Ivy Lee-metoden | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 dec.

Ivy Lee-metoden


Datum: 2017-12-19 07:42

Idéer om hur vi enklast får sak­er gjort och metoder för hur vi kan bli mer effek­ti­va i job­b­varda­gen har fun­nits i alla tider. Intet nytt under solen där. Enligt his­torik­ern Toby Lester hade ock­så Leonar­do Da Vin­ci en att göra-lista i en anteck­n­ings­bok hän­gande från sitt bälte, som en dåti­da pappersapp.

Lees lista
I bör­jan av för­ra sek­let levde en PR-expert vid namn Ivy Led­bet­ter Lee i USA. Det berät­tas att han 1918 anl­i­tades av kon­ti­nen­tens störs­ta varvskon­cern Beth­le­hem Steel Cor­po­ra­tion — inte för hjälp med pub­licitet, utan med produktivitet.

I Arne Tam­mer­sk anda fick han en kvart med var­je chef i bolaget, under vilken han delade med sig av sin metod för att få rätt sak­er gjor­da fort:

  1. I slutet av var­je dag, skriv ned sex att göra-uppgifter det är vik­tigt att du slut­för under mor­gonda­gen — varken fler eller färre.

  2. Pri­or­it­era de sex uppgifter­na sinsemellan

  3. Imor­gon bit­ti, bör­ja direkt arbe­ta med den förs­ta uppgiften och fort­sätt till dess du är klar med den, varefter du sät­ter igång med uppgift num­mer två (och så vidare).

  4. I slutet av dagen, om du inte hun­nit med allt, låt de kvar­varande uppgifter­na vara med på mor­gonda­gens lista om sex uppgifter.

  5. Upprepa var­je arbetsdag.

Blir det här bra?
Du som har läst mina tex­ter ett tag eller har hört mig föreläsa förstår nog att jag inte helt och fullt skriv­er under på Ivy Lee-meto­dens förträf­flighet. Till exem­pel undrar jag var alla andra uppgifter finns i vän­tan på att de ska bli en av de sex uppgifter­na på lis­tan. Jag ställer mig frå­gande till i vilken mån vi ett halvt dygn i förväg kan bestäm­ma vil­ka uppgifter som kom­mer att vara vik­ti­gast i mor­gon. Nog dyk­er det väl upp oförutsed­da sak­er som ibland med rät­ta får högs­ta prioritet?

Men, det finns ock­så nyt­tigt här att ta fas­ta på och kanske skulle Ivy Lees metod pas­sa dig som hand i handske, så visst är den värd att berät­ta om.

Gör så här
Om Ivy Lee-meto­den eller något enda ur den slår an en ton hos dig, gör så här:

  1. Tänk efter vad du vill ta fas­ta på ur meto­den. Det kan vara allt eller bara något. Själv attra­heras jag av den res­o­lu­ta beslut­samheten om vil­ka uppgifter som ska pri­or­it­eras och det fokus det­ta ger.

  2. Fun­dera på hur du kan applicera det på hur du arbe­tar idag. Jag ska tes­ta att mer än tidi­gare väl­ja vil­ka mor­gonda­gens vik­ti­gaste uppgifter åtmin­stone troli­gen är innan jag avs­lu­tar dagen.

  3. Gör nu den förän­dring du behöver för att imple­mentera din idé eller skriv en att göra- uppgift om vad du ska förän­dra, så att du lättare gör slag i sak­en senare — kanske imorgon?

Bät­tre och bät­tre, idé för idé
Om du plockar något eller allt från Ivy Lees metod och imple­menter­ar det i ditt arbetssätt, blir din struk­tur och din effek­tivitet (troli­gen) ett snäpp för­fi­nad. Att på det­ta sätt ofta göra små förän­dringar baser­ade på idéer vi snap­par upp här och där gör att vårt arbetssätt är i ständig utveck­ling och all­tefter­som for­mar vi vår arbetsvardagstil­l­varo så vi vill ha den.

Hur gör du?
Vad för annan metod har du nyss fått nys om och inspir­erats av? Berät­ta gär­na i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.