Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 maj

När det går trögt, gör som på Gröna Lund


Datum: 2013-05-08 14:52

Ibland är det segt som sir­ap att arbe­ta med en uppgift. Vi vet att vi behöver slut­föra den under dagen, men vi kän­ner ett enormt mot­stånd. När det­ta hän­der mig, hand­lar det ofta om att jag ska for­mulera något, skri­va något, kreera något.

Käm­pa inte emot. Arbe­ta med tre uppgifter samtidigt.

Tap­par du lust för den uppgift du job­bar med, välj någon av de andra två att arbe­ta med en stund, så länge du kän­ner dig inspir­erad. Tröt­tnar du ock­så på den, gå vidare till den tredje.

Byt fot, och igen

Nej, det är inte frå­ga om att mul­ti­tas­ka”. Snarare är det som trap­pan till lusti­ga huset på Grö­na Lund. Du vet, den delade trap­pan där vän­ster och höger fot­steg åker upp och ned om varan­dra. Står man hela tiden kvar på det ena fot­steget i fär­den upp och ned, kom­mer man ingen vart. Först när man kliv­er av höger fot­steg när det är i topp och då kliv­er över på det uppåt­gående vän­stra tills det är i högs­ta läget och så vidare, når man till slut övre plan.

Gör så här

  1. När du job­bar på en uppgift som inte är direkt akut, men som ändå ska vara klar snart och det går trögt, lägg den åt sidan ett ögonblick. Lägg inte ner arbetet totalt, utan ta bara ett avbrott.

  2. Ploc­ka ur din att göra-lista två uppgifter till du behöver göra det när­maste. De totalt tre uppgifter­na skulle kun­na vara de tre uppgifter du iden­ti­fier­at som de högst pri­or­it­er­ade av alla på din lista, så kanske spelar det ingen större roll i vilken ord­ning du gör dem.

  3. Bör­ja job­ba på en av dessa alter­na­ti­va två.

  4. Om och när du stöter på min­s­ta mot­stånd, åter­vänd till den förs­ta uppgiften eller bör­ja på den tredje.

  5. Går det trögt igen, lägg uppgiften åt sidan och fort­sätt med den av de andra två du kän­ner mest för.

  6. Innan du vet ordet av är du klar med någon av uppgifter­na. Då har du bara två kvar.

Den nyt­ti­ga distraktionen

Arbe­tar du på tre uppgifter par­al­lellt när det går trögt kan du tillå­ta dig bli dis­tra­her­ad, efter­som du blir dis­tra­her­ad av arbete som ock­så det är värde­fullt för dig. Jag rek­om­mender­ar dig inte att arbe­ta så här hela tiden, för då blir du lätt split­trad. Men, när dagen är tungjob­bad, split­tra dig mel­lan oli­ka sorters värdeska­pande arbete istäl­let för mel­lan. Face­book, ytterli­gare en kopp kaffe, en stund på Afton​bladet​.se och småprat med kollegan.

Hur gör du?

Hur gör du för att kom­ma loss när du kör fast i ditt jobb? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.