Komponera din ideala vecka | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 nov.

Komponera din ideala vecka


Datum: 2012-11-07 11:00

Hur ser din per­fek­ta vec­ka ut? Troli­gen är den inte fem dagar på en solig strand i ett varmt land, även om det kanske är den förs­ta bilden som dyk­er upp när man ställs en sådan frå­ga. Nej, ock­så en sådan till­varo tröt­tnar man på efter ett tag.

Vad jag menar är den per­fek­ta arbetsveckan.

Jag gis­sar att den innehåller en del arbete i avskild­het och en del arbete i möte med andra, en skopa högt tem­po och ett rågat mått reflektion.

Man kan se det som ett pus­sel att få ihop, men jag tyck­er ock­så om den metafor min gode affärsvän med kon­st­närligt för­flutet använde när vi åt lunch häromda­gen. Han beskrev veck­an och det vi gör i den som en kom­po­si­tion. Genom att ploc­ka ihop oli­ka kom­po­nen­ter i nog­grant avväg­da pro­por­tion­er, får veck­an bal­ans, som ett väl kom­pon­er­at fotografi, musik­sty­cke eller målning.

Var en vardags-visionär

Ska­pa din egen veck­onorm, det vill säga, des­igna din ide­ala vec­ka och strä­va efter att upp­fyl­la den.

Det är klart att vi kan låta veck­o­r­na bli som de blir och par­era hur vi arbe­tar därefter, men förut­sät­tningar­na för att få en smidig, effek­tiv och njut­bar vardag på job­bet ökar om vi fat­tar mejseln och bestäm­mer oss för hur just vi vill ha det.

Gör så här

Gör så här för att knå­da fram din veckonorm:

 1. Fun­dera på vil­ka kom­po­nen­ter din ide­ala vec­ka består av och skriv ned dem på en lapp.
  • Är någon dag mötesfri?
  • Arbe­tar du bäst med någon typ av uppgift på förmiddagarna?
  • Kol­lar du mail en bestämd tid var­je dag?
  • Går du hem tidi­gare på fredag?
  • Äter du lunch ensam någon dag? Eller, minst en dag i veck­an med en god vän utan­för jobbet?
  • Har du reflek­tion­stid någon stund?
  • När ringer du helst säljsamtal?
  • När har du dör­ren öppen? När är den stängd?
 2. Om du använ­der en dig­i­tal kalen­der (som Out­look, Google Cal­en­dar eller iCal), ska­pa en ny kalen­der och döp den till Veck­onorm”.

  Använ­der du en pap­per­skalen­der, kan du skri­va ut ett arbets­blad som du finner här.

 3. I den nya kalen­dern, lägg in block med de kom­po­nen­ter du valde nyss. Du ska­par dem på sam­ma sätt som när du läg­ger in en mötes­bokn­ing. Gör dem återkom­mande, så de upprepas var­je vecka.
 4. Vi kan vidga det här till månadsper­spek­tiv ock­så, när vi ändå är igång. Vill du ha någon eller några dagar var­je månad, då du fokuser­ar på en särskilt typ av uppgift, job­bar med ett särskilt pro­jekt eller arbe­tar hemifrån? Lägg in ock­så det­ta i din Veckonorm”-kalender.
 5. När du är klar, ställ in så att du i din van­li­ga kalen­dervy ock­så ser Veckonorm”-kalendern, par­al­lellt med din ordi­nar­ie kalender.
 6. I varda­gen, snegla på Veckonorm”-kalendern när du planer­ar, föres­lår tid för möten, avgör om du vill tac­ka ja till föres­la­gen mötestid och så vidare.

  Tyck­er du att det blir för rörigt att se Veckonorm”-kalendern hela tiden, klic­ka bort den och visa den bara när du ska planera.

Dansa till din egen rytm

Sät­ter du nor­men för hur dina veck­or ska vara, blir de mer som du vill ha dem och min­dre ett resul­tat av hur andra vill ha sina. Genom att du ser till att själv ska­pa de förhål­lan­den då du job­bar som bäst, kom­mer du att hin­na mer av det du har att göra, som du pri­or­it­er­ar högst.

Strä­var du efter att föl­ja din veck­onorm, kom­mer du suc­ces­sivt få en arbet­srytm som när­mar sig ditt ide­al. I bör­jan kan det kän­nas svårt att få till, men allt efter­som blir det lättare och mer naturligt. Det är som att måla. Som små övar vi i målar­böck­er och med tiden blir vi ful­län­dade kon­st­när­er som klarar sig utan de förtryck­ta mallarna.

Hur gör du?

Hur gör du för att finna en arbet­srytm du trivs med? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.