Istället för smartphone och otaliga små lappar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 apr.

Istället för smartphone och otaliga små lappar


Datum: 2010-04-28 10:00

En del av oss är förtjus­ta i elek­tro­n­iska pry­lar, t ex iPhone och andra smart­phone-tele­fon­er med kalen­der- och uppgifts­funk­tion som kan synkas med den sta­tionära datorn eller mailservern. 

Det finns mån­ga förde­lar med dig­i­ta­la sys­tem. Man kan lätt sortera och fil­tr­era att-göra-lis­tor, man har större möj­ligheter till back­u­per et c. 

De har ock­så en del nack­de­lar. Vis­sa behöver en stund för att star­ta upp, eller man får tryc­ka sig igenom några meny­val innan man kom­mer dit man ska, eller tan­gent­bor­det (om det finns något) är pyt­telitet, eller bat­terier­na tar slut när man som minst behöver det.

Kanske är det där­för en del av oss ändå före­drar pap­per och pen­na som verk­tyg för att-göra-listor.

The Hip­ster­P­DA

I sep­tem­ber 2004 tröt­tnade San Fran­sis­co-bon Mer­lin Mann på sin handda­tor från Palm (PDA) och ska­pade istäl­let vad han kallade för en Hip­ster­P­DA.

Hip­ster­P­DAn består rent fysiskt av en bunt spelko­rtssto­ra kort i litet sty­vare pap­per, som hålls sam­man av en doku­men­tk­läm­ma. På kor­ten skriv­er du upp dina att-göra-uppgifter och — klart! — nu har du ett porta­belt att-göra-list­sys­tem som inte behöver upp­start­tid, vars bat­terier inte tar slut och som inte har några knap­par som är för små. Du har dessu­tom noteringar­na om allt du har att göra på ett enda ställe och du slip­per ha hand­väskan full av lösa kom-ihåg-lappar.

Återi­gen avgör konsekvensen

Men, egentli­gen sit­ter det inte i kor­ten; det sit­ter i vanan. Om du låter Hip­ster­P­DAn vara det enda sys­temet för dina att-göra-lis­tor och om du verk­li­gen skriv­er upp allt som tar län­gre tid än två minut­er och som du inte kom­mer att göra nu med en gång (allt­så, så du kan lita på sys­temet), då kom­mer den att fun­ka. Om du spo­radiskt skriv­er upp att-göra-uppgifter i Hip­ster­P­DAn i brist på annat pap­per och om du fort­sät­ter att försö­ka hål­la de vik­ti­ga sak­er­na i huvudet istäl­let, blir Hip­ster­P­DAn värdelös.

Använd kon­sekvent som en del av ditt struk­tur­erade arbetssätt kom­mer Hip­ster­P­DAn bli din bäs­ta vän.

Överkurs

Du som vill vara raf­fin­er­ad kan utveck­la Hip­ster­P­DAn genom att låta var­je kort rep­re­sen­tera en kund, ett pro­jekt eller en av dina han­dlings­plan­er. På kor­tet skriv­er du suc­ces­sivt de uppgifter som hör till kun­den, pro­jek­tet eller pla­nen ifrå­ga. Du kan då snabbt se vad som är näs­ta steg i alla områ­den du är engager­ad i genom att kvickt bläd­dra igenom kortleken. 

Om du dessu­tom mark­er­ar i vilken kon­text, allt­så sit­u­a­tion, du kan job­ba med uppgiften, kan du vara extra effek­tiv och dra nyt­ta av tid du plöt­sli­gen har över. Låt t ex säga att du är på stan mel­lan möten och har en halv­tim­ma över. Du flip­par igenom kortleken i jakt på sym­bol­en ärende på stan” och hit­tar uppgiften att du behöver köpa en upp­sät­tning nya, tom­ma klis­teretiket­ter. När du ändå har tid över, får du gjort det ären­det och du behövde inte tän­ka efter för att försö­ka kom­ma ihåg vad det var ni sak­nade, utan du kon­sul­ter­ade lätt din HipsterPDA.

Friv­il­lig möj­lighet till förfining

Om du vill, fun­dera nu på om du har något hjälpmedel eller mjuk­vara du skaf­fat dig som du verk­li­gen trodde skulle göra sak­er och ting en hel del smidi­gare, men som du inte tyck­er funger­ar. Är det möjligt att du genom att ändra vanor skulle få hjälpmedlet att göra mer nyt­ta för dig? Är den förän­dring i vanor du skulle behö­va göra något du ändå är bekväm med?

Hur har du gjort?

Har du några egna till synes banalt enkla hjälpmedel som gjort storverk för dig? Jag vill gär­na höra om dina erfarenheter. 

Välkom­men att kom­mentera nedan.

P S Vill du ha en egen Hip­ster­P­DA? Ta en titt på vår vari­ant, Koll-på-läget-kor­ten.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.