Ibland är en stängd dörr bara en stängd dörr | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 sep.

Ibland är en stängd dörr bara en stängd dörr


Datum: 2011-09-21 12:00

Har ni en öppen dörr”-policy på ert kontor? 

Jag menar, ingår det i er före­tagskul­tur att här stänger vi aldrig dör­ren, för här är vi alltid till­gäng­li­ga för varandra”?

Väldigt ofta möter jag män­niskor som anger kol­le­gor som kom­mer och stör” som en av de främ­s­ta tid­stju­var­na” i sin vardag. Ofta sit­ter de inte i kon­tors­land­skap, utan har eget rum. De säger Jag kan ju inte bara stän­ga dör­ren; det skulle ju vara oar­tigt mot kollegorna.”

Lyssna på man­nen med divanen

Men, pré­cis som Freud lär ha sagt ibland är en cig­a­rr bara en cig­a­rr”, säger jag ibland är en stängd dörr bara en stängd dörr”. 

Möts du av en stängd dörr, behöver det inte bety­da att kol­le­gan som stängt den inte vill hjäl­pa dig. För­mod­li­gen pas­sar det bara inte nu. Säk­ert arbe­tas det nu bakom dör­ren på en uppgift som har högs­ta pri­or­itet just nu. Där­för att, den som säger nej till något, säger därmed ja till något annat.

Att pri­or­it­era är att säga nej

Du säger ja till det du bedömer vara rätt uppgift att arbe­ta med just nu. Du säger inte nej för att du är ogin gen­te­mot dina kol­le­gor, utan för att du gör en med­veten pri­or­i­ter­ing. Du är näm­li­gen den som är ytterst ans­varig för att rätt sak görs i rätt tid inom just ditt ans­var­som­råde. Lyck­ligtvis är du ock­så den enda som kan göra rätt pri­or­i­ter­ing, för det är bara du som har hel­hets­bilden över din situation.

Så, du säger inte nej för att du inte vill stäl­la upp, utan för att du gör en med­veten upp­skat­tning om vad som är rim­ligt att arbe­ta med sam­tidigt och ändå behål­la koncentrationen.

Det­ta är måhän­da ett väl triv­ialt tips, men med tanke på vad jag hör i mitt dagli­ga värv, tål det att påmin­nas om:

Stäng dör­ren.

Gör så här

  1. När du behöver det, stäng dörren.
  2. Arbe­ta ostörd med det som du verk­li­gen måste få gjort nu och som kräver din kon­cen­tra­tion. Njut av hur tyst det är.
  3. När du inte behöver vara ostörd län­gre, öpp­na dörren.
  4. Om du kän­ner dig osäk­er, förk­lara för dina kol­le­gor på näs­ta per­sonalmöte var­för du behöver stän­ga dör­ren då och då. Det är för att du behöver job­ba ostört med en uppgift som kräver din kon­cen­tra­tion och för att just den uppgiften har högst pri­or­itet just nu. Du är fort­farande sam­ma gam­la hjälp­sam­ma kol­le­ga, som gär­na står till tjänst senare, när du kon­cen­tr­erat dig i fred en stund först.

Tänk om dina kol­le­gor till ful­lo förstår ditt behov av avskild­het då och då? Kanske kän­ner de till och med likadant. Upprik­tigt sagt, tror jag att vi alla gör det från gång till annan.
Hur skulle det vara om ni införde en stängd dörr så man kan arbe­ta ifred”-timme mel­lan kl 9 och kl 10 var­je dag?

Med min­dre dis­trak­tion blir mer gjort

Tillåter du dig att stän­ga om dig när du behöver det, får du mer gjort, efter­som du kan job­ba mer inten­sivt under en peri­od utan att bli avbruten och distraherad.
Bonus­ef­fekt: Tänk vad myck­et gladare du skulle bli att se dina kol­le­gor sedan, när du fått job­ba undan det värsta?

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att kun­na job­ba kon­cen­tr­erat? Avskild­het i sig garan­ter­ar ju inte att vi blir fokuser­ade. Läm­na en kom­men­tar och berät­ta hur du lös­er det­ta dilemma. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.