Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 apr.

Jag vill träffa dig på Sharea


Datum: 2010-04-16 10:53

Har du ock­så sak­nat en fysisk plats där män­niskor fritt delar med sig av kun­skap, kreativitet och inspiration? 

Det har Navid Modiri och jag ock­så. Där­för har vi tag­it ini­tia­tivet till Sharea (en kom­bi­na­tion av orden share och area), som är pré­cis en sådan plats. 

Freda­gen den 21 maj ska­par vi – till­sam­mans med mån­ga, mån­ga andra – världens förs­ta Sharea på Värld­skul­tur­museet i Göte­borg. Jag hop­pas få se ock­så dig där.

Vem du än är

Sharea är öppet för alla: pri­vat­per­son­er, före­tag, organ­i­sa­tion­er och insti­tu­tion­er. Tanken är att ska­pa ett forum för män­niskor att mötas över gen­er­a­tions­gränser, intresseom­rå­den och yrkesroller.

–Vi vill ock­så hit­ta nya sätt att se på sprid­ning av kun­skap och kreativitet, säger Navid Modiri. Och alla kan delta, oavsett ekonomiska resurser.

Det är näm­li­gen gratis att kom­ma till Sharea, men det är på sätt och vis dyrt att vara med. Så här är det, förstår du:

Själ­va inträdes­bil­jet­ten är det innehåll som var och en bidrar med. Det kostar med andra ord en hel del att vara med, men inte i pen­gar. Istäl­let bjud­er delt­a­gar­na på den kun­skap som de sam­lat på sig under lång tid. Priset för att få ta del av den kun­skapen är mod­et att visa upp sig och stå för något. Vi väl­jer att inte värdera vad var­je kun­skap är värd, utan ser det som att den som bjud­er på sig själv och sina hjärte­frå­gor, bjud­er på något ovärderligt.

På Sharea Göte­borg 2010 får besökar­na ta del av – och bidra med – föreläs­ningar, work­shops, mini­ut­ställ­ningar, framträ­dan­den, uppvis­ningar, kon­stverk, instal­la­tion­er, demon­stra­tioner eller någonting annat som de kän­ner för. I den­na vec­ka öpp­nar anmäl­nings­for­muläret på www​.sharea​.se.

– I arbetet med Sharea har vi inspir­erats av Pecha Kucha, TED, Burn­ing Man, Open Space och andra fenomen och strömningar, säger Navid Modiri. Alla dessa har en tanke gemen­samt: kun­skap, idéer och kreativitet väx­er om vi delar den med andra. Och det är i korsningar­na och det ovän­tade som de mest spän­nande idéer föds. Sharea ska­par de korsningar­na – och sam­man­för män­niskor som garan­ter­at har något att dela med sig av. Det kan bli magiskt!

Vill du vara med på Sharea?

Anmäl dig direkt på www​.sharea​.se

Varmt välkom­men!

Följ Sharea på Twit­ter och Facebook

På Twit­ter het­er vi @Sharea2010. På Face­book finns en fan page.