Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 juli

"Jag ska bara ..."-metoden för att komma igång


Datum: 2015-07-30 11:38

Ibland är det nära till dead­line och för en del av oss frestar det att skju­ta upp uppgiften ifrå­ga ett litet tag till, för än brin­ner det inte helt i knutarna.

Ställtid i all ära, men mån­ga gånger är inte det upprepade upp­skju­tandet något som hjälper oss. Ju senare vi sät­ter igång, desto stres­si­gare blir det och desto mer lovar vi oss själ­va att vi aldrig mer ska bör­ja så sent.

Så, vi behöver göra på ett nytt sätt och kän­ner du dig träf­fad, kanske knepet jag idag skriv­er om skulle hjäl­pa dig kom­ma igång tidi­gare med sådant du mot din vil­ja skjuter fram­för dig.

Bara lite är inte lika avskräckande
Med inspi­ra­tion från en väl­bekant barn­boks­fig­ur kallar jag det hela för ska bara-metoden”.

Se den som ett sätt för dig att i vän­lig ton loc­ka dig själv till att kom­ma igång med en presta­tion­sångest­lad­dad uppgift som brådskar.

När du upp­täck­er att du tar var­je chans att göra något annat (läs Face­book”, sociala medi­er”, en kaffe till” eller vad som helst annat som lockar) än det som bråd­skar, säg till dig själv: Du behöver inte dra dig för att hug­ga tag i den där uppgiften, för du ska inte göra hela nu. Du ska bara …” och så hit­tar du på något rik­tigt enkelt, litet och snabbt som du skulle kun­na bara”… .

Nio kor­ta saker
Vill du ha idéer på vad det skulle kun­na vara (som du skulle kun­na bara)?
Här är nio idéer på sak­er vi kan göra under en ska bara-stund”.

  1. Ska­pa ett nytt doku­ment och nam­nge det.

  2. Googla fram kontaktuppgifterna.

  3. Skri­va fem snab­ba stol­par om vad jag vill få med i mailet.

  4. Lista mina spon­tana (inte slut­giltigt defin­i­ti­va) tankar om innehål­let i de tio avs­nit­ten Helt kort skum­ma igenom den aktuel­la veck­an i kalen­dern för att se vad jag har för andra åtaganden.

  5. Spri­da ut det mate­r­i­al jag hit­tills sam­lat på mig på besöks­bor­det; bara för att få en överblick över var jag står.

  6. Snabbt lista det jag tänker behöver göras innan inlämning.

  7. Gå in i map­pen och ta bort allt mate­r­i­al jag ser är förål­drat och därmed överflödigt.

  8. Slå en snabb sig­nal till kol­le­gan och stäm av hur långt han har kom­mit. Skulle han frå­ga hur det går för mig, kan jag lugnt säga Jag sit­ter med det pré­cis nu.”.

  9. Gör allt­så det där du skulle kun­na bara”, känn dig rik­tigt nöjd med dig själv för att du nu kom­mit igång och bli inte förvå­nad om du helt plöt­sligt skulle ha lust att job­ba vidare med det du tidi­gare drog dig för. Att vara igång och få tidi­gare obekvä­ma sak­er gjor­da ger lätt mersmak.

Bedra dig själv en smula
Om du tar till en metod som ska bara … “-meto­den, får du till slut gjort det där du drag­it dig för och som du känt ångest för. På ett enkelt och lek­fullt sätt lurar du dig så smått att kom­ma igång och få gjort det du bör. Ett nyt­tigt sorts självbedrägeri, således.

Hur gör du?
Hur gör du för att slu­ta skju­ta upp? Skriv och berät­ta i en kommentar.