Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 okt.

Tvärnita eller ta vara på tillfället?


Datum: 2009-10-22 09:33

Häromda­gen var jag nere på Var­bergs Kurort för att föreläsa för ett sjut­tio-årigt före­tag. När man har hål­lit på så länge som sjut­tio år, antar jag att man var­it med om både det ena och det andra. Då finns det goda förut­sät­tningar för att ha ett sunt per­spek­tiv på vad som hän­der i varda­gen. Det verkade det här före­taget ha. 

De berät­tade att de senaste fyra, fem åren har var­it väldigt inten­si­va för dem, så inten­si­va att de inte hun­nit stan­na upp. Utan, det har var­it full fart framåt. Som så mån­ga andra före­tag, har de det nu litet lugnare. Men, istäl­let för att dra totalt i hand­brom­sen och hål­la kram­pak­tigt andan i hopp om att lågkon­junk­turen ska gå över, pas­sar de på att göra något rik­tigt han­dlingskraftigt av situationen.

Min upp­drags­gi­vare H sade:

Vi gör oss bered­da på att det snart tar fart och blir lika inten­sivt igen, så där­för stan­nar vi nu upp och tit­tar på vad vi kan göra effek­ti­vare i organ­i­sa­tio­nen. Då är vi än mer rus­tade när det sät­ter fart igen. För, det är vi säkra på att det gör.”

Den kon­struk­tion­savdel­ning som jag talade för sam­lades allt­så en dag på Var­bergs Kurort för att genom grup­par­beten ta fram möjli­ga effek­tivis­eringar i varda­gens arbete. Som avs­lut­ning bjöd de in mig för att dela med mig av konkre­ta tips för bät­tre struk­tur när man arbe­tar tillsammans.

Sedan var det spa.

Att dagli­gen få träf­fa kun­der som den­na är för mig verk­li­gen en stor inspirationskälla.