Kloka idéer om ärenderader från Klart!-läsarna | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 aug.

Kloka idéer om ärenderader från Klart!-läsarna


Datum: 2014-08-21 11:22

För­ra månda­gens utgå­va av mitt veck­o­brev Klart!” hand­lade om vad vi tjä­nar på att skri­va tydli­ga ären­der­ad­er när vi skickar mail. I slutet av brevet bad jag som van­ligt mina läsare att dela med sig av sina smar­ta sätt att använ­da ärenderaden.

Jag fick mån­ga mail! Och, alla hade de myck­et genomtänk­ta ären­der­ad­er på ett allde­les föredöm­ligt vis.

Här är ett axplock av vad läsar­na delade med sig av:

  • Pon­tus slog ett slag för att skri­va kor­ta mail med text endast i ären­der­aden, t ex: Kan du maila mig XXX tack! /​Pontus”. Han under­strök vik­ten av att avs­lu­ta ären­der­aden med “/​namn”, som en sig­nal att det­ta var allt”.
  • Kristi­na berät­tade att hon ock­så skriv­er med mötestider­na i ären­der­aden när hon mailar om möten, efter­som chansen då är större att mot­ta­garen upp­fat­tar tiden om kom­mer till mötet.
  • Tomas mailade mig och sade att han skriv­er själ­va mailet först och ären­der­aden sist. På så vis kan han sam­man­fat­ta mailet mer konkret i ären­der­aden, nu när det är tvek­löst vad mailet kom att hand­la om.
  • Tom brukar tag:a” mailet genom att inle­da ären­der­aden med pro­jek­t­nam­net inom hak­par­enteser, t ex “[Acme] — Feed­back på utkast önskas”. På så vis är det lätt för mot­ta­garen att ska­pa automa­tiska regler i mail­pro­gram­met som gör det den vill med mailet. Dessu­tom var­nade han för att star­ta en ny mailkon­ver­sa­tion genom att svara på det sista mailet i en gam­mal och ändra ären­der­aden, efter­som vis­sa mail­pro­gram ändå upp­fat­tar det nya mailet som en fort­sät­tning på den gam­la kon­ver­sa­tio­nen och felak­tigt klumpar ihop” det ena med det andra — något jag inte var med­veten om.

Tusen tack om du är en av dem som mailade mig med dina tips. Jag upp­skat­tar det mycket!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.