Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 jan.

Låt datorn skriva i ditt ställe


Datum: 2016-01-26 01:40

Jag vill göra det så lätt för mig som möjligt, hela tiden. Att fören­kla är en av mina starkaste dri­vkrafter. Det är verk­li­gen en njut­ning att till exem­pel se datorn göra det jobb jag tidi­gare gjort.

De struk­turverk­tyg jag gläds åt mest de senaste veck­o­r­na är tex­tex­pan­sionsverk­tyg. Det är allt­så små pro­gram som skriv­er text så jag slip­per skri­va den.

För mig hand­lar det om vis­sa sorters mail jag skickar inför och efter mina upp­drag. Det kan ock­så vara att jag i mail­form ber någon göra något som hon gör då och då, men med något unikt inslag var­je gång. Det kan vara kund­före­tagsnamn som är särskilt lån­ga, som jag skriv­er ofta och som jag har lätt att skri­va fel.

Vips var det skrivet!
När jag ska skri­va något som jag ofta skriv­er och som jag vill slip­pa skri­va om och om igen, skriv­er jag bara en förko­rt­ning om tre, fyra teck­en, varpå pro­gram­met ersät­ter den förko­rt­nin­gen med hela den textmas­sa jag vill slip­pa skriva.

Härligt. Det är som att se arbete göras utan att behö­va ansträn­ga mig det minsta.

Har du inte haft för­må­nen att använ­da ett tex­tex­pan­sionsverk­tyg tidi­gare, rek­om­mender­ar jag dig att testa.

Gör så här
Du kan göra det­ta på oli­ka sätt.

  • Anti­n­gen, lad­da hem ett tex­tex­pan­sion­spro­gram, till exem­pel Tex­tEx­pander för Mac eller Tex­ter alter­na­tivt Phrase Express för Win­dows. Tes­ta och utvärdera.

    Nu har du tex­tex­pan­sions­funk­tio­nen till­gäng­lig över­allt i alla pro­gram, om du så mailar eller skriv­er ett dokument.

  • Eller, om du har en IT-avdel­ning som inte är så förtjust i att du hit­tar sak­er på inter­net som du sedan installer­ar på din dator, kan du åtmin­stone fyl­la Words eller Pages autoko­r­riger­ings­funk­tion med de fras­er du vill slip­pa skri­va och kop­pla förko­rt­ningar till dem.

    Visst, du har inte till­gång till funk­tio­nen i alla pro­gram, men det är i alla fall ett steg när­mare en enklare vardag.

Min­dre rep­e­ti­tion ger utrymme till kreation
Om du använ­der ett tex­tex­pan­sion­spro­gram kom­mer de små ruti­n­skrivuppgifter­na att vara så myck­et enklare och gå snab­bare. De små sak­er som bara måste fixas i varda­gen blir lättare avk­la­rade och du får tidi­gare utrymme till de uppgifter som verk­li­gen är uni­ka och som kräver din ful­la koncentration.

Mer arbete gjort och mer tid till det som är vik­tigt, helt enkelt.

Hur gör du?
Hur har du använt ett tex­tex­pan­sion­spro­gram? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta om din upplevelse.