Lägg ut en lös tråd medvetet | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Lägg ut en lös tråd medvetet


Datum: 2017-06-20 18:09

Då och då har vi uppgifter som behöver bli gjor­da snart, men som vi av någon anled­ning ten­der­ar pri­or­it­era ned till för­mån för andra uppgifter. Vi vet att vi har det där” att göra, men vi ska bara ta det här” (något annat, allt­så) först. Dagar­na går utan att vi kom­mer igång med det där som snart bör vara klart och rätt som det är, återi­gen, blev det kort om tid mot slutet och vi får sli­ta hårt en bra bit in på kvällen för att hin­na få det klart när vi har sagt.

Det behöver inte bli så, för vi kan hjäl­pa oss själ­va att vil­ja väl­ja den där” uppgiften i förs­ta hand och få den gjord med bät­tre framförhållning.

Lägg fram istäl­let för att skri­va upp
Min goda vän Ulla-Lisa berät­tade för mig häromda­gen att hon på senefter­mid­da­gen läg­ger fram och/​eller påbör­jar det hon vill sät­ta igång med direkt mor­gonen där­på. Det­ta istäl­let för att skri­va mor­gonda­gens att göra-lista innan hon går hem dagen innan, som mån­ga gör. Som jag ser det, läg­ger hon ut en lös tråd” med­vetet för att lätt väl­ja rätt näs­ta gång hon är till­ba­ka på sam­ma plats eller öpp­nar datorn igen.

Det oavs­lu­tade är påtagligt
Om du har läst dessa återkom­mande struk­tur­tips länge, minns du möjli­gen att jag för ett tag sedan skriv­it om Zeigar­nik-effek­ten — det fenomen den rys­ka psykolo­gen Bluma Zeigar­nik fann som innebär att vi lättare minns oavs­lu­tade uppgifter än avs­lu­tade. Tja, rent av hänger de oavs­lu­tade ofta som lösa men­ta­la trå­dar och retar” vår upp­märk­samhet så att vi kän­ner ett tvång att ta hand om dem, avs­lu­ta uppgiften och metaforiskt kny­ta fast dem för att få ro.

Det kan vi dra nyt­ta av, till för­mån för oss själva.

Gör så här
Har du nu något du behöver slut­föra de när­maste dagar­na sam­tidigt som andra uppgifter lätt tar över­hand, gör så här:

  1. Lägg innan du går hem på efter­mid­da­gen fram det du ska göra mor­gonen där­på så att du inte kan undgå det. Där du läg­ger det kan vara såväl på din dator som på ditt fysiska kon­tor. Slå upp mate­ri­alet på skrivbor­det så att det är öpp­nat och du lan­dar mitt i” när du kom­mer hit näs­ta gång.

  2. Bör­ja så smått på uppgiften redan nu, rik­tigt smått, så att du ska­par en lös tråd. Det kan hand­la om bara en min­uts arbete och sedan avbry­ter du mitt i — utan att läg­ga undan någonting.

  3. När du är till­ba­ka (kan­hän­da efter en god natts sömn), lägg märke till om och hur det du lagt fram pockar på din upp­märk­samhet och om det är någon skill­nad för dig när det gäller att få sak­en gjord.

  4. Vis­ar det sig att, när du kom­mer dit” näs­ta gång, är det inte den lösa trå­den som är den uppgift som har högs­ta pri­or­itet — lägg till­ba­ka det du lagt fram, stäng doku­mentet, ta bort iko­nen från skrivbor­det och gör en reda att göra-uppgift av den. Annars är den bara något som dis­tra­her­ar dig från det du egentli­gen, med dessa nya förut­sät­tningar, behöver få gjort just nu.

Ska­pa en enda lös tråd och inte flera (även om det är myck­et du behöver få gjort snart). Att plac­era ut mån­ga lösa trå­dar sam­tidigt är att göra till­varon onödigt stres­sande, för med Zeigar­nik-effek­ten drar det lösa men­tal kraft så länge det är olöst (till synes para­dox­alt nog).

Lätt rätt
Om du med­vetet och med berått mod läg­ger ut en lös tråd hjälper du dig själv att få den­na rätt sak gjord så fort du är till­ba­ka där du lade ut den, att döma av vad Bluma Zeigar­nik fann. Du kom­mer snab­bare igång med det som snart ska vara klart och risker­ar i min­dre utsträck­n­ing att bli ofriv­il­ligt upp­ta­gen av andra uppgifter som egentli­gen lika gär­na kunde göras senare.

Hur gör du?
Hur gör du för att lätt kom­ma igång med något du vet att du behöver göra så fort du är till­ba­ka på en plats? Har du månne ett annat knep? Dela gär­na dina bäs­ta knep och tips i en kom­men­tar så får andra gläd­je av dina erfaren­heter med. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.