Femtio saker du retar dig på | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 apr.

Femtio saker du retar dig på


Datum: 2010-04-14 11:48

Det finns vis­sa sak­er vi har att göra som, likt en ettrig hög­som­marflu­gas ständi­ga sur­rande, retar oss så till den mil­da grad att vi låter för myck­et tid och ener­gi gå åt till att grä­ma oss eller gru­va oss eller rent av gå omkring rik­tigt irriterade. 

Vi tap­par per­spek­tiv­en och de där störande sak­er­na känns inte bara väldigt mån­ga utan ock­så syn­nerli­gen omfattande.

De är de där sak­er­na som till­sam­mans känns som ett otympligt ok som tyn­ger ner oss och får oss att uppl­e­va att allt går oss emot och att det bara är för myck­et nu”.

Men, vil­ka saker?

För mig hand­lar det ofta om att någon sak behöver lagas, krånglar eller slu­tar att fungera. 

Det skulle ock­så kun­na vara något av detta:

 • Att det inte går att skri­va ut på skri­varen, för något är fel
 • Att det lig­ger för mån­ga oläs­ta mail i inbox­en (… och där kom ett till …)
 • Något som ska köpas till hem­met men som vi alltid tycks glömma
 • Något vi bestämt oss för att bör­ja med, men inte kom­mit igång med
 • Något vi bör­jat göra men inte avs­lu­tat, och inte tycks få tid till att avs­lu­ta, så att det nu hänger i luften
 • Att det har gått ett hål på något och att det måste lagas
 • Gräs som ska klip­pas, väx­thus som ska få nya glas, däck som ska bytas
 • Böck­er som lig­ger oläs­ta på nattduks­bor­det och ivrigt vän­tar på att bli lästa
 • Sak­er som vi lånat som vi ska läm­na till­ba­ka, men glöm­mer ta med oss om och om igen
 • Att vi tänkt ta kon­takt med en viss per­son, men inte tag­it tag i det än
 • Något som gått sön­der och som ska läm­nas in för lagn­ing, men det tycks aldrig bli av

Vi kallar det för sur­de­gar och vi kallar det för långbänkar.

Och, vi retar oss på dem helt i onö­dan. Fak­tum är att vi kan utvin­na ener­gi ur dem genom att bör­ja agera.

Var kom­mer struk­turen in?

En av förtjän­ster­na med god struk­tur är, som jag ser det, att den gör det möjligt för oss att vin­na till­ba­ka vår han­dlingskraft genom att ta kon­troll över sit­u­a­tio­nen. God struk­tur är verk­tyget för att sät­ta oss i förarsätet i vår egen vardag istäl­let för att åka med där bak och hop­pas att allt ska ord­na sig av sig självt.

Till han­dling

Så, gör nu så här:

 1. Tag ett blankt blad.
 2. Bestäm dig för att skri­va upp fem­tio sak­er du retar dig på just nu.
 3. Sätt igång och skriv. Om du är som jag, kom­mer du inte på så mån­ga som fem­tio, fastän det kän­des som att de var minst hun­dra till antalet innan du bör­jade skriva.
 4. Njut av den skö­na känslan som kom­mer när du, efter att ha skriv­it t ex tju­goåt­ta sty­ck­en, försök­er kom­ma på några till och du märk­er att huvudet är helt tomt (vilket det inte var­it på ett bra tag).
 5. Nöj dig med de sak­er du fått ihop.
 6. Bestäm dig nu för att ta hand om en sur­deg per dag, med bör­jan idag. Är de för sto­ra, välj en per vec­ka. Klarar du fler än en per dag — kör så det ryker!
 7. För att kom­ma igång med den förs­ta sur­de­gen, fun­dera på vad som är det min­s­ta lil­la förs­ta steg du skulle kun­na ta i rik­t­ning åt att lösa prob­lemet. Ta det steget.
 8. Fort­sätt tills alla sur­de­gar är lös­ta eller tills dess du inte län­gre tyck­er att det är ett prob­lem att de inte är avklarade.

Effek­ter­na av det hela

Genom att du skriv­er ner alla dessa sak­er, gör du dem konkre­ta. De åter­får sina rät­ta pro­por­tion­er och du avgör lätt vilken pri­or­itet de egentli­gen har.

Med störs­ta san­no­likhet kom­mer du myck­et snart att kän­na dig lättare, som att oket lyfts av, även innan alla retli­ga, oavk­la­rade uppgifter är slut­för­da. Du har han­dlingskraft istäl­let för att kän­na dig som offer för omständigheter­na och du lockas att utbrista Kom igen — jag är redo för vad som helst!”

Ock­så för företaget

Det­ta kan du ock­så göra i din verk­samhet. För några år sedan gick SJ ut i hel­sidesan­nonser och deklar­erade 100 (om jag minns rätt) konkre­ta sak­er de bestämt sig för att för­bät­tra. Det var således sak­er de själ­va och säk­ert deras kun­der retat sig på. All­tefter­som de slut­förde för­bät­tringar­na, bock­ade” de av dem och pub­licer­ade lis­tan på nytt.

Hur gör du?

Vad är ditt knep för att åter­ta kom­man­dot när du upplever att allt krånglar? 

Välkom­men att läm­na en kom­men­tar nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.