Jag vill träffa dig på Sharea | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 apr.

Jag vill träffa dig på Sharea


Datum: 2010-04-16 10:53

Har du ock­så sak­nat en fysisk plats där män­niskor fritt delar med sig av kun­skap, kreativitet och inspiration? 

Det har Navid Modiri och jag ock­så. Där­för har vi tag­it ini­tia­tivet till Sharea (en kom­bi­na­tion av orden share och area), som är pré­cis en sådan plats. 

Freda­gen den 21 maj ska­par vi – till­sam­mans med mån­ga, mån­ga andra – världens förs­ta Sharea på Värld­skul­tur­museet i Göte­borg. Jag hop­pas få se ock­så dig där.

Vem du än är

Sharea är öppet för alla: pri­vat­per­son­er, före­tag, organ­i­sa­tion­er och insti­tu­tion­er. Tanken är att ska­pa ett forum för män­niskor att mötas över gen­er­a­tions­gränser, intresseom­rå­den och yrkesroller.

–Vi vill ock­så hit­ta nya sätt att se på sprid­ning av kun­skap och kreativitet, säger Navid Modiri. Och alla kan delta, oavsett ekonomiska resurser.

Det är näm­li­gen gratis att kom­ma till Sharea, men det är på sätt och vis dyrt att vara med. Så här är det, förstår du:

Själ­va inträdes­bil­jet­ten är det innehåll som var och en bidrar med. Det kostar med andra ord en hel del att vara med, men inte i pen­gar. Istäl­let bjud­er delt­a­gar­na på den kun­skap som de sam­lat på sig under lång tid. Priset för att få ta del av den kun­skapen är mod­et att visa upp sig och stå för något. Vi väl­jer att inte värdera vad var­je kun­skap är värd, utan ser det som att den som bjud­er på sig själv och sina hjärte­frå­gor, bjud­er på något ovärderligt.

Fil­men om Sharea

På Sharea Göte­borg 2010 får besökar­na ta del av – och bidra med – föreläs­ningar, work­shops, mini­ut­ställ­ningar, framträ­dan­den, uppvis­ningar, kon­stverk, instal­la­tion­er, demon­stra­tioner eller någonting annat som de kän­ner för. I den­na vec­ka öpp­nar anmäl­nings­for­muläret på www​.sharea​.se.

– I arbetet med Sharea har vi inspir­erats av Pecha Kucha, TED, Burn­ing Man, Open Space och andra fenomen och strömningar, säger Navid Modiri. Alla dessa har en tanke gemen­samt: kun­skap, idéer och kreativitet väx­er om vi delar den med andra. Och det är i korsningar­na och det ovän­tade som de mest spän­nande idéer föds. Sharea ska­par de korsningar­na – och sam­man­för män­niskor som garan­ter­at har något att dela med sig av. Det kan bli magiskt!

Vill du vara med på Sharea?

Anmäl dig direkt på www​.sharea​.se

Varmt välkom­men!

Följ Sharea på Twit­ter och Facebook

På Twit­ter het­er vi @Sharea2010. På Face­book finns en fan page.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.