Jag möter Sara Albertson från SaveYourDay.com | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 juni

Jag möter Sara Albertson från SaveYourDay.com


Datum: 2015-06-10 18:15

SaveY​our​Day​.com är en av få att göra-list-tjän­ster som utveck­las i Sverige — vilket är kul, tyck­er jag. 

Jag har följt tjän­sten på håll under några år och efter­som det har hänt en hel del funk­tion­s­mäs­sigt med den de senaste månader­na, pas­sade jag på att ta en prat­stund med Sara Albert­son, som är en av grun­dar­na (och som jag träf­fade på en av mina kurs­er för ett bra tag sedan).

David (D): Hej Sara! Kul att talas vid en stund. Hör du, SaveY​our​Day​.com, vad är det egentligen?

Sara (S): SaveY­our­Day är ett web­baser­at planer­ingsverk­tyg som hjälper dig att göra rätt pri­or­i­teringar och arbe­ta mer effek­tivt med utgångspunkt från att-göra listan.

Oli­ka tvärsnitt ger dig snabbt över­sikt på vad som är vik­ti­gast att göra just nu och fil­tr­erar bort det du inte behöver se. Pri­or­i­teringar kan göras genom att sät­ta start- och slut­da­tum, ändra ord­nings­följd via drag-and-drop, tag­gar och kontext. 

I SaveY­our­Day kan du sam­la alla uppgifter och lis­tor, som t ex pro­jek­tlis­tor och checklistor.

D: Vil­ka är ni som står bakom tjänsten?

S: Min kusin Gunil­la Alnervik och jag har grun­dat SaveY­our­Day. I våra arbeten som pro­jek­tledare och mark­nads­förare samt med akti­va famil­je­liv kände vi stort behov av ett sys­tem som hjälpte oss hål­la koll. Vi provade flera listverk­tyg men blev inte nöj­da, efter­som de anti­n­gen var för funk­tion­sin­rik­tade eller för enkla todolist-appar. SaveY­our­Day blev verk­lighet 2012 efter hårt, men roligt arbete! Vi dri­ver själ­va utveck­lin­gen och utöver egen pro­gram­mer­ing har vi hjälp av ett team med utvecklare.

D: Vem är den typiska använ­daren av SaveYourDay?

S: Den van­li­gaste använ­daren är en per­son som har ett självständigt arbete med stort eget ans­var för hur dagen ska läg­gas upp. Även pri­vat­per­son­er som vill ha bät­tre koll i varda­gen eller planer­ar ett stort pro­jekt använ­der SaveYourDay.

D: Hur skil­jer sig SaveY­our­Day från andra list­tjän­ster där ute”?

S: Vårt störs­ta fokus är att hjäl­pa använ­daren att pri­or­it­era bland alla uppgifter och att hål­la att-göra lis­tan upp­dat­er­ad. Där­för har vi avskalade vyer, där pri­or­it­er­ade uppgifter syns myck­et tydligt, och smar­ta över­sik­ter för att under­lät­ta vid planer­ing, som t ex en vy som vis­ar alla tids­bestäm­da uppgifter framöver. Det krävs få klick för att ändra en uppgift och i mobil­ver­sio­nen märks det­ta särskilt tydligt om man jäm­för med andra listtjänster. 

SaveY­our­Day erb­jud­er mån­ga funk­tion­er på list­nivå. En lista kan vara möte­san­teck­ningar som enkelt kan mejlas ut, en check­lista som kan kopieras, eller en arbet­sprocess med beskri­vande bilder. Använ­daren kan sät­ta både tag­gar och datum för själ­va lis­tan, i stäl­let för att ange det för var­je enskild uppgift. Under­lis­tor kan hanteras med sam­ma möj­ligheter som huvudlis­tor, vilket ock­så är unikt för SaveYourDay. 

SaveY­our­Day är plat­tform­soberoende och behöver inte oli­ka appar för oli­ka enheter, det är bara att log­ga in. Det är ock­så så vitt vi vet den enda sven­skbaser­ade list­tjän­sten, vilket innebär att guider och tips är på sven­s­ka och även den per­son­li­ga supporten.

D: Vad hän­der för er härnäst?

S: Inför vår nyli­gen lanser­ade upp­da­ter­ing av SaveY­our­Day hade vi en test­grupp som kom in med syn­punk­ter och önskemål. Vi job­bar nu med att införa flera av de små finess­er som de önskade sig. Näs­ta större funk­tion som kom­mer är en smart lös­ning för återkom­mande uppgifter.

D: Den som vill tes­ta tjän­sten, hur går den tillväga?

S: Ska­pa ett gratiskon­to på SaveY​our​Day​.com, det är enkelt att kom­ma igång! Du får då även en månads pre­mi­um, med möj­lighet att pro­va alla funk­tion­aliteter (pre­mi­um 159 kr/​år). Det går ock­så att importera uppgifter från ett annat sys­tem, genom att importera en CSV-fil.

D: Fint! Tusen tack!

Hur tjän­sten ser ut? Jo, ta en titt här:

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.