Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Det som ”ska ut” blir lätt liggande kvar


Datum: 2017-06-20 18:07

Häromveck­an, i ett sam­tal med en kund som hade bekym­mer med hur de skulle spri­da nöd­vändi­ga kun­skaper till flera nyanställ­da på kort tid, visade det sig att en av medar­be­tar­na för ett tag sedan hade ska­p­at en mängd lath­un­dar som på ett enkelt sätt sam­lade det de nytil­lkom­na behövde lära sig.

Lath­un­dar­na använ­des däre­mot inte, utan hade bliv­it lig­gande i en mapp i vän­tan på att de skulle få ut dem”.

Den sista, avgörande knycken
Fenomenet är van­ligt. Vi ska­par något fören­k­lande eller för­fi­nar en rutin och vi fall­er på att vi ska få ut det”. Det blir lig­gande kvar. Orsak­en kan vara att vi som är expert­er på ruti­nen inte är de mest sli­pade på att få ut” förän­drin­gen av den — det avs­lu­tande momentet som är kri­tiskt för att det vi ska­p­at ska göra skill­nad. Det kan ock­så vara så att vi har ont om tid och den tid vi avva­rade för att ska­pa det fören­k­lande gick åt till just det. När vi var klara och bara skulle få ut det”, hände något oförut­sett som vi behövde fokusera på istäl­let. Måhän­da är vi så kon­cen­tr­erade på att finna en lös­ning på det kom­plicer­ade att när vi gjort det, pus­tar vi ut och glöm­mer att få ut det”.

Spal­ta upp de enskil­da stegen
Oavsett orsak, kan vi hjäl­pa oss själ­va genom att tydli­gare definiera vad det innebär för aktiviteter att få ut”. Ska vi be någon om något, skic­ka något, skri­va något, pub­licera något någon­stans — eller vad?

Gör så här
Är du nu i färd med att ska­pa något som sedan ska ut”? Om så, frå­ga dig redan nu:

  • Vem ska det ut till? Dig själv? Dina kol­le­gor? Andra?

  • Hur når du dem (eller dig, i stun­den)? Är det i ett möte, med en lapp, med en artikel på intranät, genom en gen­väg plac­er­ad på pré­cis rätt ställe?

  • Vad är det för att göra-uppgifter (med ett verb i vardera) du behöver slut­föra för att du ska få ut” det ska­pade? Lägg till dem till din att göra-lista och du är ett snäpp när­mare att det fören­klade får verkan.

Önskad effekt blir av
Om du konkre­tis­er­ar de sista ste­gen i processen tydli­gare än att ni ska få ut” det ska­pade, är chansen större att det ni gjort får den verkan ni önskar. Risken är min­dre att det bril­jan­ta ni tag­it fram blir lig­gande under det att du går vidare och ska­par fler saker.

Hur gör du?
Hur gör du för att de fören­klin­gar du får till ock­så sätts i ver­ket? Att ändra en rutin kräver som bekant en extra insats, så har du något knep för att få det att bli av? Skriv gär­na en kom­men­tar och dela med dig.