Låt datorn skriva i ditt ställe | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 jan.

Låt datorn skriva i ditt ställe


Datum: 2016-01-26 01:40

Jag vill göra det så lätt för mig som möjligt, hela tiden. Att fören­kla är en av mina starkaste dri­vkrafter. Det är verk­li­gen en njut­ning att till exem­pel se datorn göra det jobb jag tidi­gare gjort.

De struk­turverk­tyg jag gläds åt mest de senaste veck­o­r­na är tex­tex­pan­sionsverk­tyg. Det är allt­så små pro­gram som skriv­er text så jag slip­per skri­va den.

För mig hand­lar det om vis­sa sorters mail jag skickar inför och efter mina upp­drag. Det kan ock­så vara att jag i mail­form ber någon göra något som hon gör då och då, men med något unikt inslag var­je gång. Det kan vara kund­före­tagsnamn som är särskilt lån­ga, som jag skriv­er ofta och som jag har lätt att skri­va fel.

Vips var det skrivet!
När jag ska skri­va något som jag ofta skriv­er och som jag vill slip­pa skri­va om och om igen, skriv­er jag bara en förko­rt­ning om tre, fyra teck­en, varpå pro­gram­met ersät­ter den förko­rt­nin­gen med hela den textmas­sa jag vill slip­pa skriva.

Härligt. Det är som att se arbete göras utan att behö­va ansträn­ga mig det minsta.

Har du inte haft för­må­nen att använ­da ett tex­tex­pan­sionsverk­tyg tidi­gare, rek­om­mender­ar jag dig att testa.

Gör så här
Du kan göra det­ta på oli­ka sätt.

  • Anti­n­gen, lad­da hem ett tex­tex­pan­sion­spro­gram, till exem­pel Tex­tEx­pander för Mac eller Tex­ter alter­na­tivt Phrase Express för Win­dows. Tes­ta och utvärdera.

    Nu har du tex­tex­pan­sions­funk­tio­nen till­gäng­lig över­allt i alla pro­gram, om du så mailar eller skriv­er ett dokument.

  • Eller, om du har en IT-avdel­ning som inte är så förtjust i att du hit­tar sak­er på inter­net som du sedan installer­ar på din dator, kan du åtmin­stone fyl­la Words eller Pages autoko­r­riger­ings­funk­tion med de fras­er du vill slip­pa skri­va och kop­pla förko­rt­ningar till dem.

    Visst, du har inte till­gång till funk­tio­nen i alla pro­gram, men det är i alla fall ett steg när­mare en enklare vardag.

Min­dre rep­e­ti­tion ger utrymme till kreation
Om du använ­der ett tex­tex­pan­sion­spro­gram kom­mer de små ruti­n­skrivuppgifter­na att vara så myck­et enklare och gå snab­bare. De små sak­er som bara måste fixas i varda­gen blir lättare avk­la­rade och du får tidi­gare utrymme till de uppgifter som verk­li­gen är uni­ka och som kräver din ful­la koncentration.

Mer arbete gjort och mer tid till det som är vik­tigt, helt enkelt.

Hur gör du?
Hur har du använt ett tex­tex­pan­sion­spro­gram? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta om din upplevelse.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.