Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Hur små lappar kan få oss att göra det vi sedan ville


Datum: 2017-06-20 18:05

Att ha ambi­tio­nen att för­bät­tra sitt arbetssätt är en sak — att i varda­gen göra på det nya sät­tet är en annan. Visst kan det vara en utman­ing att sät­ta en ny vana och visst är vi gla­da för var­je knep som kan hjäl­pa oss att göra det lättare.

Om du inte gör något på det nya sät­tet utan istäl­let fort­sät­ter på det gam­la sät­tet (fastän du bestämt dig), behöver det inte bero på att du är omo­tiver­ad att göra det rät­ta”, utan att du rik­tar din upp­märk­samhet åt fel håll och på fel sak. Det framgår av en studie av Gau­rav Suri och James J Gross vid Stan­ford Uni­ver­si­ty från 2015.

Mer nytt och nyttigt
Forskn­ingsstu­di­en vis­ar en stark kor­re­la­tion mel­lan vad vi råkar se och vad vi väl­jer att göra. Suri och Gross fann att det såldes fler äpplen i före­tagskafe­ter­ian när de sat­te en skylt med tex­ten Äpplen” på kor­gen med äpplen, att fler tog trap­pan istäl­let för rull­trap­pan när skyl­ten Stairs or esca­la­tor?” satt uppe (och till och med när skyl­ten bara visade tex­ten Esca­la­tor?”) och att fler valde att tryc­ka på knap­pen för att byta från en obe­haglig bild till en neu­tral bild när knap­pen fick en blinkande rund ram runt sig (läs stu­di­en för att tit­ta när­mare på hur exper­i­menten gick till).

Det som syns ser vi att det finns
Forskar­nas tolkn­ing av resul­tat­en var att det vi upp­märk­sam­mas på styr vårt val, även om vi inte blir speci­fikt upp­manade att väl­ja något av alter­na­tiv­en. Det innebär att vi kan hjäl­pa oss själ­va att väl­ja det nya genom att helt stil­la upp­märk­sam­ma oss på att vi just i den stun­den har ett val.

Det innebär ock­så att vi kan hjäl­pa oss att inte väl­ja det gam­la” (eller vad som helst som vi inte vill läg­ga tid på, för den delen) genom att låta sådant försvin­na ur vår åsyn som skulle loc­ka oss att göra det vi sedan önskar att vi inte hade ägnat tid åt. Kan­in­hål­sap­par­na jag skrev om i ett tidi­gare struk­tur­tips är allt­så ett exem­pel på just detta.

Gör så här
Vill du med avstamp i Suri och Gross studie göra det lättare för dig att väl­ja det nya” arbetssät­tet, gör så här:

 1. Fun­dera på vad för ny vana du just nu brot­tas med att anamma.

 2. Var skulle du kun­na sät­ta en skylt (utfor­mad på ett sätt som du trivs med) för att upp­märk­sam­ma dig på att du har ett val och vad skulle du skri­va på den? Är det ett ord? En enkel frå­ga till dig själv? En sym­bol bara du förstår, kanske? Själv har jag lätt för att göra annat än att pac­ka upp de kvit­ton och annat pap­pers­ma­te­r­i­al (inte myck­et, men ändå) jag stop­pat ner i väskan i hastigheten på resa ur väskan när jag är åter på kon­toret. Där­för sät­ter jag nu en lapp med tex­ten Pap­per, månne?” i väskan så att jag ser den när jag plockar upp datorn. Det tror jag blir bra.

 3. Ock­så, om du vill, där du sit­ter och arbe­tar rent fysiskt, ta en titt på vad du ser och se till att du där och då ser det som påmin­ner dig om att göra det du vill och inte sådant som får dig att göra sådant du sedan önskar att du inte hade lagt tid på. Du FÅR läg­ga tid på sådant som inte är nyt­tigt, men nog vill du göra det när du vill snarare än när det bara blir så?

 4. Tit­ta ock­så på din datorskärm. Ser du sådant som får dig att ägna dig åt den uppgift som är den rät­ta just nu? Skym­tar du istäl­let sådant som du anti­n­gen ska göra sedan (så fort du får tid över) eller sådant du lockas att göra nu direkt, men som du sedan skulle ångra att du lade tid på? Du kan till exempel:
  • Töm­ma datorskrivbor­det så att du där slip­per se ikon­er som påmin­ner dig om sådant du just nu inte gör.
  • Maximera fön­ster så att du inte kan se annat än det du håller på med.
  • Använ­da Mac-appen HazeOver för att mör­ka de fön­ster som inte är i fokus just nu, så du slip­per bli dis­tra­her­ad av det som lig­ger i bak­grun­den då du inte vill arbe­ta i full­skärm­släge. Jag har tyvärr inte hit­tat någon motsvarighet för Win­dows. Har du?
  • Stäng eller min­imera fön­ster där sak­er rör sig från bak­grun­den, såsom ban­ner­an­nonser, chat­flö­den et c.

 5. Vad är det förs­ta steget du kan ta för att ska­pa det där du vill bli upp­märk­sam­mad av? Gör det nu eller skriv en att göra-uppgift av det.

Val­da vän­li­ga vinklar
Om du med­vetet gör dig upp­märk­sam på det du på för­hand vet att du kom­mer vil­ja ha valt, kom­mer du att lättare göra på det nya sät­ten och etablera dina önskade struk­tur­vanor. En liten skylt här, en vän­lig vink från dig själv där, gör att din vardag blir smidi­gare snab­bare och med min­dre ändringsansträngn­ing för dig.

Hur gör du?
Hur gör du för att enkelt upp­märk­sam­ma dig på sak­er du annars omed­vetet väl­jer bort? Kanske har du en kul lös­ning du vill dela med dig av till mig? Om du har det, dela med dig i en kommentar!