Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 apr.

När pennan slår laptopen


Datum: 2017-04-03 15:34

Vad är bäst — att föra mötes­no­teringar med pap­per och pen­na eller dig­i­talt på lap­top eller skriv­plat­ta? Som i så mån­ga andra sam­man­hang beror det på. Ibland är det vik­tigt för oss att vara fokuser­ade på sam­talet utan att bli dis­tra­her­ade av annat, vilket skulle tala för pap­per och pen­na, efter­som dessa sak­nar pling!”. Ibland före­drar vi att notera på lap­topen efter­som vi vill fort och lätt få med oss konkret infor­ma­tion och utan ansträngn­ing spara undan den på rätt (dig­i­ta­la) ställe efter mötet.

Att min­nas det sagda
När vi under ett möte får till oss ny infor­ma­tion som vi vill kom­ma ihåg senare är pap­per och pen­na det bäs­ta valet. Det vis­ar en artikel om en studie utförd av forskar­na Pam A Mueller och Daniel M Oppen­heimer vid Prince­ton Uni­ver­si­ty respek­tive UCLA.

I tre exper­i­ment jäm­förde de lap­top med pap­per och pen­na som verk­tyg för mötes­no­teringar. Tre grup­per av test­per­son­er fick lyssna till en hand­full kor­ta föreläs­ningar och sva­rade sedan på ett antal kun­skaps­frå­gor om innehål­let i föreläs­ningar­na. Enligt forskar­na var det­ta den förs­ta stu­di­en i sitt slag som utförts.

Inled­ningsvis kom de fram till att:

  • Den som skriv­er för hand skriv­er mer kort­fat­tat (färre ord) än den som använ­der laptop.
  • Den som skriv­er på lap­top skriv­er av” vad som sägs orda­grant i större utsträck­n­ing än den som skriv­er för hand.

Långsamt blir kort
Kon­sekvenser­na av det­ta var att de som förde noteringar för hand med pen­na på pap­per i snitt fick bät­tre resul­tat på kun­skap­stestet, vilket forskar­na tolka­de som ett teck­en på att:

  • Den som noter­ar kort­fat­tat på grund av att den skriv­er för hand tvin­gas omtol­ka det den hör (och ser) till egna ord. Det­ta bear­be­tande av infor­ma­tio­nen gör att vi bät­tre minns vad vi lärt oss.
  • Den som mer skriv­er av” det som sägs för att den skriv­er på lap­top går miste om en del av bear­bet­nin­gen, vilket gör att den minns min­dre av informationen.

Mer infor­ma­tion gav inte mer kunskap
Något som till synes skulle tala för ett orda­grant noterande på lap­top är att mer infor­ma­tion noteras, vilket gör att det finns mer att gå till­ba­ka till senare för att repetera som en del i inlärnin­gen. Men, fak­tum är att ock­så i den test­grupp som fick göra kun­skap­stestet en vec­ka efter föreläs­ningar­na (och därmed hade chans att gå till­ba­ka till noteringar­na och repetera) fick de som hade noter­at för hand ock­så bäst resul­tat — trots att de de fac­to hade kortare noteringar att gå till­ba­ka till.

Så, enligt Muellers och Oppen­heimers studie är pap­per och pen­na det bäs­ta verk­tyget att notera med för den som vill kom­ma ihåg så myck­et som möjligt av ett möte, en föreläs­ning eller ett samtal.

Gör så här

  1. Vill du ta fas­ta på vad som framkom­mit i den här forsknin­gen, tänk efter en min­ut eller två på vil­ka mötes­sam­man­hang som det är vik­tigt för dig att kom­ma ihåg vad som sades.

  2. Om du inte redan gör det, bestäm dig för att notera för hand på dessa möten.

  3. Lägg ett tomt block i väskan så det alltid är till­gäng­ligt på dina exter­na möten. Eller, välj ett ställe på ditt kon­tor där du läg­ger det tom­ma block du vill notera på i dina inter­na möten av det­ta slag.

  4. Vill du påmin­na dig om att du i fort­sät­tnin­gen ska notera på pap­per på dessa möten, leta upp något eller några sådana tillfällen i din kalen­der och lägg till en text i mötes­beskrivnin­gen i stil med OBS! Notera på pap­per.”. När du ser mötet i kalen­dern eller när du får en påmin­nelse om mötet, blir du ock­så påmind om hur du ska notera.

  5. Hur du efter mötet hanter­ar noterin­gen du gjort är ock­så något du behöver bestäm­ma dig för, om du inte redan gjort det. Det är ett lämpligt ämne för ett annat struk­tur­tips, men låt mig bara helt kort rek­om­mendera dig att proces­sa det­ta noter­ings­blad som vilket annat blad eller mail som helst som du får till dig i varda­gen. Låt det inte sit­ta kvar i block­et utan att du vaskat fram att göra-uppgifter­na och ref­er­ensin­for­ma­tio­nen ur det.

Minns mer
Om du noter­ar för hand med pen­na på pap­per i de sit­u­a­tion­er då det är vik­tigt för dig att min­nas vad som sagts, kom­mer du lättare att kom­ma ihåg det väsentli­ga från dina möten — utan extra ansträngn­ing. Du omfor­muler­ar det hör­da till dina ord och du gör din nyvun­na kun­skap mer till din”.

Hur gör du?
Vil­ka mötes­si­t­u­a­tion­er skulle det pas­sa dig per­fekt att notera för hand istäl­let för på lap­top? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.