Låt systemet göra jobbet | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 juni

Låt systemet göra jobbet


Datum: 2010-06-09 11:04

Om du har för vana att använ­da en att-göra-lista, består den för­mod­li­gen mest av uppgifter som du kom­mit på att du ska göra och som du då skriv­it upp på lis­tan. Uppgifter­na kom­mer du att göra inom kort och sedan stryk­er du eller tar bort dem.

Men du behöver hål­la ännu min­dre i huvudet om du låter att-göra-lis­tan själv gener­era nya sak­er att göra.

Alla har vi uppgifter som vi gör med jäm­na mel­lan­rum. Det kan vara uppgifter som du för länge sedan beslu­tat dig för att göra med bestäm­da inter­vall och som lätt glöms bort bland allt som är akut och nyss upp­kom­met. Var­je vec­ka, förs­ta månda­gen var­je månad, en gång i halvåret et c gör vi en speci­fik sak. 

Ett typiskt exem­pel är det här med att under­hål­la pry­lar. Du vet, när vi står i butiken och ska köpa den där man­ick­en, säger säl­jaren Visst, och åtmin­stone var tred­je månad är det vik­tigt att du… (smör­jer, upp­grader­ar, tar back­up, plockar isär, låter vila el dyl)”. Vi tänker kanske OK, var tred­je månad; tja det ska väl inte vara så svårt att kom­ma ihåg?”. Nej, men dessu­tom har vi redan en mojäng som måste justeras en gång i halvåret och en annan pryl som ska fyl­las på varan­nan vec­ka och … .

Återkom­mande uppgift 

För att slip­pa kom­ma ihåg att vi ska göra det där en gång i halvåret, och för att slip­pa kom­ma ihåg att vi ska göra det ock­så näs­ta halvår och ock­så näs­ta månad och ock­så näs­ta vec­ka, låt sys­temet göra job­bet med att ta fram nya uppgifter att göra. Använd kon­ceptet återkom­mande uppgift”. Det kan du göra oavsett om du job­bar med dina att-göra-uppgifter i datorn eller om du har dem på papper.

Att-göra-lis­tan digitalt…

I de fles­ta dig­i­ta­la sys­tem för att-göra-uppgifter (Out­look, Remem​berTheMilk​.com el dyl) kan du läg­ga in en uppgift som återkom­mande, anti­n­gen med ett fast inter­vall (t ex varan­nan dag, var­je tors­dag, fjärde dagen i var tred­je månad eller den 6 okto­ber var­je år) eller x dagar/​veckor/​månader/​år efter att den sist slut­fördes. När du bockar av uppgiften ska­pas en ny automa­tiskt, med för­fal­lo­da­tum uträk­nat efter det inter­vall du valt.

… eller på papper?

Är ditt sys­tem för att-göra-uppgifter i pap­pers­form, ser jag två möj­ligheter. Anti­n­gen har du en tick­ler file (www​.stiern​holm​.com/​t​i​c​k​l​e​rfile), och då kan du läg­ga en lapp med uppgiften i frå­ga i den mapp som rep­re­sen­ter­ar näs­ta tillfälle du vill att den ska utföras. Efter att du slut­fört uppgiften, fly­t­tar du lap­pen till näs­ta tillfälles mapp, och så vidare.

Om du sak­nar tick­ler file och har en att-göra-lista på pap­per (och du inte gör en ny lista var­je mor­gon, utan låter den leva över tid), mark­era upp de uppgifter som du vill ska vara återkom­mande med en kod; förslagsvis Å2V” för återkom­mande varan­nan vec­ka” eller Å4M” för återkom­mande var fjärde månad” el dyl. När du slut­för en av dessa uppgifter, ser du att den har en kod­märkn­ing och där­för ska­par du direkt en ny, likadan uppgift med ett för­fal­lo­da­tum som motsvarar det inter­vall du valt.

Några exem­pel

För egen del, rör mina återkom­mande uppgifter lika myck­et min pri­va­ta vardag som min job­b­vardag. Ett axplock ur min lista är:

  • Beställ tid för att skif­ta till vin­ter­däck (ett bestämt datum var­je år)
  • Sätt igång planer­ing av julkortutskick
  • Reg­istr­era moms- och skattedeklaration
  • Smörj hju­laxlar­na på barn­vagnen (var tred­je månad), byt olja på gräsklip­paren (1 maj var­je år), fyll på kali­umper­man­ganat på vat­ten­fil­tret (1 dec var­je år)
  • Uppgifter som beror på att ett månadsskifte passer­at: maila kontout­drag till redovis­nings­byrå, stäm­ma av lik­viditets­bud­geten, sam­manställ reseräkn­ing för passer­ad månad et c
  • Veck­ogenomgån­gen (var­je fredag): upp­dat­era att-göra-lis­tan, ren­sa del av bra-att– ha-mate­ri­alet, tar en titt på visio­nen, upp­dat­er­ar projektöversikten
  • Byt månad­skon­tak­tlinser (dag 9 var­je månad)
  • Ta back­up på mate­r­i­al jag har på web­platser, t ex lista över Klart!-prenumeranter (en månad efter senaste backupen)
  • Se över tak­pan­nor­na och byt ut de som är spruck­na (en gång per år)

Friv­il­lig läxa

Om du vill, fun­dera på vil­ka sak­er du bor­de göra med jäm­na mel­lan­rum som du brukar kom­ma på att du glömt av att göra. Lägg upp dem som återkom­mande uppgifter.

Hur gör du?

Hur gör du för att utan ansträngn­ing kom­ma ihåg att-göra-uppgifter du ska göra med jäm­na, återkom­mande mellanrum? 

Svara i en kom­men­tar nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.