När pennan slår laptopen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 apr.

När pennan slår laptopen


Datum: 2017-04-03 15:34

Vad är bäst — att föra mötes­no­teringar med pap­per och pen­na eller dig­i­talt på lap­top eller skriv­plat­ta? Som i så mån­ga andra sam­man­hang beror det på. Ibland är det vik­tigt för oss att vara fokuser­ade på sam­talet utan att bli dis­tra­her­ade av annat, vilket skulle tala för pap­per och pen­na, efter­som dessa sak­nar pling!”. Ibland före­drar vi att notera på lap­topen efter­som vi vill fort och lätt få med oss konkret infor­ma­tion och utan ansträngn­ing spara undan den på rätt (dig­i­ta­la) ställe efter mötet.

Att min­nas det sagda
När vi under ett möte får till oss ny infor­ma­tion som vi vill kom­ma ihåg senare är pap­per och pen­na det bäs­ta valet. Det vis­ar en artikel om en studie utförd av forskar­na Pam A Mueller och Daniel M Oppen­heimer vid Prince­ton Uni­ver­si­ty respek­tive UCLA.

I tre exper­i­ment jäm­förde de lap­top med pap­per och pen­na som verk­tyg för mötes­no­teringar. Tre grup­per av test­per­son­er fick lyssna till en hand­full kor­ta föreläs­ningar och sva­rade sedan på ett antal kun­skaps­frå­gor om innehål­let i föreläs­ningar­na. Enligt forskar­na var det­ta den förs­ta stu­di­en i sitt slag som utförts.

Inled­ningsvis kom de fram till att:

  • Den som skriv­er för hand skriv­er mer kort­fat­tat (färre ord) än den som använ­der laptop.
  • Den som skriv­er på lap­top skriv­er av” vad som sägs orda­grant i större utsträck­n­ing än den som skriv­er för hand.

Långsamt blir kort
Kon­sekvenser­na av det­ta var att de som förde noteringar för hand med pen­na på pap­per i snitt fick bät­tre resul­tat på kun­skap­stestet, vilket forskar­na tolka­de som ett teck­en på att:

  • Den som noter­ar kort­fat­tat på grund av att den skriv­er för hand tvin­gas omtol­ka det den hör (och ser) till egna ord. Det­ta bear­be­tande av infor­ma­tio­nen gör att vi bät­tre minns vad vi lärt oss.
  • Den som mer skriv­er av” det som sägs för att den skriv­er på lap­top går miste om en del av bear­bet­nin­gen, vilket gör att den minns min­dre av informationen.

Mer infor­ma­tion gav inte mer kunskap
Något som till synes skulle tala för ett orda­grant noterande på lap­top är att mer infor­ma­tion noteras, vilket gör att det finns mer att gå till­ba­ka till senare för att repetera som en del i inlärnin­gen. Men, fak­tum är att ock­så i den test­grupp som fick göra kun­skap­stestet en vec­ka efter föreläs­ningar­na (och därmed hade chans att gå till­ba­ka till noteringar­na och repetera) fick de som hade noter­at för hand ock­så bäst resul­tat — trots att de de fac­to hade kortare noteringar att gå till­ba­ka till.

Så, enligt Muellers och Oppen­heimers studie är pap­per och pen­na det bäs­ta verk­tyget att notera med för den som vill kom­ma ihåg så myck­et som möjligt av ett möte, en föreläs­ning eller ett samtal.

Gör så här

  1. Vill du ta fas­ta på vad som framkom­mit i den här forsknin­gen, tänk efter en min­ut eller två på vil­ka mötes­sam­man­hang som det är vik­tigt för dig att kom­ma ihåg vad som sades.

  2. Om du inte redan gör det, bestäm dig för att notera för hand på dessa möten.

  3. Lägg ett tomt block i väskan så det alltid är till­gäng­ligt på dina exter­na möten. Eller, välj ett ställe på ditt kon­tor där du läg­ger det tom­ma block du vill notera på i dina inter­na möten av det­ta slag.

  4. Vill du påmin­na dig om att du i fort­sät­tnin­gen ska notera på pap­per på dessa möten, leta upp något eller några sådana tillfällen i din kalen­der och lägg till en text i mötes­beskrivnin­gen i stil med OBS! Notera på pap­per.”. När du ser mötet i kalen­dern eller när du får en påmin­nelse om mötet, blir du ock­så påmind om hur du ska notera.

  5. Hur du efter mötet hanter­ar noterin­gen du gjort är ock­så något du behöver bestäm­ma dig för, om du inte redan gjort det. Det är ett lämpligt ämne för ett annat struk­tur­tips, men låt mig bara helt kort rek­om­mendera dig att proces­sa det­ta noter­ings­blad som vilket annat blad eller mail som helst som du får till dig i varda­gen. Låt det inte sit­ta kvar i block­et utan att du vaskat fram att göra-uppgifter­na och ref­er­ensin­for­ma­tio­nen ur det.

Minns mer
Om du noter­ar för hand med pen­na på pap­per i de sit­u­a­tion­er då det är vik­tigt för dig att min­nas vad som sagts, kom­mer du lättare att kom­ma ihåg det väsentli­ga från dina möten — utan extra ansträngn­ing. Du omfor­muler­ar det hör­da till dina ord och du gör din nyvun­na kun­skap mer till din”.

Hur gör du?
Vil­ka mötes­si­t­u­a­tion­er skulle det pas­sa dig per­fekt att notera för hand istäl­let för på lap­top? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.