Juni-erbjudande på strukturhjälp | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 maj

Juni-erbjudande på strukturhjälp


Datum: 2011-05-27 18:49

Vill du ha indi­vidu­ell hjälp att ska­pa en bät­tre struk­tur i din arbetsvardag?

Sedan flera år till­ba­ka har jag hjälpt chefer och nyck­elper­son­er på tu man hand genom tjän­sten Enmans-ses­sion­er om per­son­lig effek­tivitet”, vilken omfat­tar fem ses­sion­er under tre kalen­der­må­nad­er. Mina kun­der har t ex var­it the Abso­lut Com­pa­ny, Göte­borgs Stad, Saab Aerotech, Prof­fice med flera, likväl som VD:ar för min­dre företag. 

Då och då har jag i oli­ka sam­man­hang mött män­niskor som vill ha hjälp, men som sak­nat resurs­er att köpa hela enmans-sessioner-programmet. 

Nu tes­tar jag en form för att möta just det behovet.

Så här går det till

Ons­da­gen den 29 juni (i Göte­borg) och tors­da­gen den 30 juni (i Stock­holm) dedik­er­ar jag till att ta emot klien­ter ensta­ka tim­mar sty­ck­e­vis. I Göte­borg träf­fas vi på mitt kon­tor på Kungs­gatan 41 och i Stock­holm ses vi på en cen­tralt belä­gen plats som i skri­vande stund inte är spikad.

Maila mig och teck­na dig för någon (eller flera) av de ledi­ga timmarna:

Göte­borg, ons 29 juni

 • kl 8:30 – 9:30 Bokad
 • kl 10:00 – 11:00 Bokad
 • kl 11:30 – 12:30 Bokad
 • kl 13:00 – 14:00 Bokad
 • kl 14:30 – 15:30

Stock­holm, tor 30 juni

 • kl 8:30 – 9:30 Bokad
 • kl 10:00 – 11:00 Bokad
 • kl 11:30 – 12:30 Bokad
 • kl 13:00 – 14:00 Bokad
 • kl 14:30 – 15:30 Bokad
 • kl 16:00 – 17:00 Bokad

Den här omgån­gen har jag ett intro­duk­tion­ser­b­ju­dande på dessa sty­ck­e­visa struk­tur­tim­mar. Istäl­let för det ordi­nar­ie priset 1 750 kr ex moms/​h beta­lar du under juni månad 1 250 kr ex moms/​h för de ensta­ka timmarna.

Inför struk­tur­tim­men, {encode=“david@stiernholm.com” title=“maila mig gär­na”} och berät­ta vad du vill ha hjälp med. Arbe­tar du för myck­et? Hin­ner du inte det du vill? Gör du för myck­et i sista sekun­den? Käm­par du mer än du skulle öns­ka för att hål­la allt du har att göra i luften? Behöver du bät­tre ord­ning? Vill du mer fokusera på rätt sak i rätt tid? Sök­er du bät­tre sätt att pri­or­it­era? Vill du ha hjälp med något helt annat när det gäller struk­tur och effektivitet?

På en timme hin­ner du få konkre­ta tips, råd och metoder som direkt hjälper dig i rätt riktning.

Finns du någon annanstans?

Vill du att jag ska kom­ma till din stad? Hör av dig.

Boka din strukturtimme

Så, om du vill ha per­son­lig hjälp av mig, helt anpas­sad till just din sit­u­a­tion, boka din timme nu. Är intres­set stort för den här for­men, blir det fler tillfällen. Det kan dock hän­da att det bara blir den­na gång, så pas­sa på.

Välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.