Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 aug.

Hur du kommer ihåg att ta en paus


Datum: 2015-08-02 11:46

Tyck­er du om att job­ba? Har du lätt att kom­ma upp i ett högt arbet­stem­po där du njuter av att göra, boc­ka av, skic­ka, boc­ka av, svara, boc­ka av, sam­manstäl­la, boc­ka av och så vidare? Hän­der det att du kom­mer på dig själv med att plöt­sligt ha arbe­tat inten­sivt i tre- fyra tim­mar utan att resa dig?

Du tit­tar upp från datorn, något vim­melka­ntig och tänker Hm, var är jag?”. Tja, det där sista var kanske att dra det hela till sin spets, men om du kän­ner igen dig i sto­ra drag, är du i gott sällskap.

En del av oss glöm­mer lätt att ta paus.

Om du inte minns, bli påmind
Ska­pa någon slags struk­tur som hjälper dig att kom­ma ihåg att ta paus.

Om du inte tar paus blir du trött. Då blir det job­bi­gare att kom­ma igång med de sak­er du kän­ner att du bor­de få gjort. Om du inte tar paus blir det job­bi­gare att helt enkelt göra allt du har att göra.

Gör så här
Här är fyra idéer på vad du kan göra.

  • Lägg in i kalen­dern en återkom­mande, tio minut­er lång mötes­bokn­ing med alarm kl xx:50 var­je timme under din arbetstid.

  • När du sät­ter dig att job­ba, sätt tele­fo­nens timer på 50 minuter.

  • När du job­bar, gör det i inter­vall som i Pomodoro-tekniken.

  • Det finns en app ock­så för det­ta, till exem­pel Break Time för iPhone. Jag har inte hit­tat någon bra motsvarighet för Android. Kanske kän­ner du till någon?

Mer paus blir till mer gjort
Om du gör något struk­turellt för att lättare bli varse att det är dags för en paus, kom­mer du orka län­gre och vara mer alert under tiden. Det­ta förut­satt att du verk­li­gen tar paus när du blir påmind om att göra det, alltså.

Du gör avbrott och får intryck som inte hand­lar om arbetet och det är högst san­no­likt att du får nya per­spek­tiv på den uppgift du job­bar med. Läg­ger du arbetet åt sidan för en stund och läs­er några rad­er skön­lit­terärt avkop­p­lande till­baka­lu­tad, ska du inte bli förvå­nad om det du läst smit­tar av sig på hur du lös­er din arbet­suppgift senare. Kors­be­fruk­t­ning var ordet.

Hur gör du?
Hur gör du för att kom­ma ihåg att lyf­ta blick­en ibland, även innan det är abso­lut nöd­vändigt? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.