Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 apr.

Femtio saker du retar dig på


Datum: 2010-04-14 11:48

Det finns vis­sa sak­er vi har att göra som, likt en ettrig hög­som­marflu­gas ständi­ga sur­rande, retar oss så till den mil­da grad att vi låter för myck­et tid och ener­gi gå åt till att grä­ma oss eller gru­va oss eller rent av gå omkring rik­tigt irriterade. 

Vi tap­par per­spek­tiv­en och de där störande sak­er­na känns inte bara väldigt mån­ga utan ock­så syn­nerli­gen omfattande.

De är de där sak­er­na som till­sam­mans känns som ett otympligt ok som tyn­ger ner oss och får oss att uppl­e­va att allt går oss emot och att det bara är för myck­et nu”.

Men, vil­ka saker?

För mig hand­lar det ofta om att någon sak behöver lagas, krånglar eller slu­tar att fungera. 

Det skulle ock­så kun­na vara något av detta:

 • Att det inte går att skri­va ut på skri­varen, för något är fel
 • Att det lig­ger för mån­ga oläs­ta mail i inbox­en (… och där kom ett till …)
 • Något som ska köpas till hem­met men som vi alltid tycks glömma
 • Något vi bestämt oss för att bör­ja med, men inte kom­mit igång med
 • Något vi bör­jat göra men inte avs­lu­tat, och inte tycks få tid till att avs­lu­ta, så att det nu hänger i luften
 • Att det har gått ett hål på något och att det måste lagas
 • Gräs som ska klip­pas, väx­thus som ska få nya glas, däck som ska bytas
 • Böck­er som lig­ger oläs­ta på nattduks­bor­det och ivrigt vän­tar på att bli lästa
 • Sak­er som vi lånat som vi ska läm­na till­ba­ka, men glöm­mer ta med oss om och om igen
 • Att vi tänkt ta kon­takt med en viss per­son, men inte tag­it tag i det än
 • Något som gått sön­der och som ska läm­nas in för lagn­ing, men det tycks aldrig bli av

Vi kallar det för sur­de­gar och vi kallar det för långbänkar.

Och, vi retar oss på dem helt i onö­dan. Fak­tum är att vi kan utvin­na ener­gi ur dem genom att bör­ja agera.

Var kom­mer struk­turen in?

En av förtjän­ster­na med god struk­tur är, som jag ser det, att den gör det möjligt för oss att vin­na till­ba­ka vår han­dlingskraft genom att ta kon­troll över sit­u­a­tio­nen. God struk­tur är verk­tyget för att sät­ta oss i förarsätet i vår egen vardag istäl­let för att åka med där bak och hop­pas att allt ska ord­na sig av sig självt.

Till han­dling

Så, gör nu så här:

 1. Tag ett blankt blad.
 2. Bestäm dig för att skri­va upp fem­tio sak­er du retar dig på just nu.
 3. Sätt igång och skriv. Om du är som jag, kom­mer du inte på så mån­ga som fem­tio, fastän det kän­des som att de var minst hun­dra till antalet innan du bör­jade skriva.
 4. Njut av den skö­na känslan som kom­mer när du, efter att ha skriv­it t ex tju­goåt­ta sty­ck­en, försök­er kom­ma på några till och du märk­er att huvudet är helt tomt (vilket det inte var­it på ett bra tag).
 5. Nöj dig med de sak­er du fått ihop.
 6. Bestäm dig nu för att ta hand om en sur­deg per dag, med bör­jan idag. Är de för sto­ra, välj en per vec­ka. Klarar du fler än en per dag — kör så det ryker!
 7. För att kom­ma igång med den förs­ta sur­de­gen, fun­dera på vad som är det min­s­ta lil­la förs­ta steg du skulle kun­na ta i rik­t­ning åt att lösa prob­lemet. Ta det steget.
 8. Fort­sätt tills alla sur­de­gar är lös­ta eller tills dess du inte län­gre tyck­er att det är ett prob­lem att de inte är avklarade.

Effek­ter­na av det hela

Genom att du skriv­er ner alla dessa sak­er, gör du dem konkre­ta. De åter­får sina rät­ta pro­por­tion­er och du avgör lätt vilken pri­or­itet de egentli­gen har.

Med störs­ta san­no­likhet kom­mer du myck­et snart att kän­na dig lättare, som att oket lyfts av, även innan alla retli­ga, oavk­la­rade uppgifter är slut­för­da. Du har han­dlingskraft istäl­let för att kän­na dig som offer för omständigheter­na och du lockas att utbrista Kom igen — jag är redo för vad som helst!”

Ock­så för företaget

Det­ta kan du ock­så göra i din verk­samhet. För några år sedan gick SJ ut i hel­sidesan­nonser och deklar­erade 100 (om jag minns rätt) konkre­ta sak­er de bestämt sig för att för­bät­tra. Det var således sak­er de själ­va och säk­ert deras kun­der retat sig på. All­tefter­som de slut­förde för­bät­tringar­na, bock­ade” de av dem och pub­licer­ade lis­tan på nytt.

Hur gör du?

Vad är ditt knep för att åter­ta kom­man­dot när du upplever att allt krånglar? 

Välkom­men att läm­na en kom­men­tar nedan.