Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 jan.

Bygg strukturen pö om pö


Datum: 2020-01-14 09:20

När vi ska ska­pa ett rik­tigt smidigt, struk­tur­erat arbetssätt behöver vi bra verk­tyg som hjälper oss med det vi vill få gjort. De kan vara fysiska sådana, såsom lådor, ställ, pär­mar, hyl­lor, burkar, hål­slag, pen­nor, saxar, linjaler.

De är dock såk­lart allt­mer dig­i­ta­la, som appar, tjän­ster och mjuk­varor. De lagrar infor­ma­tion vi behöver, de utför oper­a­tioner vi själ­va vill slip­pa, de server­ar det vi behöver närhelst vi behöver det, de är det själ­va verk­tyg där vi ska­par det cen­trala resul­tatet av vårt jobb — en struk­tur­tips-artikel, till exempel.

Ett invert­er­at städröj

En fall­grop jag ser att en del av oss råkar ut för är att de skaf­far alla verk­tyg först och bör­jar struk­tureran­det sedan. När de bör­jar ett nytt jobb eller får ett nytt kon­tor, åker de och hand­lar brevko­r­gar, tid­skrift­sam­lare, lådor och alle­han­da väldigt snyg­ga för­var­ingsar­tik­lar de tror de kom­mer att behö­va. Sedan har de ett sjå att kom­ma på vad de ska ha i dem alla. Då blir det lätt split­trat, för så de tänker när de skriv­er etiket­ter­na, tänker de kanske inte när de i den inten­si­va varda­gen snabbt vill hit­ta något de lagt någonstans.

En dig­i­tal par­al­lell är om vi skaf­far alla smar­ta appar vi får tips om och ska­par kon­ton (ofta gratis) på alla mol­ntjän­ster som man ska ha, för de verkar ju så bra”. Vi använ­der dem så smått i oli­ka sam­man­hang och efter ett tag är vi osäkra på vilken tjänst vi använ­der i vilket pro­jekt och vilken app vi har till vad.

Återi­gen split­tring och tid lagd på att leta och dubbe­lar­be­ta. I båda dessa exem­pel är det som att vi försök­er byg­ga hela struk­turen klar innan vi bör­jar använ­da den.

Bör­ja med något, inte några

Istäl­let, sätt behovet först och låt verk­tyget kom­ma i andra hand. Du behöver inte hit­ta på den ful­lödi­ga struk­turen innan du sät­ter den i ver­ket. Bör­ja ditt struk­turerande i någon ände, med det du har, och lös ett enda struk­turbe­hov först. När det funger­ar till­räck­ligt bra som en start, gå vidare på näs­ta aspekt. Och sedan nästa.

Gör så här

Vill du fören­kla själ­va struk­tureran­det, frå­ga dig idag:

  • Vad för struk­tur­prob­lem är det du just nu har fokus på att lösa?

  • Vad för struk­turverk­tyg har du skaf­fat och ännu inte använ­der, som inte har med det­ta att göra? Ta bort det helt eller stu­va undan det för ett tag, så det inte är i vägen. (För inte så länge sedan upp­täck­te jag att jag hade ett hål­slag och det slog mig att jag inte använ­der pär­mar, så jag slår aldrig hål. Men, ett hål­slag ska man ju ha”, har jag troli­gen tänkt i en pap­per­shan­del en gång.)

  • Vad är ditt näs­ta, min­s­ta lil­la steg just nu att ta mot att lösa struk­tur­prob­lemet du valt? Gör det direkt eller lägg till det som en att göra-uppgift på din lista.

I sta­bil takt

Om du för­bät­trar din struk­tur pö om pö istäl­let för att göra ett rejält ryck blir förän­drin­gen min­dre över­mäk­tig. Du byg­ger din nya struk­tur suc­ces­sivt och du behöver inte vän­ta till dess du är helt klar på att få nju­ta av den smidi­gare varda­gen. Du får fira små seg­rar ofta, för det blir ett uns enklare för var­je liten förän­dring du gör.

Hur gör du?

Vad är näs­ta struk­turbekym­mers­de­talj du vill ta dig an och struk­tur­era upp? Läm­na gär­na en kom­men­tar och dela med dig av dina tankar.