Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 nov.

Komponera din ideala vecka


Datum: 2012-11-07 11:00

Hur ser din per­fek­ta vec­ka ut? Troli­gen är den inte fem dagar på en solig strand i ett varmt land, även om det kanske är den förs­ta bilden som dyk­er upp när man ställs en sådan frå­ga. Nej, ock­så en sådan till­varo tröt­tnar man på efter ett tag.

Vad jag menar är den per­fek­ta arbetsveckan.

Jag gis­sar att den innehåller en del arbete i avskild­het och en del arbete i möte med andra, en skopa högt tem­po och ett rågat mått reflektion.

Man kan se det som ett pus­sel att få ihop, men jag tyck­er ock­så om den metafor min gode affärsvän med kon­st­närligt för­flutet använde när vi åt lunch häromda­gen. Han beskrev veck­an och det vi gör i den som en kom­po­si­tion. Genom att ploc­ka ihop oli­ka kom­po­nen­ter i nog­grant avväg­da pro­por­tion­er, får veck­an bal­ans, som ett väl kom­pon­er­at fotografi, musik­sty­cke eller målning.

Var en vardags-visionär

Ska­pa din egen veck­onorm, det vill säga, des­igna din ide­ala vec­ka och strä­va efter att upp­fyl­la den.

Det är klart att vi kan låta veck­o­r­na bli som de blir och par­era hur vi arbe­tar därefter, men förut­sät­tningar­na för att få en smidig, effek­tiv och njut­bar vardag på job­bet ökar om vi fat­tar mejseln och bestäm­mer oss för hur just vi vill ha det.

Gör så här

Gör så här för att knå­da fram din veckonorm:

 1. Fun­dera på vil­ka kom­po­nen­ter din ide­ala vec­ka består av och skriv ned dem på en lapp.
  • Är någon dag mötesfri?
  • Arbe­tar du bäst med någon typ av uppgift på förmiddagarna?
  • Kol­lar du mail en bestämd tid var­je dag?
  • Går du hem tidi­gare på fredag?
  • Äter du lunch ensam någon dag? Eller, minst en dag i veck­an med en god vän utan­för jobbet?
  • Har du reflek­tion­stid någon stund?
  • När ringer du helst säljsamtal?
  • När har du dör­ren öppen? När är den stängd?
 2. Om du använ­der en dig­i­tal kalen­der (som Out­look, Google Cal­en­dar eller iCal), ska­pa en ny kalen­der och döp den till Veck­onorm”.

  Använ­der du en pap­per­skalen­der, kan du skri­va ut ett arbets­blad som du finner här.

 3. I den nya kalen­dern, lägg in block med de kom­po­nen­ter du valde nyss. Du ska­par dem på sam­ma sätt som när du läg­ger in en mötes­bokn­ing. Gör dem återkom­mande, så de upprepas var­je vecka.
 4. Vi kan vidga det här till månadsper­spek­tiv ock­så, när vi ändå är igång. Vill du ha någon eller några dagar var­je månad, då du fokuser­ar på en särskilt typ av uppgift, job­bar med ett särskilt pro­jekt eller arbe­tar hemifrån? Lägg in ock­så det­ta i din Veckonorm”-kalender.
 5. När du är klar, ställ in så att du i din van­li­ga kalen­dervy ock­så ser Veckonorm”-kalendern, par­al­lellt med din ordi­nar­ie kalender.
 6. I varda­gen, snegla på Veckonorm”-kalendern när du planer­ar, föres­lår tid för möten, avgör om du vill tac­ka ja till föres­la­gen mötestid och så vidare.

  Tyck­er du att det blir för rörigt att se Veckonorm”-kalendern hela tiden, klic­ka bort den och visa den bara när du ska planera.

Dansa till din egen rytm

Sät­ter du nor­men för hur dina veck­or ska vara, blir de mer som du vill ha dem och min­dre ett resul­tat av hur andra vill ha sina. Genom att du ser till att själv ska­pa de förhål­lan­den då du job­bar som bäst, kom­mer du att hin­na mer av det du har att göra, som du pri­or­it­er­ar högst.

Strä­var du efter att föl­ja din veck­onorm, kom­mer du suc­ces­sivt få en arbet­srytm som när­mar sig ditt ide­al. I bör­jan kan det kän­nas svårt att få till, men allt efter­som blir det lättare och mer naturligt. Det är som att måla. Som små övar vi i målar­böck­er och med tiden blir vi ful­län­dade kon­st­när­er som klarar sig utan de förtryck­ta mallarna.

Hur gör du?

Hur gör du för att finna en arbet­srytm du trivs med? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.