Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 apr.

Mät och du etablerar lättare en ny vana


Datum: 2010-04-21 18:07

Har du, lik­som jag, då och då försökt etablera någon ny vana och haft vis­sa prob­lem med att lyckas med det? Kanske har det hand­lat om ett nytt arbetssätt för att för­bät­tra din per­son­li­ga struktur. 

Du har gjort på det nya sät­tet ett tag, men kom­mit av dig och bör­jat köra i gam­la hjul­spår igen. Ibland etabler­ar vi en ny vana från en dag till en annan; ibland är det svårare. 

Om du har det min­s­ta av tävlingsmän­niska i dig, kom­mer du lyckas lättare med att anam­ma den nya vanan om du mäter dina framsteg.

Gör först målet tydligt

Föreställ dig hur du arbe­tar när vanan är helt och hål­let etabler­ad, när den är det självk­lara sät­tet att job­ba för dig, trots att den är gan­s­ka ny. Om du vill, kvan­ti­fiera målet och gör det ännu tydli­gare att veta när du är framme. Skulle du t ex kun­na uttryc­ka det som att du ska ha lyck­ats med att agera på det nya sät­tet ett visst antal gånger? 

När en musik­erkol­le­ga till mig skulle lära sig en svår pas­sage i ett musik­sty­cke, stop­pade han tju­go put­teku­lor i höger byx­fic­ka. Var­je gång han kla­rade att spela pas­sagen per­fekt, fly­t­tade han en kula från höger till vän­ster byx­fic­ka. Om han spelade fel, fly­t­tade han till­ba­ka alla kulor­na från vän­ster byx­fic­ka till höger igen. När han hade alla tju­go put­teku­lor i vän­ster fic­ka (och allt­så hade spelat per­fekt tju­go gånger i rad), tyck­te han att han kunde pas­sagen bra nog.

Välj metafor

Bestäm dig för vilken metafor du ska använ­da för att mäta dina fram­steg. Här är några idéer:

 • 0 – 100% — Vid 0% känns den nya vanan verk­li­gen ny och du får ansträn­ga dig för att göra på det nya sät­tet, var­je gång. Vid 100% är vanan förvis­so ny, men den känns som det självk­lara sät­tet att göra det och du gör det du gör som om du aldrig hade gjort annat. Så, var på skalan befinner du dig nu?
 • Kloc­ka — Vad står vis­ar­na på när det gäller din nya vana? Är klock­an 5 eller är du redan framme vid 11?
 • Ter­mome­ter — Är du pré­cis i bör­jan, när det är kallt och ansträn­gande, eller har du nått upp till en skön som­markväll­stem­per­atur när du kan nju­ta av hur lätt allt­ing är?
 • Varvräknare — Går du på tomgång eller är du uppe i varv” och susar fram med lät­thet genom landskapet?
 • Månader­na i ett år — Är det tidigt i mars eller lyckas du så väl att job­ba på det sätt du vill att det när­mar sig Lucia?
 • Sju dagar i en vec­ka — Vilken dag är du på om söndag är den dag då du kan slapp­na av och vila i den nya vanan?
 • Tid­slin­je — Hur mån­ga dagar i sträck klarar du bibehål­la den nya vanan? Hur mån­ga dagar i sträck klarar du i näs­ta försök?

Gör fram­ste­gen tydliga

Ju tydli­gare du åskådlig­gör hur du lyckas förän­dra ditt beteende, desto mer sporrad blir du att för­fi­na ytterli­gare. Gör fram­ste­gen syn­li­ga genom att t ex:

 • Rita in …en kur­va i ett dia­gram eller på en tidslinje
 • Boc­ka av …avk­la­rade steg i den metafor du valt
 • Sät­ta upp …på väggen de fas­er i din metafor du kom­mit förbi
 • Riva av och slän­ga bort …lap­pen som rep­re­sen­ter­ar den månad, det varv­tal, den timme du just passer­at. Genom att slän­ga bort, mark­er­ar du för dig själv att du inte ämnar åter­vän­da dit där du började.

Mät ofta

Om det­ta är något av en tävling för dig, blir du sporrad om tem­pot är högt. Mät där­för ofta, gär­na var­je dag. Notera hur du steg för steg tar till dig ditt nya arbetssätt. 

Om du halkar till­ba­ka i gam­la hjul­spår (och hop­par några veck­oda­gar eller pro­cen­ten­heter bakåt), fun­dera på hur du kan göra det nya arbetssät­tet till det sätt som kräver minst ansträngn­ing. Kan du läg­ga någon lapp eller sak i var­je datummapp i din tick­ler file, så du lätt blir påmind om hur du bestämt dig för att bör­ja göra? Kan du göra det enkelt att hit­ta de nya doku­ment du vill arbe­ta med och svårt att hit­ta de gam­la doku­ment du använde förut (utan att för den skull radera dem)?

Hur gör du?

Vad är ditt mest lyck­osam­ma knep för att etablera en ny vana? 

Välkom­men att kom­mentera nedan!