Min räddare i en specifik nöd i en särskild… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 feb.

Min räddare i en specifik nöd i en särskild situation


Datum: 2013-02-06 11:24

Det var säk­ert ett par år sedan som jag köpte två pyttes­må Mole­sk­ine-anteck­n­ings­böck­er som jag sedan knappt använt alls. De har legat i en låda.

En inter­im­slös­ning som blir permanent

Men, i jan­u­ari tog min mer robus­ta anteck­n­ings­bok slut och för att inte vara utan bok i vän­tan på en ny, lade jag en av de näs­tan bort­glöm­da i väskan. Jag har alltid en anteck­n­ings­bok med mig, att tän­ka fritt i och skri­va idéer som är extra flyktiga.

Idag, för en stund sedan, gick det upp för mig hur helt per­fekt just den där, hit­tills näs­tan oan­vän­da, boken är för ett enda ändamål. När jag fly­ger tänker jag bra och jag läs­er gär­na en bok i vän­tan på att vi ska lyf­ta. Och, då är det ofta som jag får idéer — i syn­ner­het om ett struk­tur­tips att skri­va till mitt veck­o­brev. Efter­som jag är tankspridd till naturen, vill jag fån­ga det ögonblick av klarhet kring tex­ten jag har just då. Prob­lemet är att Fas­ten seatbelts”-lampan lyser. Jag får inte slå på tele­fo­nen och inte heller öpp­na datorn. 

Lät­tfån­gad i flykten

Anteck­n­ings­bo­ken i extra small”-format är min räd­dare. Den får jag skri­va i när­somhelst ock­så för nitisk kabin­per­son­al. Dessu­tom upp­täck­te jag idag att var­je blad är per­for­erat, så när idén är fån­gad, riv­er jag av bladet och läg­ger i min portabla inko­rg. På så vis är jag säk­er på att jag får med mig idén (och ren­skri­van­det av den) istäl­let för att den blir lig­gande och bort­glömd i någon anteck­n­ings­bok någon­stans i väskan.

Suverän på en enda sak

Den fyller mitt behov per­fekt i just den där sit­u­a­tio­nen. Jag slip­per kän­na mig stres­sad över att kanske glöm­ma av den och jag behöver inte for­mulera om det som för tillfäl­let är kristal­lk­lart för mig.

De pyttes­må böck­er­na kan du bestäl­la hos Mole­sk­ine.

Nej, jag har inte pro­vi­sion. Jag tyck­er bara om dem.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.