Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 apr.

Minimera antalet val


Datum: 2013-04-10 15:58

En helt van­lig dag ställs vi inför mån­ga valsituationer.

 • Var ska jag läg­ga det här doku­mentet, så jag lätt hit­tar det sedan?”
 • Vad är mitt näs­ta steg just nu?”
 • Ska jag ringa kun­den eller maila istället?”
 • Jag har inte hört av X på ett par veck­or, är det dags att slå en sig­nal, eller fram­står jag som tjatig då?”
 • Vi behöver förstärkn­ing de när­maste veck­o­r­na. Vart ska vi vän­da oss?”
 • Var ska vi äta lunch idag, då?”
 • Vil­ka ska vara med på mötet?”
 • Vill du ha uttagskvitto?”
 • Kon­to eller kredit?”
 • Vilket mail ska jag svara på först?”

Var­je val i varda­gen kräver att vi engager­ar oss. Vi kan inte tän­ka på en sak och göra ett med­vetet val om något annat samtidigt.

Affärskri­tiska val är själv­fal­l­et värde­ful­la, men mån­ga hand­lar om rätt så triv­iala ting. Vi kan rent av betrak­ta fler­talet val vi ställs inför som dis­trak­tion­er från vårt arbete med verk­samhetens vik­ti­gaste aktuel­la uppgifter.

Min­s­ka och få mer

Sök­er du en smidi­gare väg genom arbets­da­gen, min­s­ka antalet val du ställs inför. Det vill säga, ta bort så mån­ga val du kan som ändå inte bety­der så myck­et för dig.

Då får du tän­ka och arbe­ta ostörd län­gre tid i taget utan att behö­va engagera dig i att väl­ja. Du slip­per ock­så spilla tid på att utvärdera alter­na­tiv i förhål­lan­de­vis oväsentli­ga val.

Gör till exem­pel så här

 • Lagra doku­ment på få oli­ka ställen.

 • Bestäm dig för en spara allt i molnet”-tjänst och använd bara den. Visst, tes­ta de nya du hör talas om, men kör bara en skarpt åt gången.

 • Sål­la bort så du ser få i var­je stund:
  • Fil­tr­era mailen efter 
   • När de kom in
   • Vem de kom ifrån
   • Vad de hand­lar om (sök på nyckelord) 

  • Fil­tr­era att göra-lis­tan efter

   • Pro­jekt
   • Tid­såt­gång
   • Kon­text
   • När det måste göras 

 • Ta emot rek­om­men­da­tion­er med öpp­na armar och låt någon annan väl­ja för dig. Frå­ga servitören vilken som är hans favorit, lyssna på blog­gars låtlis­tor i Spo­ti­fy när du job­bar, frå­ga hotell­re­cep­tion­is­ten om vad du abso­lut inte får mis­sa nu när du är i stan.

 • Bli stamkund så din lever­an­tör vet pré­cis hur du vill ha det, knappt utan att du behöver beställa.

 • Bestäm dig för vilket fab­rikat, vilket märke, vilken mod­ell du före­drar på en pro­dukt du för­brukar ofta och beställ det, var­je gång (så länge som det håller måttet).


 • Kartlägg dina van­li­gaste process­er, bestäm dig för hur du vill att de ska se ut framöver och doku­mentera dem så de är lät­till­gäng­li­ga (till exem­pel i check­list­form). Då slip­per du fun­dera och väl­ja, utan kan luta dig mot vad du en gång bestämt när du hade tänkt igenom det ordentligt.

Dra ner (på valen) och gör mer (av dagen)

Om du drar ner på antalet val du behöver göra i varda­gen, kom­mer du att mer kun­na kon­cen­tr­era dig på den frå­ga som engager­ar dig just idag. Du slip­per bli hin­drad i dina tanke­banor och får en behagli­gare rytm i ditt arbete. Skulle du plöt­sligt tyc­ka att det blir för litet vari­a­tion, bör­ja välj mer igen. Det är lätt gjort när som helst.

Hur gör du?

Hur gör du för att slip­pa väl­ja när det egentli­gen inte är avgörande? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta!