Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 juni

Jag möter Sara Albertson från SaveYourDay.com


Datum: 2015-06-10 18:15

SaveY​our​Day​.com är en av få att göra-list-tjän­ster som utveck­las i Sverige — vilket är kul, tyck­er jag. 

Jag har följt tjän­sten på håll under några år och efter­som det har hänt en hel del funk­tion­s­mäs­sigt med den de senaste månader­na, pas­sade jag på att ta en prat­stund med Sara Albert­son, som är en av grun­dar­na (och som jag träf­fade på en av mina kurs­er för ett bra tag sedan).

David (D): Hej Sara! Kul att talas vid en stund. Hör du, SaveY​our​Day​.com, vad är det egentligen?

Sara (S): SaveY­our­Day är ett web­baser­at planer­ingsverk­tyg som hjälper dig att göra rätt pri­or­i­teringar och arbe­ta mer effek­tivt med utgångspunkt från att-göra listan.

Oli­ka tvärsnitt ger dig snabbt över­sikt på vad som är vik­ti­gast att göra just nu och fil­tr­erar bort det du inte behöver se. Pri­or­i­teringar kan göras genom att sät­ta start- och slut­da­tum, ändra ord­nings­följd via drag-and-drop, tag­gar och kontext. 

I SaveY­our­Day kan du sam­la alla uppgifter och lis­tor, som t ex pro­jek­tlis­tor och checklistor.

D: Vil­ka är ni som står bakom tjänsten?

S: Min kusin Gunil­la Alnervik och jag har grun­dat SaveY­our­Day. I våra arbeten som pro­jek­tledare och mark­nads­förare samt med akti­va famil­je­liv kände vi stort behov av ett sys­tem som hjälpte oss hål­la koll. Vi provade flera listverk­tyg men blev inte nöj­da, efter­som de anti­n­gen var för funk­tion­sin­rik­tade eller för enkla todolist-appar. SaveY­our­Day blev verk­lighet 2012 efter hårt, men roligt arbete! Vi dri­ver själ­va utveck­lin­gen och utöver egen pro­gram­mer­ing har vi hjälp av ett team med utvecklare.

D: Vem är den typiska använ­daren av SaveYourDay?

S: Den van­li­gaste använ­daren är en per­son som har ett självständigt arbete med stort eget ans­var för hur dagen ska läg­gas upp. Även pri­vat­per­son­er som vill ha bät­tre koll i varda­gen eller planer­ar ett stort pro­jekt använ­der SaveYourDay.

D: Hur skil­jer sig SaveY­our­Day från andra list­tjän­ster där ute”?

S: Vårt störs­ta fokus är att hjäl­pa använ­daren att pri­or­it­era bland alla uppgifter och att hål­la att-göra lis­tan upp­dat­er­ad. Där­för har vi avskalade vyer, där pri­or­it­er­ade uppgifter syns myck­et tydligt, och smar­ta över­sik­ter för att under­lät­ta vid planer­ing, som t ex en vy som vis­ar alla tids­bestäm­da uppgifter framöver. Det krävs få klick för att ändra en uppgift och i mobil­ver­sio­nen märks det­ta särskilt tydligt om man jäm­för med andra listtjänster. 

SaveY­our­Day erb­jud­er mån­ga funk­tion­er på list­nivå. En lista kan vara möte­san­teck­ningar som enkelt kan mejlas ut, en check­lista som kan kopieras, eller en arbet­sprocess med beskri­vande bilder. Använ­daren kan sät­ta både tag­gar och datum för själ­va lis­tan, i stäl­let för att ange det för var­je enskild uppgift. Under­lis­tor kan hanteras med sam­ma möj­ligheter som huvudlis­tor, vilket ock­så är unikt för SaveYourDay. 

SaveY­our­Day är plat­tform­soberoende och behöver inte oli­ka appar för oli­ka enheter, det är bara att log­ga in. Det är ock­så så vitt vi vet den enda sven­skbaser­ade list­tjän­sten, vilket innebär att guider och tips är på sven­s­ka och även den per­son­li­ga supporten.

D: Vad hän­der för er härnäst?

S: Inför vår nyli­gen lanser­ade upp­da­ter­ing av SaveY­our­Day hade vi en test­grupp som kom in med syn­punk­ter och önskemål. Vi job­bar nu med att införa flera av de små finess­er som de önskade sig. Näs­ta större funk­tion som kom­mer är en smart lös­ning för återkom­mande uppgifter.

D: Den som vill tes­ta tjän­sten, hur går den tillväga?

S: Ska­pa ett gratiskon­to på SaveY​our​Day​.com, det är enkelt att kom­ma igång! Du får då även en månads pre­mi­um, med möj­lighet att pro­va alla funk­tion­aliteter (pre­mi­um 159 kr/​år). Det går ock­så att importera uppgifter från ett annat sys­tem, genom att importera en CSV-fil.

D: Fint! Tusen tack!

Hur tjän­sten ser ut? Jo, ta en titt här: