Mät och du etablerar lättare en ny vana | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 apr.

Mät och du etablerar lättare en ny vana


Datum: 2010-04-21 18:07

Har du, lik­som jag, då och då försökt etablera någon ny vana och haft vis­sa prob­lem med att lyckas med det? Kanske har det hand­lat om ett nytt arbetssätt för att för­bät­tra din per­son­li­ga struktur. 

Du har gjort på det nya sät­tet ett tag, men kom­mit av dig och bör­jat köra i gam­la hjul­spår igen. Ibland etabler­ar vi en ny vana från en dag till en annan; ibland är det svårare. 

Om du har det min­s­ta av tävlingsmän­niska i dig, kom­mer du lyckas lättare med att anam­ma den nya vanan om du mäter dina framsteg.

Gör först målet tydligt

Föreställ dig hur du arbe­tar när vanan är helt och hål­let etabler­ad, när den är det självk­lara sät­tet att job­ba för dig, trots att den är gan­s­ka ny. Om du vill, kvan­ti­fiera målet och gör det ännu tydli­gare att veta när du är framme. Skulle du t ex kun­na uttryc­ka det som att du ska ha lyck­ats med att agera på det nya sät­tet ett visst antal gånger? 

När en musik­erkol­le­ga till mig skulle lära sig en svår pas­sage i ett musik­sty­cke, stop­pade han tju­go put­teku­lor i höger byx­fic­ka. Var­je gång han kla­rade att spela pas­sagen per­fekt, fly­t­tade han en kula från höger till vän­ster byx­fic­ka. Om han spelade fel, fly­t­tade han till­ba­ka alla kulor­na från vän­ster byx­fic­ka till höger igen. När han hade alla tju­go put­teku­lor i vän­ster fic­ka (och allt­så hade spelat per­fekt tju­go gånger i rad), tyck­te han att han kunde pas­sagen bra nog.

Välj metafor

Bestäm dig för vilken metafor du ska använ­da för att mäta dina fram­steg. Här är några idéer:

 • 0 – 100% — Vid 0% känns den nya vanan verk­li­gen ny och du får ansträn­ga dig för att göra på det nya sät­tet, var­je gång. Vid 100% är vanan förvis­so ny, men den känns som det självk­lara sät­tet att göra det och du gör det du gör som om du aldrig hade gjort annat. Så, var på skalan befinner du dig nu?
 • Kloc­ka — Vad står vis­ar­na på när det gäller din nya vana? Är klock­an 5 eller är du redan framme vid 11?
 • Ter­mome­ter — Är du pré­cis i bör­jan, när det är kallt och ansträn­gande, eller har du nått upp till en skön som­markväll­stem­per­atur när du kan nju­ta av hur lätt allt­ing är?
 • Varvräknare — Går du på tomgång eller är du uppe i varv” och susar fram med lät­thet genom landskapet?
 • Månader­na i ett år — Är det tidigt i mars eller lyckas du så väl att job­ba på det sätt du vill att det när­mar sig Lucia?
 • Sju dagar i en vec­ka — Vilken dag är du på om söndag är den dag då du kan slapp­na av och vila i den nya vanan?
 • Tid­slin­je — Hur mån­ga dagar i sträck klarar du bibehål­la den nya vanan? Hur mån­ga dagar i sträck klarar du i näs­ta försök?

Gör fram­ste­gen tydliga

Ju tydli­gare du åskådlig­gör hur du lyckas förän­dra ditt beteende, desto mer sporrad blir du att för­fi­na ytterli­gare. Gör fram­ste­gen syn­li­ga genom att t ex:

 • Rita in …en kur­va i ett dia­gram eller på en tidslinje
 • Boc­ka av …avk­la­rade steg i den metafor du valt
 • Sät­ta upp …på väggen de fas­er i din metafor du kom­mit förbi
 • Riva av och slän­ga bort …lap­pen som rep­re­sen­ter­ar den månad, det varv­tal, den timme du just passer­at. Genom att slän­ga bort, mark­er­ar du för dig själv att du inte ämnar åter­vän­da dit där du började.

Mät ofta

Om det­ta är något av en tävling för dig, blir du sporrad om tem­pot är högt. Mät där­för ofta, gär­na var­je dag. Notera hur du steg för steg tar till dig ditt nya arbetssätt. 

Om du halkar till­ba­ka i gam­la hjul­spår (och hop­par några veck­oda­gar eller pro­cen­ten­heter bakåt), fun­dera på hur du kan göra det nya arbetssät­tet till det sätt som kräver minst ansträngn­ing. Kan du läg­ga någon lapp eller sak i var­je datummapp i din tick­ler file, så du lätt blir påmind om hur du bestämt dig för att bör­ja göra? Kan du göra det enkelt att hit­ta de nya doku­ment du vill arbe­ta med och svårt att hit­ta de gam­la doku­ment du använde förut (utan att för den skull radera dem)?

Hur gör du?

Vad är ditt mest lyck­osam­ma knep för att etablera en ny vana? 

Välkom­men att kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.