Bygg strukturen pö om pö | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 jan.

Bygg strukturen pö om pö


Datum: 2020-01-14 09:20

När vi ska ska­pa ett rik­tigt smidigt, struk­tur­erat arbetssätt behöver vi bra verk­tyg som hjälper oss med det vi vill få gjort. De kan vara fysiska sådana, såsom lådor, ställ, pär­mar, hyl­lor, burkar, hål­slag, pen­nor, saxar, linjaler.

De är dock såk­lart allt­mer dig­i­ta­la, som appar, tjän­ster och mjuk­varor. De lagrar infor­ma­tion vi behöver, de utför oper­a­tioner vi själ­va vill slip­pa, de server­ar det vi behöver närhelst vi behöver det, de är det själ­va verk­tyg där vi ska­par det cen­trala resul­tatet av vårt jobb — en struk­tur­tips-artikel, till exempel.

Ett invert­er­at städröj

En fall­grop jag ser att en del av oss råkar ut för är att de skaf­far alla verk­tyg först och bör­jar struk­tureran­det sedan. När de bör­jar ett nytt jobb eller får ett nytt kon­tor, åker de och hand­lar brevko­r­gar, tid­skrift­sam­lare, lådor och alle­han­da väldigt snyg­ga för­var­ingsar­tik­lar de tror de kom­mer att behö­va. Sedan har de ett sjå att kom­ma på vad de ska ha i dem alla. Då blir det lätt split­trat, för så de tänker när de skriv­er etiket­ter­na, tänker de kanske inte när de i den inten­si­va varda­gen snabbt vill hit­ta något de lagt någonstans.

En dig­i­tal par­al­lell är om vi skaf­far alla smar­ta appar vi får tips om och ska­par kon­ton (ofta gratis) på alla mol­ntjän­ster som man ska ha, för de verkar ju så bra”. Vi använ­der dem så smått i oli­ka sam­man­hang och efter ett tag är vi osäkra på vilken tjänst vi använ­der i vilket pro­jekt och vilken app vi har till vad.

Återi­gen split­tring och tid lagd på att leta och dubbe­lar­be­ta. I båda dessa exem­pel är det som att vi försök­er byg­ga hela struk­turen klar innan vi bör­jar använ­da den.

Bör­ja med något, inte några

Istäl­let, sätt behovet först och låt verk­tyget kom­ma i andra hand. Du behöver inte hit­ta på den ful­lödi­ga struk­turen innan du sät­ter den i ver­ket. Bör­ja ditt struk­turerande i någon ände, med det du har, och lös ett enda struk­turbe­hov först. När det funger­ar till­räck­ligt bra som en start, gå vidare på näs­ta aspekt. Och sedan nästa.

Gör så här

Vill du fören­kla själ­va struk­tureran­det, frå­ga dig idag:

  • Vad för struk­tur­prob­lem är det du just nu har fokus på att lösa?

  • Vad för struk­turverk­tyg har du skaf­fat och ännu inte använ­der, som inte har med det­ta att göra? Ta bort det helt eller stu­va undan det för ett tag, så det inte är i vägen. (För inte så länge sedan upp­täck­te jag att jag hade ett hål­slag och det slog mig att jag inte använ­der pär­mar, så jag slår aldrig hål. Men, ett hål­slag ska man ju ha”, har jag troli­gen tänkt i en pap­per­shan­del en gång.)

  • Vad är ditt näs­ta, min­s­ta lil­la steg just nu att ta mot att lösa struk­tur­prob­lemet du valt? Gör det direkt eller lägg till det som en att göra-uppgift på din lista.

I sta­bil takt

Om du för­bät­trar din struk­tur pö om pö istäl­let för att göra ett rejält ryck blir förän­drin­gen min­dre över­mäk­tig. Du byg­ger din nya struk­tur suc­ces­sivt och du behöver inte vän­ta till dess du är helt klar på att få nju­ta av den smidi­gare varda­gen. Du får fira små seg­rar ofta, för det blir ett uns enklare för var­je liten förän­dring du gör.

Hur gör du?

Vad är näs­ta struk­turbekym­mers­de­talj du vill ta dig an och struk­tur­era upp? Läm­na gär­na en kom­men­tar och dela med dig av dina tankar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.