Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 dec.

Ivy Lee-metoden


Datum: 2017-12-19 07:42

Idéer om hur vi enklast får sak­er gjort och metoder för hur vi kan bli mer effek­ti­va i job­b­varda­gen har fun­nits i alla tider. Intet nytt under solen där. Enligt his­torik­ern Toby Lester hade ock­så Leonar­do Da Vin­ci en att göra-lista i en anteck­n­ings­bok hän­gande från sitt bälte, som en dåti­da pappersapp.

Lees lista
I bör­jan av för­ra sek­let levde en PR-expert vid namn Ivy Led­bet­ter Lee i USA. Det berät­tas att han 1918 anl­i­tades av kon­ti­nen­tens störs­ta varvskon­cern Beth­le­hem Steel Cor­po­ra­tion — inte för hjälp med pub­licitet, utan med produktivitet.

I Arne Tam­mer­sk anda fick han en kvart med var­je chef i bolaget, under vilken han delade med sig av sin metod för att få rätt sak­er gjor­da fort:

  1. I slutet av var­je dag, skriv ned sex att göra-uppgifter det är vik­tigt att du slut­för under mor­gonda­gen — varken fler eller färre.

  2. Pri­or­it­era de sex uppgifter­na sinsemellan

  3. Imor­gon bit­ti, bör­ja direkt arbe­ta med den förs­ta uppgiften och fort­sätt till dess du är klar med den, varefter du sät­ter igång med uppgift num­mer två (och så vidare).

  4. I slutet av dagen, om du inte hun­nit med allt, låt de kvar­varande uppgifter­na vara med på mor­gonda­gens lista om sex uppgifter.

  5. Upprepa var­je arbetsdag.

Blir det här bra?
Du som har läst mina tex­ter ett tag eller har hört mig föreläsa förstår nog att jag inte helt och fullt skriv­er under på Ivy Lee-meto­dens förträf­flighet. Till exem­pel undrar jag var alla andra uppgifter finns i vän­tan på att de ska bli en av de sex uppgifter­na på lis­tan. Jag ställer mig frå­gande till i vilken mån vi ett halvt dygn i förväg kan bestäm­ma vil­ka uppgifter som kom­mer att vara vik­ti­gast i mor­gon. Nog dyk­er det väl upp oförutsed­da sak­er som ibland med rät­ta får högs­ta prioritet?

Men, det finns ock­så nyt­tigt här att ta fas­ta på och kanske skulle Ivy Lees metod pas­sa dig som hand i handske, så visst är den värd att berät­ta om.

Gör så här
Om Ivy Lee-meto­den eller något enda ur den slår an en ton hos dig, gör så här:

  1. Tänk efter vad du vill ta fas­ta på ur meto­den. Det kan vara allt eller bara något. Själv attra­heras jag av den res­o­lu­ta beslut­samheten om vil­ka uppgifter som ska pri­or­it­eras och det fokus det­ta ger.

  2. Fun­dera på hur du kan applicera det på hur du arbe­tar idag. Jag ska tes­ta att mer än tidi­gare väl­ja vil­ka mor­gonda­gens vik­ti­gaste uppgifter åtmin­stone troli­gen är innan jag avs­lu­tar dagen.

  3. Gör nu den förän­dring du behöver för att imple­mentera din idé eller skriv en att göra- uppgift om vad du ska förän­dra, så att du lättare gör slag i sak­en senare — kanske imorgon?

Bät­tre och bät­tre, idé för idé
Om du plockar något eller allt från Ivy Lees metod och imple­menter­ar det i ditt arbetssätt, blir din struk­tur och din effek­tivitet (troli­gen) ett snäpp för­fi­nad. Att på det­ta sätt ofta göra små förän­dringar baser­ade på idéer vi snap­par upp här och där gör att vårt arbetssätt är i ständig utveck­ling och all­tefter­som for­mar vi vår arbetsvardagstil­l­varo så vi vill ha den.

Hur gör du?
Vad för annan metod har du nyss fått nys om och inspir­erats av? Berät­ta gär­na i en kommentar.