Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 apr.

Istället för smartphone och otaliga små lappar


Datum: 2010-04-28 10:00

En del av oss är förtjus­ta i elek­tro­n­iska pry­lar, t ex iPhone och andra smart­phone-tele­fon­er med kalen­der- och uppgifts­funk­tion som kan synkas med den sta­tionära datorn eller mailservern. 

Det finns mån­ga förde­lar med dig­i­ta­la sys­tem. Man kan lätt sortera och fil­tr­era att-göra-lis­tor, man har större möj­ligheter till back­u­per et c. 

De har ock­så en del nack­de­lar. Vis­sa behöver en stund för att star­ta upp, eller man får tryc­ka sig igenom några meny­val innan man kom­mer dit man ska, eller tan­gent­bor­det (om det finns något) är pyt­telitet, eller bat­terier­na tar slut när man som minst behöver det.

Kanske är det där­för en del av oss ändå före­drar pap­per och pen­na som verk­tyg för att-göra-listor.

The Hip­ster­P­DA

I sep­tem­ber 2004 tröt­tnade San Fran­sis­co-bon Mer­lin Mann på sin handda­tor från Palm (PDA) och ska­pade istäl­let vad han kallade för en Hip­ster­P­DA.

Hip­ster­P­DAn består rent fysiskt av en bunt spelko­rtssto­ra kort i litet sty­vare pap­per, som hålls sam­man av en doku­men­tk­läm­ma. På kor­ten skriv­er du upp dina att-göra-uppgifter och — klart! — nu har du ett porta­belt att-göra-list­sys­tem som inte behöver upp­start­tid, vars bat­terier inte tar slut och som inte har några knap­par som är för små. Du har dessu­tom noteringar­na om allt du har att göra på ett enda ställe och du slip­per ha hand­väskan full av lösa kom-ihåg-lappar.

Återi­gen avgör konsekvensen

Men, egentli­gen sit­ter det inte i kor­ten; det sit­ter i vanan. Om du låter Hip­ster­P­DAn vara det enda sys­temet för dina att-göra-lis­tor och om du verk­li­gen skriv­er upp allt som tar län­gre tid än två minut­er och som du inte kom­mer att göra nu med en gång (allt­så, så du kan lita på sys­temet), då kom­mer den att fun­ka. Om du spo­radiskt skriv­er upp att-göra-uppgifter i Hip­ster­P­DAn i brist på annat pap­per och om du fort­sät­ter att försö­ka hål­la de vik­ti­ga sak­er­na i huvudet istäl­let, blir Hip­ster­P­DAn värdelös.

Använd kon­sekvent som en del av ditt struk­tur­erade arbetssätt kom­mer Hip­ster­P­DAn bli din bäs­ta vän.

Överkurs

Du som vill vara raf­fin­er­ad kan utveck­la Hip­ster­P­DAn genom att låta var­je kort rep­re­sen­tera en kund, ett pro­jekt eller en av dina han­dlings­plan­er. På kor­tet skriv­er du suc­ces­sivt de uppgifter som hör till kun­den, pro­jek­tet eller pla­nen ifrå­ga. Du kan då snabbt se vad som är näs­ta steg i alla områ­den du är engager­ad i genom att kvickt bläd­dra igenom kortleken. 

Om du dessu­tom mark­er­ar i vilken kon­text, allt­så sit­u­a­tion, du kan job­ba med uppgiften, kan du vara extra effek­tiv och dra nyt­ta av tid du plöt­sli­gen har över. Låt t ex säga att du är på stan mel­lan möten och har en halv­tim­ma över. Du flip­par igenom kortleken i jakt på sym­bol­en ärende på stan” och hit­tar uppgiften att du behöver köpa en upp­sät­tning nya, tom­ma klis­teretiket­ter. När du ändå har tid över, får du gjort det ären­det och du behövde inte tän­ka efter för att försö­ka kom­ma ihåg vad det var ni sak­nade, utan du kon­sul­ter­ade lätt din HipsterPDA.

Friv­il­lig möj­lighet till förfining

Om du vill, fun­dera nu på om du har något hjälpmedel eller mjuk­vara du skaf­fat dig som du verk­li­gen trodde skulle göra sak­er och ting en hel del smidi­gare, men som du inte tyck­er funger­ar. Är det möjligt att du genom att ändra vanor skulle få hjälpmedlet att göra mer nyt­ta för dig? Är den förän­dring i vanor du skulle behö­va göra något du ändå är bekväm med?

Hur har du gjort?

Har du några egna till synes banalt enkla hjälpmedel som gjort storverk för dig? Jag vill gär­na höra om dina erfarenheter. 

Välkom­men att kom­mentera nedan.

P S Vill du ha en egen Hip­ster­P­DA? Ta en titt på vår vari­ant, Koll-på-läget-kor­ten.