Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 nov.

”Jag lyckas inte bli mer strukturerad. Vad gör jag för fel?”


Datum: 2011-11-23 11:00

Mis­strös­tar du när det gäller din per­son­li­ga struktur?

Har du försökt för­bät­tra den för ett tag sedan, men miss­ly­ck­ats och tror du nu att du är ett hop­plöst fall?

Mis­strös­ta inte.

Ingen sit­u­a­tion är omöjlig. Alla klarar att för­bät­tra åtmin­stone något. Även den min­s­ta förän­dring till det bät­tre gör skill­nad i din vardag.

Kanske gör du bara något av föl­jande två misstag?

Det förs­ta: Allt samtidigt

Du tror att du behöver förän­dra allt på en gång. Ta istäl­let ett enda steg i rätt riktning.

  1. Välj bara ett område i taget att förändra.
  2. Bestäm dig t ex för att den­na månad vill jag för­bät­tra min projektöversikt”
  3. Ägna en stund åt att hit­ta goda exem­pel, d v s googla, läs på Struk­tur­bloggen, släng ut en frå­ga på Face­book, frå­ga dina kol­le­gor hur de gör, leta upp en bok att låna på bib­lioteket (tja, eller för all del, anli­ta en struktör).
  4. När det känns som att du hit­tat ett for­mat som pas­sar dig, gör ett utkast som inte behöver bli perfekt.
  5. Pro­va ett tag.
  6. När du behöver, för­fi­na, och pro­va ett tag till.

Det andra: Teknik före metod

Du skaf­far den nyaste, senaste man­ick­en som har allt och du tror att det räck­er med det, att den kom­mer att lösa alla dina prob­lem. För­mod­li­gen lös­er den en del, genom att du t ex kan syn­ka på ett nytt sätt. Men, efter ett tag sväm­mar ändå allt över och du är till­ba­ka där du började.

Du behöver allt­så förän­dra din metod. Meto­den är näs­tan oberoende av vil­ka verk­tyg du använder.

Så, se till att du kan säga Ja, det gör jag.” på dessa fyra upp­maningar. Om inte, vet du var du ska börja.

  1. Töm inko­r­gen var­je dag.
  2. Skriv upp allt du har att göra.
  3. Fat­ta beslut om var­je mail förs­ta gån­gen du läs­er det.
  4. Gör genomgång av dina pro­jekt, din att-göra-lista och din kalen­der minst en gång var­je vecka.

Hur gör du?

Upplever du att du gör något helt annat mis­stag, men du vet inte vad? Läm­na en kom­men­rat och berät­ta så kanske jag eller någon annan läsare kan hjäl­pa dig!