Med rätt musik samarbetar vi bättre | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Med rätt musik samarbetar vi bättre


Datum: 2017-06-20 18:03
Ung kvinna med halvlångt hår arbetar vid en laptop, lyssnandes på något i lurar.

Att vår fysiska omgivn­ing påverkar hur lätt eller arbetssamt det är att få jobb gjort är välkänt. En svårighet det med­för är att vi ibland sit­ter där vi sit­ter” och behöver utföra en uppgift just där vi är — oavsett hur det är där.

Lyck­ligtvis kan vi dock alltid (jag vågar mig på ett alltid” här, fak­tiskt) åtmin­stone göra något för att få uppgiften lättare gjord och med min­dre ansträngning.

Forskar­na Knif­fin, Yan, Wansink och Schulze, i USA respek­tive Sin­ga­pore, har i en färsk studie kallad The sound of coop­er­a­tion: Musi­cal influ­ences on coop­er­a­tive behav­ior” fun­nit att män­niskor som lyssnar på glad” musik under arbetet samar­be­tar bät­tre än män­niskor som lyssnar på sorgsen” musik eller ingen musik alls.

Tillits­fullt

I två exper­i­ment stud­er­ades vilken påverkan oli­ka slags musik har på hur myck­et vi är bered­da att bidra till det gemen­sam­ma, i en mod­ell där gen­erositet belö­nas bara om de andra i grup­pen ock­så är gen­erösa. Per­son­er som lyssnade på glad” musik bidrog mer till det gemen­sam­ma — och fick ock­så mer till­ba­ka (efter­som alla i grup­pen lyssnade på sam­ma musik).

Indi­vidu­ellt arbete tillsammans

I exper­i­menten arbe­tade test­per­son­er­na mot ett gemen­samt mål utan att ha direk­tkon­takt med varan­dra under det att de lyssnade. Nog är det väl en sit­u­a­tion de all­ra fles­ta av oss kän­ner igen från vår vardag — att vi arbe­tar med och för andra, även om vi utför arbetet var och en för sig.

Så, för att luta oss mot dessa rön, tänk om ock­så vi skulle samar­be­ta bät­tre med dem vi gör sak­er för och med genom att lyssna på rätt musik (och utan att ansträn­ga oss ett uns mer)?

Gör så här

Vill du tes­ta om noga utvald musik skulle under­lät­ta i din vardag, välj ut några låtar som du mår bra av och sätt sam­man en spel­lista (förslagsvis i Spo­ti­fy).

Under veck­an, när du ska få jobb gjort och du inte sam­tidigt behöver pra­ta med andra, lyssna på spel­lis­tan under det att du arbe­tar och se om det­ta gör någon skill­nad för dig.

I slutet av veck­an, se till­ba­ka på hur det var­it och utvärdera om det­ta är något du vill anam­ma från och med nu.

Gläd­je byg­ger man av musik?

Om rönen i näm­n­da studie håller, torde den gla­da” musiken göra att ditt samar­bete med andra blir bät­tre. Hur det tar sig uttryck i vårt dagli­ga arbete, skil­jer sig säk­ert åt.

Får vi färre kon­flik­ter för att vi tolkar mail vi fått mer välvil­ligt? Klarar vi oss ur knivi­ga sit­u­a­tion­er mer smidigt för att vi ager­ar mer tillits­fullt? Nog är det värt ett försök, åtminstone.

Hur gör du?

Till vilken musik arbe­tar du bäst? Skriv till mig och berät­ta! Dela en länk till din favorit­spel­lista om du vill!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.