Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 jan.

Bestäm dig för årets strukturförbättring


Datum: 2018-01-24 15:12

Det nya året är ännu ett oskriv­et blad. Kanske har du redan myck­et bokat i din kalen­der de när­maste tolv månader­na, men nog finns där ock­så utrymme för sådant som för­fi­nar ditt arbetssätt och din struktur.

För, visst är väl inte heller du helt framme, där dina arbets­da­gar är helt som du vill ha dem? Jag är det inte. Det var såk­lart sak­er i mitt arbete under för­ra året som inte funger­ade opti­malt; sit­u­a­tion­er i vil­ka jag vill göra på ett annat sätt näs­ta gång något lik­nande inträffar.

För mig, och säk­ert ock­så för dig, finns det ständigt ett inslag av för­fi­nande och finslip­n­ing av hur vi arbe­tar — ock­så under allde­les van­li­ga arbets­da­gar. Möjli­gen delar du ock­så min upplevelse att det­ta ständi­ga för­bät­tringsar­bete är väldigt roligt och i det när­maste beroendeframkallande.

Så, vad vill du för­bät­tra i din struk­tur i år? Säk­ert kom­mer du att göra mån­ga fin­jus­teringar, men om du, mot all för­modan, bara skulle ha utrymme att rät­ta till en sak — vad skulle det vara?

Gör så här

  1. Ta en fun­der­are på vad för struk­tur­brist du fram­förallt vill rät­ta till under det­ta året. Det kan vara vad som helst som inte funger­at helt till­fredsstäl­lande under den senaste tiden. För egen del låter jag året prä­glas av förenkling.

  2. Sätt ett mål på för­bät­trin­gen, så att du får anled­ning att fira när du lyck­ats, för dessa vardagli­ga seg­rar vi påtagligt tar hem” får oss att må så bra. Mitt mål är att fören­kla minst 25 ruti­n­er eller sak­er jag gör mer än en gång, så att jag får än mer tid, lust och ork till det jag all­ra helst vill ägna mig åt.

  3. Om den nya struk­turen innebär att du ska göra något nytt eller något på ett nytt sätt när något särskilt hän­der, for­mulera det som en när …, så …”-sats, en så kallad imple­men­ta­tion inten­tion”. Enligt pro­fes­sor Goll­witzer är det då lättare för dig att kom­ma ihåg att göra på det nya sät­tet i rätt sit­u­a­tion i fortsättningen.

  4. Vill du påmin­na dig själv om att göra på det nya sät­tet, skriv en lapp eller hit­ta på någon annan fysisk påmin­nelse som du låter stic­ka ut” på något av de två sätt forskar­na Milk­man och Rogers rekommenderar.

  5. Med­för struk­tur­för­bät­trin­gen att du ska ta fram, omfor­ma eller ska­pa något som du inte gör i en hand­vänd­ning — for­ma det till ett smärre pro­jekt och dela upp det i min­dre steg som vart och ett är kortare än en arbets­dag, så att de plat­sar på din att göra-lista. 

  6. Du tar sedan mån­ga små steg ofta och tids nog är din struk­tur ett snäpp bät­tre och din vardagstil­l­varo med den.

Säkrare i mål
Om du nu i bör­jan av året bestäm­mer dig för åtmin­stone en struk­turaspekt att för­fi­na, kom­mer du lättare att kun­na ta konkre­ta steg ditåt — i syn­ner­het när du har en inten­siv vardag i övrigt. Lättare lyckas du med de för­bät­tringar du strä­var efter och tidi­gare får du skör­da fruk­ter­na därav.

Vad för­fi­nar du?
Vad vill du för­bät­tra när det gäller din struk­tur i år? Berät­ta gär­na om ditt struk­tur-nyårslöfte i en kommentar.