Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 jan.

Mina sju mest dyrköpta strukturmisstag hittills


Datum: 2010-01-07 08:10

Han­den på hjär­tat, ock­så en struk­tör gör struk­turtab­bar ibland. Det är så sant som det är sagt: det är av mis­sta­gen man lär sig.

Här är mina sju mest dyrköp­ta mis­stag när det gäller struk­tur. Låt det inte hän­da dig.

 • Jag har sum­mer­at möten jag haft först efter en vec­ka (för att det var­it så mycket”). 
  Kon­sekvens: Mate­r­i­al jag lovat att skic­ka gick iväg långt senare än jag önskat.

 • Jag har låtit den fysiska inko­r­gen i min väs­ka växa till sig och bli rik­tigt full innan jag töm­mer den och proces­sar allt, istäl­let för att göra det direkt när jag kom­mer till kontoret.
  Kon­sekvens 1: När jag väl ska gå igenom den, är det ett hästjobb som ten­der­ar bli uppskjutet.
  Kon­sekvens 2: Vik­ti­ga lap­par döljs i mäng­den och dyk­er upp först när jag töm­mer den. Då kan det vara i senaste laget.

 • Jag har under­låtit att ha hängslen och livrem när jag bytt från en tele­fon till en annan, så synkningar­na med Out­look inte funkat rik­tigt. D v s, jag har bokat möte i kalen­dern i den nya tele­fo­nen, som jag inte fått igång synknin­gen på.
  Kon­sekvens: Jag har mis­sat ett kund­möte (för­låt, Irene). Det är inget bra förs­ta intryck om man är struktör.

 • Jag har låtit mig bli så upp­slukad av att lev­er­era ett mate­r­i­al innan dead­line att jag lagt mor­gonruti­nen åt sidan och mis­sat att kol­la dagens kalender.
  Kon­sekvens: Jag har mis­sat ett annat kund­möte (bekla­gar återi­gen, Ker­stin) och upp­täck­te det inte för­rän efter den andra sak­ens dead­line. Det vill jag aldrig vara med om igen. Föreställ dig hur nog­grann jag är med kalen­derkoll numera.

 • Jag har bliv­it ombedd att fixa en grej och tänkt Ah, det där (vi sade) kom­mer jag att kom­ma ihåg. Jag behöver inte skri­va upp det.”
  Kon­sekvens: Det är klart att jag har glömt, efter­som jag litat på att jag var färdig när att-göra-lis­tans uppgifter för dagen var avbockade.

 • Jag har skju­tit upp triv­iala sak­er att göra till sedan, även om jag lika gär­na skulle kun­na fixa dem nu direkt.
  Kon­sekvens: Jag har för myck­et att göra sedan, när jag istäl­let skulle kun­na vara fri från dessa triv­i­aliteter (som nu bör­jar bli brådis).

 • Jag har låtit mail lig­ga kvar i mail­box­en istäl­let för att ska­pa att-göra-uppgifter av dem, efter­som de inneb­u­rit att jag ska göra något. 
  Kon­sekvens: Jag har omed­vetet bör­jat betrak­ta mail­box­en som dagens att-göra-lista, vilket fått till följd att jag glömt” min egentli­ga lista. Jag har trott att jag var klar när mail­box­en var tom, men vet du vad? — På att-göra-lis­tan fanns fem, tio sak­er till som måste bli klara idag.

Gör så här istället

Hur ska du då göra istäl­let för som jag har gjort i exem­plen ovan? Tja, vi kan väl vara överens om föl­jande rättesnören:

 1. Töm din fysiska inko­rg var­je dag (ock­så din portabla dyli­ka om du har en sådan i väskan).
 2. Skriv ut kalen­der, att-göra- lista och vik­ti­ga kon­tak­ter när du byter tele­fon eller dator, så du har dem lät­till­gäng­li­ga på pap­per även om tekniken strular.
 3. Håll fast vid dina ruti­n­er och dina struk­turverk­tyg, även om det är en extra inten­siv peri­od. Stressen gör inte arbetet enklare.
 4. Det du kan göra när du har tid över, gör det då. (Behöver du vila, har du inte tid över.)
 5. Ha en enda att-göra-lista. Gör att-göra-uppgifter av mail du inte svarar på med en gång.

Vad du gör, gå inte i dessa mina fällor.

Hur har du gjort?

Vad är ditt störs­ta struk­tur­mis­stag? Kom­mentera nedan och dela med dig av din värs­ta erfaren­het när det gäller struk­tur. Ditt mis­stag inspir­erar mig till nya tips, så jag är dig tacksam.