Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 aug.

Kloka idéer om ärenderader från Klart!-läsarna


Datum: 2014-08-21 11:22

För­ra månda­gens utgå­va av mitt veck­o­brev Klart!” hand­lade om vad vi tjä­nar på att skri­va tydli­ga ären­der­ad­er när vi skickar mail. I slutet av brevet bad jag som van­ligt mina läsare att dela med sig av sina smar­ta sätt att använ­da ärenderaden.

Jag fick mån­ga mail! Och, alla hade de myck­et genomtänk­ta ären­der­ad­er på ett allde­les föredöm­ligt vis.

Här är ett axplock av vad läsar­na delade med sig av:

  • Pon­tus slog ett slag för att skri­va kor­ta mail med text endast i ären­der­aden, t ex: Kan du maila mig XXX tack! /​Pontus”. Han under­strök vik­ten av att avs­lu­ta ären­der­aden med “/​namn”, som en sig­nal att det­ta var allt”.
  • Kristi­na berät­tade att hon ock­så skriv­er med mötestider­na i ären­der­aden när hon mailar om möten, efter­som chansen då är större att mot­ta­garen upp­fat­tar tiden om kom­mer till mötet.
  • Tomas mailade mig och sade att han skriv­er själ­va mailet först och ären­der­aden sist. På så vis kan han sam­man­fat­ta mailet mer konkret i ären­der­aden, nu när det är tvek­löst vad mailet kom att hand­la om.
  • Tom brukar tag:a” mailet genom att inle­da ären­der­aden med pro­jek­t­nam­net inom hak­par­enteser, t ex “[Acme] — Feed­back på utkast önskas”. På så vis är det lätt för mot­ta­garen att ska­pa automa­tiska regler i mail­pro­gram­met som gör det den vill med mailet. Dessu­tom var­nade han för att star­ta en ny mailkon­ver­sa­tion genom att svara på det sista mailet i en gam­mal och ändra ären­der­aden, efter­som vis­sa mail­pro­gram ändå upp­fat­tar det nya mailet som en fort­sät­tning på den gam­la kon­ver­sa­tio­nen och felak­tigt klumpar ihop” det ena med det andra — något jag inte var med­veten om.

Tusen tack om du är en av dem som mailade mig med dina tips. Jag upp­skat­tar det mycket!