Julens bästa lucka | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 dec.

Julens bästa lucka


Datum: 2019-12-17 07:28

Nu är det snart jul igen och med det föl­jer för de fles­ta av oss åtmin­stone några dagars ledighet. Om inte annat, är det mer tunnsått med gemen­sam­ma aktiviteter, sam­mankom­ster, möten och kon­fer­enser de när­maste veck­o­r­na. det ger oss lite respit.

Om arbetsveck­o­r­na annars lig­ger kloss an och vi job­bar runt, runt, runt, får vi nu en naturlig luc­ka. Den kan vi nyt­t­ja smart för att öka vår fram­förhåll­ning under näs­ta år.

Tit­tar vi nu framåt på vad som kom­mer hän­da 2020, kan vi tidi­gare kom­ma igång med sådant vi tidi­gare gjort fem i tolv eller så sent som i sista sekunden.

Lugnt och metodiskt
Med större fram­förhåll­ning slip­per vi slän­ga ihop nå’t”, utan kan lev­er­era det vi gör med högre kvalitet och med färre fel. Är vi ute i god tid, behöver vi inte stres­sa så myck­et och jobbtil­l­varon blir en smu­la skönare.

Gör så här

 1. Gå igenom din kalen­der för 2020 och lägg märke till vad som redan är inbokat.

 2. Så fort du kom­mer på att något behöver göras inför något som ska hän­da, lägg in en att göra-uppgift på din lista och ange att den ska aktiveras (bli syn­lig) eller för­fal­la på ett datum som är, för dig, i god tid i förväg. Det kan till exem­pel vara att du ska:
  • bör­ja job­ba på något
  • stäm­ma av med någon
  • boka något
  • be någon annan att bör­ja job­ba med något

 3. Bra! Nu har du gill­rat åtmin­stone de här aktiviteter­na så du blir påmind tidigt om att redan då göra något du sedan är glad att ha gjort. Du kom­mer att tac­ka dig själv för framförhållningen.

Gå ett enklare nytt år till mötes
Om du tar vara på julens naturli­ga luc­ka och skaf­far fram­förhåll­ning, blir ditt 2020 ett uns min­dre stres­sigt än 2019 var­it. Du hin­ner lyf­ta blick­en och får mer tid till det som är vik­tigt. Tro mig, det är värt besväret.

Hur gör du?
Hur gör du för att plan­era näs­ta år på ett sätt som ger dig god fram­förhåll­ning? Dela med dig av dina tankar i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.