Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Med rätt musik samarbetar vi bättre


Datum: 2017-06-20 18:03
Ung kvinna med halvlångt hår arbetar vid en laptop, lyssnandes på något i lurar.

Att vår fysiska omgivn­ing påverkar hur lätt eller arbetssamt det är att få jobb gjort är välkänt. En svårighet det med­för är att vi ibland sit­ter där vi sit­ter” och behöver utföra en uppgift just där vi är — oavsett hur det är där.

Lyck­ligtvis kan vi dock alltid (jag vågar mig på ett alltid” här, fak­tiskt) åtmin­stone göra något för att få uppgiften lättare gjord och med min­dre ansträngning.

Forskar­na Knif­fin, Yan, Wansink och Schulze, i USA respek­tive Sin­ga­pore, har i en färsk studie kallad The sound of coop­er­a­tion: Musi­cal influ­ences on coop­er­a­tive behav­ior” fun­nit att män­niskor som lyssnar på glad” musik under arbetet samar­be­tar bät­tre än män­niskor som lyssnar på sorgsen” musik eller ingen musik alls.

Tillits­fullt

I två exper­i­ment stud­er­ades vilken påverkan oli­ka slags musik har på hur myck­et vi är bered­da att bidra till det gemen­sam­ma, i en mod­ell där gen­erositet belö­nas bara om de andra i grup­pen ock­så är gen­erösa. Per­son­er som lyssnade på glad” musik bidrog mer till det gemen­sam­ma — och fick ock­så mer till­ba­ka (efter­som alla i grup­pen lyssnade på sam­ma musik).

Indi­vidu­ellt arbete tillsammans

I exper­i­menten arbe­tade test­per­son­er­na mot ett gemen­samt mål utan att ha direk­tkon­takt med varan­dra under det att de lyssnade. Nog är det väl en sit­u­a­tion de all­ra fles­ta av oss kän­ner igen från vår vardag — att vi arbe­tar med och för andra, även om vi utför arbetet var och en för sig.

Så, för att luta oss mot dessa rön, tänk om ock­så vi skulle samar­be­ta bät­tre med dem vi gör sak­er för och med genom att lyssna på rätt musik (och utan att ansträn­ga oss ett uns mer)?

Gör så här

Vill du tes­ta om noga utvald musik skulle under­lät­ta i din vardag, välj ut några låtar som du mår bra av och sätt sam­man en spel­lista (förslagsvis i Spo­ti­fy).

Under veck­an, när du ska få jobb gjort och du inte sam­tidigt behöver pra­ta med andra, lyssna på spel­lis­tan under det att du arbe­tar och se om det­ta gör någon skill­nad för dig.

I slutet av veck­an, se till­ba­ka på hur det var­it och utvärdera om det­ta är något du vill anam­ma från och med nu.

Gläd­je byg­ger man av musik?

Om rönen i näm­n­da studie håller, torde den gla­da” musiken göra att ditt samar­bete med andra blir bät­tre. Hur det tar sig uttryck i vårt dagli­ga arbete, skil­jer sig säk­ert åt.

Får vi färre kon­flik­ter för att vi tolkar mail vi fått mer välvil­ligt? Klarar vi oss ur knivi­ga sit­u­a­tion­er mer smidigt för att vi ager­ar mer tillits­fullt? Nog är det värt ett försök, åtminstone.

Hur gör du?

Till vilken musik arbe­tar du bäst? Skriv till mig och berät­ta! Dela en länk till din favorit­spel­lista om du vill!