Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 maj

Juni-erbjudande på strukturhjälp


Datum: 2011-05-27 18:49

Vill du ha indi­vidu­ell hjälp att ska­pa en bät­tre struk­tur i din arbetsvardag?

Sedan flera år till­ba­ka har jag hjälpt chefer och nyck­elper­son­er på tu man hand genom tjän­sten Enmans-ses­sion­er om per­son­lig effek­tivitet”, vilken omfat­tar fem ses­sion­er under tre kalen­der­må­nad­er. Mina kun­der har t ex var­it the Abso­lut Com­pa­ny, Göte­borgs Stad, Saab Aerotech, Prof­fice med flera, likväl som VD:ar för min­dre företag. 

Då och då har jag i oli­ka sam­man­hang mött män­niskor som vill ha hjälp, men som sak­nat resurs­er att köpa hela enmans-sessioner-programmet. 

Nu tes­tar jag en form för att möta just det behovet.

Så här går det till

Ons­da­gen den 29 juni (i Göte­borg) och tors­da­gen den 30 juni (i Stock­holm) dedik­er­ar jag till att ta emot klien­ter ensta­ka tim­mar sty­ck­e­vis. I Göte­borg träf­fas vi på mitt kon­tor på Kungs­gatan 41 och i Stock­holm ses vi på en cen­tralt belä­gen plats som i skri­vande stund inte är spikad.

Maila mig och teck­na dig för någon (eller flera) av de ledi­ga timmarna:

Göte­borg, ons 29 juni

 • kl 8:30 – 9:30 Bokad
 • kl 10:00 – 11:00 Bokad
 • kl 11:30 – 12:30 Bokad
 • kl 13:00 – 14:00 Bokad
 • kl 14:30 – 15:30

Stock­holm, tor 30 juni

 • kl 8:30 – 9:30 Bokad
 • kl 10:00 – 11:00 Bokad
 • kl 11:30 – 12:30 Bokad
 • kl 13:00 – 14:00 Bokad
 • kl 14:30 – 15:30 Bokad
 • kl 16:00 – 17:00 Bokad

Den här omgån­gen har jag ett intro­duk­tion­ser­b­ju­dande på dessa sty­ck­e­visa struk­tur­tim­mar. Istäl­let för det ordi­nar­ie priset 1 750 kr ex moms/​h beta­lar du under juni månad 1 250 kr ex moms/​h för de ensta­ka timmarna.

Inför struk­tur­tim­men, {encode=“david@stiernholm.com” title=“maila mig gär­na”} och berät­ta vad du vill ha hjälp med. Arbe­tar du för myck­et? Hin­ner du inte det du vill? Gör du för myck­et i sista sekun­den? Käm­par du mer än du skulle öns­ka för att hål­la allt du har att göra i luften? Behöver du bät­tre ord­ning? Vill du mer fokusera på rätt sak i rätt tid? Sök­er du bät­tre sätt att pri­or­it­era? Vill du ha hjälp med något helt annat när det gäller struk­tur och effektivitet?

På en timme hin­ner du få konkre­ta tips, råd och metoder som direkt hjälper dig i rätt riktning.

Finns du någon annanstans?

Vill du att jag ska kom­ma till din stad? Hör av dig.

Boka din strukturtimme

Så, om du vill ha per­son­lig hjälp av mig, helt anpas­sad till just din sit­u­a­tion, boka din timme nu. Är intres­set stort för den här for­men, blir det fler tillfällen. Det kan dock hän­da att det bara blir den­na gång, så pas­sa på.

Välkom­men!