare. De har gjort för­bere­delse­job­bet för mig, så att när jag har som knap­past med tid är så myck­et som möjligt redan klart.Det är något att ta fas­ta på, ock­så när det gäller andra saker.

Omtanke om ditt framti­da jag

Så, hjälp dig själv genom att i förväg för­bere­da det du kom­mer att vara tack­sam för redan är klart. För, när tids­mar­ginalen är som minst, vill vi ha så få moment som möjligt att utföra.

Ju min­dre vi har att fixa, desto större chans är det att vi hin­ner och desto troli­gare är det att kvaliteten på resul­tatet blir högt. 

Gör så här

 1. Ta fram en bunt post-it-lap­par eller dylikt.

 2. Tänk igenom vil­ka sit­u­a­tion­er du har i din vardag då det är extra knappt med tid, då du är som mest stres­sad, då du skyn­dar som mest, då det brukar köra ihop sig. 
  • Är det pré­cis när du ska gå hem för dagen (“Nu kom jag iväg för sent igen.”)?
  • Är det vid säk­er­het­skon­trollen när du ska flyga?
  • Är det när du ska chec­ka in dina väskor inför att du ska flyga?
  • Är det när du ska hin­na med tåget när sista mötet för dagen är slut?
  • Är det när du ska åka hemifrån för att hin­na till dagens förs­ta kund­möte (som du abso­lut inte vill vara sen till)?
  • Är det när du pré­cis ska kli­va in på kundmötet?
  • Är det de sista tim­mar­na på kvällen innan du är klar med sam­manställ­nin­gen som måste vara inne före midnatt?
  • Är det något helt annat tillfälle?

 3. Skriv upp var­je sit­u­a­tion på en egen lapp och lägg dem fram­för dig.

 4. För var­je lapp, bestäm dig för en sak som du skulle tyc­ka var skönt att det var klart näs­ta gång du är i situationen.  Skriv till exem­pel: Ha klart: Pre­sen­ta­tions­bilder­na färdig­sorter­ade i ordning.”


 5. För var­je sak som du skulle vil­ja ha klar (i var­je sit­u­a­tion), lista ut hur du med så litet ansträngn­ing som möjligt kan göra klart det i förväg och när det skulle vara som enklast att göra det.  Nu, låt det här inte bara vara en tankeväckande övn­ing, utan ta kon­sekvensen av vad du kom­mit fram till.


 6. Ta en titt i kalen­dern och leta efter ett tillfälle då en av de stres­si­ga sit­u­a­tion­er­na troli­gen inträf­far näs­ta gång.

 7. Ska­pa en att-göra-uppgift som innebär att du gör det som behövs för att göra det du vill ha gjort klart i förväg, eller gör det nu med en gång (så är det klart).

När sit­u­a­tio­nen infall­er, njut av att den nu är enklare att hantera och skänk dig en tack­samhetens tanke för att du var­it så hyg­g­lig att du för­berett för dig.

Du kom­mer tac­ka dig själv

Om du i förväg gör klart det som du annars skulle gjort när det är som stres­si­gast, kom­mer du att må bät­tre i den stres­si­ga sit­u­a­tio­nen. Du tar dig igenom den enklare och du får mer tid till att reflek­tera, grans­ka och se till att du lev­er­erar på den höga nivå du har ambi­tion att göra.San­no­likheten att du hin­ner med och kom­mer hem i tid ökar. Kanske slum­rar du till i sätet på hemvä­gen och dröm­mer skö­na dröm­mar (istäl­let för att sit­ta på en hård bänk i en vän­thall, invän­tande näs­ta avgång).

Hur gör du?

Vad njuter du mest av att ha för­berett? Skriv en kom­men­tar och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.