Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 feb.

När stora visaren står på 100% och den lilla ...


Datum: 2010-02-05 11:03

I bör­jan av jan­u­ari pub­licer­ade Sven­s­ka Dag­bladet ett reportage från Malmö-före­taget TAT — The Aston­ish­ing Tribe.

Bland bilder­na som illus­tr­erade artikeln var ett litet foto (se till höger) på före­tagets verk­tyg för att kom­mu­nicera i hur hög utsträck­n­ing de upp­fyller målen och hur långt de har kvar till bonus.

Näs­tan som på en kloc­ka med urtavla och vis­are kan man lätt se var de står idag och vartåt det barkar.

Plac­er­ad på en plats i före­taget där mån­ga passer­ar är den mer syn­lig, när­varande och påtaglig i varda­gen än om den hade legat på en sida någon­stans i intranätet.

Visst tyck­er jag myck­et om IT-baser­ade beslut­stödsverk­tyg (som Bar­i­um, till exem­pel), men när jag ser en fysisk lös­ning på sam­ma behov, slår mitt hjär­ta ett extra slag (i pos­i­tiv bemärkelse).

Hur har du åskådlig­gjort ett nyck­eltal eller ett mål på ett okon­ven­tionellt sätt?

Berät­ta i en kom­men­tar nedan!

(Låten för dagen står för­resten Bön Iver för: re:stacks”)