Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 dec.

Julens bästa lucka


Datum: 2019-12-17 07:28

Nu är det snart jul igen och med det föl­jer för de fles­ta av oss åtmin­stone några dagars ledighet. Om inte annat, är det mer tunnsått med gemen­sam­ma aktiviteter, sam­mankom­ster, möten och kon­fer­enser de när­maste veck­o­r­na. det ger oss lite respit.

Om arbetsveck­o­r­na annars lig­ger kloss an och vi job­bar runt, runt, runt, får vi nu en naturlig luc­ka. Den kan vi nyt­t­ja smart för att öka vår fram­förhåll­ning under näs­ta år.

Tit­tar vi nu framåt på vad som kom­mer hän­da 2020, kan vi tidi­gare kom­ma igång med sådant vi tidi­gare gjort fem i tolv eller så sent som i sista sekunden.

Lugnt och metodiskt
Med större fram­förhåll­ning slip­per vi slän­ga ihop nå’t”, utan kan lev­er­era det vi gör med högre kvalitet och med färre fel. Är vi ute i god tid, behöver vi inte stres­sa så myck­et och jobbtil­l­varon blir en smu­la skönare.

Gör så här

 1. Gå igenom din kalen­der för 2020 och lägg märke till vad som redan är inbokat.

 2. Så fort du kom­mer på att något behöver göras inför något som ska hän­da, lägg in en att göra-uppgift på din lista och ange att den ska aktiveras (bli syn­lig) eller för­fal­la på ett datum som är, för dig, i god tid i förväg. Det kan till exem­pel vara att du ska:
  • bör­ja job­ba på något
  • stäm­ma av med någon
  • boka något
  • be någon annan att bör­ja job­ba med något

 3. Bra! Nu har du gill­rat åtmin­stone de här aktiviteter­na så du blir påmind tidigt om att redan då göra något du sedan är glad att ha gjort. Du kom­mer att tac­ka dig själv för framförhållningen.

Gå ett enklare nytt år till mötes
Om du tar vara på julens naturli­ga luc­ka och skaf­far fram­förhåll­ning, blir ditt 2020 ett uns min­dre stres­sigt än 2019 var­it. Du hin­ner lyf­ta blick­en och får mer tid till det som är vik­tigt. Tro mig, det är värt besväret.

Hur gör du?
Hur gör du för att plan­era näs­ta år på ett sätt som ger dig god fram­förhåll­ning? Dela med dig av dina tankar i en kommentar.