"Jag ska bara ..."-metoden för att komma igång | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 juli

"Jag ska bara ..."-metoden för att komma igång


Datum: 2015-07-30 11:38

Ibland är det nära till dead­line och för en del av oss frestar det att skju­ta upp uppgiften ifrå­ga ett litet tag till, för än brin­ner det inte helt i knutarna.

Ställtid i all ära, men mån­ga gånger är inte det upprepade upp­skju­tandet något som hjälper oss. Ju senare vi sät­ter igång, desto stres­si­gare blir det och desto mer lovar vi oss själ­va att vi aldrig mer ska bör­ja så sent.

Så, vi behöver göra på ett nytt sätt och kän­ner du dig träf­fad, kanske knepet jag idag skriv­er om skulle hjäl­pa dig kom­ma igång tidi­gare med sådant du mot din vil­ja skjuter fram­för dig.

Bara lite är inte lika avskräckande
Med inspi­ra­tion från en väl­bekant barn­boks­fig­ur kallar jag det hela för ska bara-metoden”.

Se den som ett sätt för dig att i vän­lig ton loc­ka dig själv till att kom­ma igång med en presta­tion­sångest­lad­dad uppgift som brådskar.

När du upp­täck­er att du tar var­je chans att göra något annat (läs Face­book”, sociala medi­er”, en kaffe till” eller vad som helst annat som lockar) än det som bråd­skar, säg till dig själv: Du behöver inte dra dig för att hug­ga tag i den där uppgiften, för du ska inte göra hela nu. Du ska bara …” och så hit­tar du på något rik­tigt enkelt, litet och snabbt som du skulle kun­na bara”… .

Nio kor­ta saker
Vill du ha idéer på vad det skulle kun­na vara (som du skulle kun­na bara)?
Här är nio idéer på sak­er vi kan göra under en ska bara-stund”.

  1. Ska­pa ett nytt doku­ment och nam­nge det.

  2. Googla fram kontaktuppgifterna.

  3. Skri­va fem snab­ba stol­par om vad jag vill få med i mailet.

  4. Lista mina spon­tana (inte slut­giltigt defin­i­ti­va) tankar om innehål­let i de tio avs­nit­ten Helt kort skum­ma igenom den aktuel­la veck­an i kalen­dern för att se vad jag har för andra åtaganden.

  5. Spri­da ut det mate­r­i­al jag hit­tills sam­lat på mig på besöks­bor­det; bara för att få en överblick över var jag står.

  6. Snabbt lista det jag tänker behöver göras innan inlämning.

  7. Gå in i map­pen och ta bort allt mate­r­i­al jag ser är förål­drat och därmed överflödigt.

  8. Slå en snabb sig­nal till kol­le­gan och stäm av hur långt han har kom­mit. Skulle han frå­ga hur det går för mig, kan jag lugnt säga Jag sit­ter med det pré­cis nu.”.

  9. Gör allt­så det där du skulle kun­na bara”, känn dig rik­tigt nöjd med dig själv för att du nu kom­mit igång och bli inte förvå­nad om du helt plöt­sligt skulle ha lust att job­ba vidare med det du tidi­gare drog dig för. Att vara igång och få tidi­gare obekvä­ma sak­er gjor­da ger lätt mersmak.

Bedra dig själv en smula
Om du tar till en metod som ska bara … “-meto­den, får du till slut gjort det där du drag­it dig för och som du känt ångest för. På ett enkelt och lek­fullt sätt lurar du dig så smått att kom­ma igång och få gjort det du bör. Ett nyt­tigt sorts självbedrägeri, således.

Hur gör du?
Hur gör du för att slu­ta skju­ta upp? Skriv och berät­ta i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.