Flirtkulorna visar hur mycket bättre du blir | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 feb.

Flirtkulorna visar hur mycket bättre du blir


Datum: 2013-02-01 15:39

I ett av de förs­ta kapitlen i min bok, ber jag läsaren bestäm­ma sig för hur den ska visa sig själv att den kom­mer framåt mot super­struk­tur och att där vän­tar en belön­ing i slutet av ansträngnin­gen. Syftet är att bibehål­la moti­va­tio­nen så länge att de nya vanor­na etableras. Tidi­gare har du till exem­pel kun­nat läsa hur Robert Pantzar gjorde.

Strax före jul fick jag ett mail från Anna Eriks­son i Gävle, som beskriv­er hur hon gör. Bred­vid skär­men på skrivbor­det har hon ett upprättstående, trans­par­ent plas­trör. Var­je gång hon gjort en av de 31 övningar­na i struk­tur­bo­ken, släp­per hon ner en färgstark flirtku­la i röret. All­tefter­som hon tar sig framåt i boken, väx­er stapeln av kulor. Skulle det vara så att hon inte håller sin plan, utan det tar län­gre tid än beräk­nat att göra övningar­na, ser hon ändå tydligt att hon kom­mit en bra bit och det kan hon gläd­jas åt.

Hon var gen­erös nog att skic­ka mig en bild, så du och jag kan se hur det ser ut.

Framstegsstapeln

Åskådlig­gör du dina fram­steg fysiskt på något sätt? Hur?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.