Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 nov.

När du som mest behöver det, har en hjälpande hand redan varit där


Datum: 2012-11-28 11:00

Häromveck­an bodde jag på ett trevligt hotell i cen­trala Oslo. Om du reser myck­et, vet du att stan­dar­d­en på hotell skif­tar som utetem­per­a­turen en västkust­sk feb­ru­arimå­nad. Vis­sa etab­lis­se­mang anstränger sig inget särskilt medan andra viker sig näs­tan dubbel för att char­ma sina gäster.En månne banal sak jag brukar läg­ga märke till är vad de ställt i ord­ning för kit i badrum­met. Ju mer de träf­far just mina behov, desto bät­tre tyck­er jag om hotel­let (vilket för­mod­li­gen är tanken).

Nål och tråd

Bland lotion, skop­utss­vamp och scham­po på en liten bric­ka på tvättstäl­let låg ett syk­it. Jag har en särskild fäb­less för syk­it; inte för att jag är så förtjust i att sy, utan för att jag ofta tap­par knap­par när jag minst önskar det. (Jag minns ett panikstopp på Hol­mens Herr här i Göte­borg för att få en kava­jk­napp isy­dd och hur jag hann till föreläs­nin­gen med några minut­ers mar­gin­al, men det är en helt annan historia.)Sykit:et innehöll sex sytrå­dar i oli­ka färg­er, en säk­er­het­snål, två knap­par och sex synålar. Det­ta var inte så speciellt. Men, vad som gjorde att jag föll som en fura var att trå­dar­na var träd­da på nålarna.Är inte det höj­den av stil­la omtänksamhet?Säl­lan loss­nar knap­pen när vi har gott om tid att sy i den. När vi är som mest stres­sade, slip­per vi det pil­li­ga trä-momentet och kan istäl­let kon­cen­tr­era oss på att sy fast knap­pen och job­ba vidare. De har gjort för­bere­delse­job­bet för mig, så att när jag har som knap­past med tid är så myck­et som möjligt redan klart.Det är något att ta fas­ta på, ock­så när det gäller andra saker.

Omtanke om ditt framti­da jag

Så, hjälp dig själv genom att i förväg för­bere­da det du kom­mer att vara tack­sam för redan är klart. För, när tids­mar­ginalen är som minst, vill vi ha så få moment som möjligt att utföra.

Ju min­dre vi har att fixa, desto större chans är det att vi hin­ner och desto troli­gare är det att kvaliteten på resul­tatet blir högt. 

Gör så här

 1. Ta fram en bunt post-it-lap­par eller dylikt.

 2. Tänk igenom vil­ka sit­u­a­tion­er du har i din vardag då det är extra knappt med tid, då du är som mest stres­sad, då du skyn­dar som mest, då det brukar köra ihop sig. 
  • Är det pré­cis när du ska gå hem för dagen (“Nu kom jag iväg för sent igen.”)?
  • Är det vid säk­er­het­skon­trollen när du ska flyga?
  • Är det när du ska chec­ka in dina väskor inför att du ska flyga?
  • Är det när du ska hin­na med tåget när sista mötet för dagen är slut?
  • Är det när du ska åka hemifrån för att hin­na till dagens förs­ta kund­möte (som du abso­lut inte vill vara sen till)?
  • Är det när du pré­cis ska kli­va in på kundmötet?
  • Är det de sista tim­mar­na på kvällen innan du är klar med sam­manställ­nin­gen som måste vara inne före midnatt?
  • Är det något helt annat tillfälle?

 3. Skriv upp var­je sit­u­a­tion på en egen lapp och lägg dem fram­för dig.

 4. För var­je lapp, bestäm dig för en sak som du skulle tyc­ka var skönt att det var klart näs­ta gång du är i situationen.  Skriv till exem­pel: Ha klart: Pre­sen­ta­tions­bilder­na färdig­sorter­ade i ordning.”


 5. För var­je sak som du skulle vil­ja ha klar (i var­je sit­u­a­tion), lista ut hur du med så litet ansträngn­ing som möjligt kan göra klart det i förväg och när det skulle vara som enklast att göra det.  Nu, låt det här inte bara vara en tankeväckande övn­ing, utan ta kon­sekvensen av vad du kom­mit fram till.


 6. Ta en titt i kalen­dern och leta efter ett tillfälle då en av de stres­si­ga sit­u­a­tion­er­na troli­gen inträf­far näs­ta gång.

 7. Ska­pa en att-göra-uppgift som innebär att du gör det som behövs för att göra det du vill ha gjort klart i förväg, eller gör det nu med en gång (så är det klart).

När sit­u­a­tio­nen infall­er, njut av att den nu är enklare att hantera och skänk dig en tack­samhetens tanke för att du var­it så hyg­g­lig att du för­berett för dig.

Du kom­mer tac­ka dig själv

Om du i förväg gör klart det som du annars skulle gjort när det är som stres­si­gast, kom­mer du att må bät­tre i den stres­si­ga sit­u­a­tio­nen. Du tar dig igenom den enklare och du får mer tid till att reflek­tera, grans­ka och se till att du lev­er­erar på den höga nivå du har ambi­tion att göra.San­no­likheten att du hin­ner med och kom­mer hem i tid ökar. Kanske slum­rar du till i sätet på hemvä­gen och dröm­mer skö­na dröm­mar (istäl­let för att sit­ta på en hård bänk i en vän­thall, invän­tande näs­ta avgång).

Hur gör du?

Vad njuter du mest av att ha för­berett? Skriv en kom­men­tar och berätta!