Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 feb.

Hur Google håller sina möten effektiva


Datum: 2010-02-12 09:53

De fles­ta av oss spender­ar en stor del av våra arbets­da­gar i möten. Med risk för att dra alla över en kam, vågar jag ändå säga att vi alla har upplevt möten som vi önskar att vi inte gått på och som inte blev rik­tigt vad vi hade tänkt oss. Det kan vara möten där vi inte kom­mer fram till något, möten som drar över tiden, möten som inte kom­mer igång, möten som är ful­lkom­ligt kao­tiska m m.

När man vill finsli­pa sitt sätt att arbe­ta är det smart att frå­ga proff­sen, de som tycks lyckas väl med att dri­va sina verk­samheter från framgång till framgång, genom att arbe­ta i möten.
Busi­ness­Week pub­licer­ade för ett tag sedan en inter­vju med Maris­sa May­er, Googles vice pres­i­dent of search prod­ucts, där hon delade med sig av sina sex främ­s­ta tips för att hål­la möte­na effektiva.

Maris­sas möten

De sex tipsen är:

  1. Sätt en tydlig agenda
  2. Utse någon som för notat
  3. Mejs­la fram mikromöten (510 min) ur större block av tid
  4. Ha regel­bun­den mottagningstid
  5. Fat­ta beslut på fak­tabaser­ad grund
  6. Håll tiden

Ja, det var det. Det var väl inga rev­o­lu­tionerande idéer direkt, som skulle vara omöjli­ga att genom­föra här, hos oss?

Värt att lyf­ta fram

Men, de punk­ter jag skulle vil­ja lyf­ta fram, som jag ser rätt så litet av i de verk­samheter jag möter dagli­gen, är nr 3 och nr 4, om mikromöten och mottagningstid.
Jag tror att vi skulle kun­na få ännu mer tid över, om vi ska­pade for­mer för väldigt kor­ta möten, istäl­let för att slen­tri­an­mäs­sigt reservera en tim­ma (eller mer) för var­je möte vi bokar. Åtmin­stone är det så för mig.

Om jag tänker till­ba­ka på den tid då jag hade per­son­al (innan jag gjorde mig till struk­tör), skulle jag haft myck­et nyt­ta av att ha mot­tagn­ingstid regel­bun­det, säg en tim­ma var­je dag, då jag var till­gäng­lig och beredd på kor­ta drop-in-möten med kol­le­gor­na. Om vi verk­li­gen respek­ter­ar den tim­men och ser till att vi är till­gäng­li­ga när vi sagt att vi ska vara det, kom­mer vi att bli min­dre avbrut­na av kol­le­gor under andra tider, efter­som de vet när de kan nå oss (och när vi är mest benägna att hjäl­pa till).

Vad tyck­er du?

Välkom­men att kom­mentera nedan.

Hela Busi­ness­Week-artikeln finner du här