Hur du kommer ihåg att ta en paus | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 aug.

Hur du kommer ihåg att ta en paus


Datum: 2015-08-02 11:46

Tyck­er du om att job­ba? Har du lätt att kom­ma upp i ett högt arbet­stem­po där du njuter av att göra, boc­ka av, skic­ka, boc­ka av, svara, boc­ka av, sam­manstäl­la, boc­ka av och så vidare? Hän­der det att du kom­mer på dig själv med att plöt­sligt ha arbe­tat inten­sivt i tre- fyra tim­mar utan att resa dig?

Du tit­tar upp från datorn, något vim­melka­ntig och tänker Hm, var är jag?”. Tja, det där sista var kanske att dra det hela till sin spets, men om du kän­ner igen dig i sto­ra drag, är du i gott sällskap.

En del av oss glöm­mer lätt att ta paus.

Om du inte minns, bli påmind
Ska­pa någon slags struk­tur som hjälper dig att kom­ma ihåg att ta paus.

Om du inte tar paus blir du trött. Då blir det job­bi­gare att kom­ma igång med de sak­er du kän­ner att du bor­de få gjort. Om du inte tar paus blir det job­bi­gare att helt enkelt göra allt du har att göra.

Gör så här
Här är fyra idéer på vad du kan göra.

  • Lägg in i kalen­dern en återkom­mande, tio minut­er lång mötes­bokn­ing med alarm kl xx:50 var­je timme under din arbetstid.

  • När du sät­ter dig att job­ba, sätt tele­fo­nens timer på 50 minuter.

  • När du job­bar, gör det i inter­vall som i Pomodoro-tekniken.

  • Det finns en app ock­så för det­ta, till exem­pel Break Time för iPhone. Jag har inte hit­tat någon bra motsvarighet för Android. Kanske kän­ner du till någon?

Mer paus blir till mer gjort
Om du gör något struk­turellt för att lättare bli varse att det är dags för en paus, kom­mer du orka län­gre och vara mer alert under tiden. Det­ta förut­satt att du verk­li­gen tar paus när du blir påmind om att göra det, alltså.

Du gör avbrott och får intryck som inte hand­lar om arbetet och det är högst san­no­likt att du får nya per­spek­tiv på den uppgift du job­bar med. Läg­ger du arbetet åt sidan för en stund och läs­er några rad­er skön­lit­terärt avkop­p­lande till­baka­lu­tad, ska du inte bli förvå­nad om det du läst smit­tar av sig på hur du lös­er din arbet­suppgift senare. Kors­be­fruk­t­ning var ordet.

Hur gör du?
Hur gör du för att kom­ma ihåg att lyf­ta blick­en ibland, även innan det är abso­lut nöd­vändigt? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.