Det som ”ska ut” blir lätt liggande kvar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Det som ”ska ut” blir lätt liggande kvar


Datum: 2017-06-20 18:07

Häromveck­an, i ett sam­tal med en kund som hade bekym­mer med hur de skulle spri­da nöd­vändi­ga kun­skaper till flera nyanställ­da på kort tid, visade det sig att en av medar­be­tar­na för ett tag sedan hade ska­p­at en mängd lath­un­dar som på ett enkelt sätt sam­lade det de nytil­lkom­na behövde lära sig.

Lath­un­dar­na använ­des däre­mot inte, utan hade bliv­it lig­gande i en mapp i vän­tan på att de skulle få ut dem”.

Den sista, avgörande knycken
Fenomenet är van­ligt. Vi ska­par något fören­k­lande eller för­fi­nar en rutin och vi fall­er på att vi ska få ut det”. Det blir lig­gande kvar. Orsak­en kan vara att vi som är expert­er på ruti­nen inte är de mest sli­pade på att få ut” förän­drin­gen av den — det avs­lu­tande momentet som är kri­tiskt för att det vi ska­p­at ska göra skill­nad. Det kan ock­så vara så att vi har ont om tid och den tid vi avva­rade för att ska­pa det fören­k­lande gick åt till just det. När vi var klara och bara skulle få ut det”, hände något oförut­sett som vi behövde fokusera på istäl­let. Måhän­da är vi så kon­cen­tr­erade på att finna en lös­ning på det kom­plicer­ade att när vi gjort det, pus­tar vi ut och glöm­mer att få ut det”.

Spal­ta upp de enskil­da stegen
Oavsett orsak, kan vi hjäl­pa oss själ­va genom att tydli­gare definiera vad det innebär för aktiviteter att få ut”. Ska vi be någon om något, skic­ka något, skri­va något, pub­licera något någon­stans — eller vad?

Gör så här
Är du nu i färd med att ska­pa något som sedan ska ut”? Om så, frå­ga dig redan nu:

  • Vem ska det ut till? Dig själv? Dina kol­le­gor? Andra?

  • Hur når du dem (eller dig, i stun­den)? Är det i ett möte, med en lapp, med en artikel på intranät, genom en gen­väg plac­er­ad på pré­cis rätt ställe?

  • Vad är det för att göra-uppgifter (med ett verb i vardera) du behöver slut­föra för att du ska få ut” det ska­pade? Lägg till dem till din att göra-lista och du är ett snäpp när­mare att det fören­klade får verkan.

Önskad effekt blir av
Om du konkre­tis­er­ar de sista ste­gen i processen tydli­gare än att ni ska få ut” det ska­pade, är chansen större att det ni gjort får den verkan ni önskar. Risken är min­dre att det bril­jan­ta ni tag­it fram blir lig­gande under det att du går vidare och ska­par fler saker.

Hur gör du?
Hur gör du för att de fören­klin­gar du får till ock­så sätts i ver­ket? Att ändra en rutin kräver som bekant en extra insats, så har du något knep för att få det att bli av? Skriv gär­na en kom­men­tar och dela med dig. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.