Bestäm dig för årets strukturförbättring | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 jan.

Bestäm dig för årets strukturförbättring


Datum: 2018-01-24 15:12

Det nya året är ännu ett oskriv­et blad. Kanske har du redan myck­et bokat i din kalen­der de när­maste tolv månader­na, men nog finns där ock­så utrymme för sådant som för­fi­nar ditt arbetssätt och din struktur.

För, visst är väl inte heller du helt framme, där dina arbets­da­gar är helt som du vill ha dem? Jag är det inte. Det var såk­lart sak­er i mitt arbete under för­ra året som inte funger­ade opti­malt; sit­u­a­tion­er i vil­ka jag vill göra på ett annat sätt näs­ta gång något lik­nande inträffar.

För mig, och säk­ert ock­så för dig, finns det ständigt ett inslag av för­fi­nande och finslip­n­ing av hur vi arbe­tar — ock­så under allde­les van­li­ga arbets­da­gar. Möjli­gen delar du ock­så min upplevelse att det­ta ständi­ga för­bät­tringsar­bete är väldigt roligt och i det när­maste beroendeframkallande.

Så, vad vill du för­bät­tra i din struk­tur i år? Säk­ert kom­mer du att göra mån­ga fin­jus­teringar, men om du, mot all för­modan, bara skulle ha utrymme att rät­ta till en sak — vad skulle det vara?

Gör så här

  1. Ta en fun­der­are på vad för struk­tur­brist du fram­förallt vill rät­ta till under det­ta året. Det kan vara vad som helst som inte funger­at helt till­fredsstäl­lande under den senaste tiden. För egen del låter jag året prä­glas av förenkling.

  2. Sätt ett mål på för­bät­trin­gen, så att du får anled­ning att fira när du lyck­ats, för dessa vardagli­ga seg­rar vi påtagligt tar hem” får oss att må så bra. Mitt mål är att fören­kla minst 25 ruti­n­er eller sak­er jag gör mer än en gång, så att jag får än mer tid, lust och ork till det jag all­ra helst vill ägna mig åt.

  3. Om den nya struk­turen innebär att du ska göra något nytt eller något på ett nytt sätt när något särskilt hän­der, for­mulera det som en när …, så …”-sats, en så kallad imple­men­ta­tion inten­tion”. Enligt pro­fes­sor Goll­witzer är det då lättare för dig att kom­ma ihåg att göra på det nya sät­tet i rätt sit­u­a­tion i fortsättningen.

  4. Vill du påmin­na dig själv om att göra på det nya sät­tet, skriv en lapp eller hit­ta på någon annan fysisk påmin­nelse som du låter stic­ka ut” på något av de två sätt forskar­na Milk­man och Rogers rekommenderar.

  5. Med­för struk­tur­för­bät­trin­gen att du ska ta fram, omfor­ma eller ska­pa något som du inte gör i en hand­vänd­ning — for­ma det till ett smärre pro­jekt och dela upp det i min­dre steg som vart och ett är kortare än en arbets­dag, så att de plat­sar på din att göra-lista. 

  6. Du tar sedan mån­ga små steg ofta och tids nog är din struk­tur ett snäpp bät­tre och din vardagstil­l­varo med den.

Säkrare i mål
Om du nu i bör­jan av året bestäm­mer dig för åtmin­stone en struk­turaspekt att för­fi­na, kom­mer du lättare att kun­na ta konkre­ta steg ditåt — i syn­ner­het när du har en inten­siv vardag i övrigt. Lättare lyckas du med de för­bät­tringar du strä­var efter och tidi­gare får du skör­da fruk­ter­na därav.

Vad för­fi­nar du?
Vad vill du för­bät­tra när det gäller din struk­tur i år? Berät­ta gär­na om ditt struk­tur-nyårslöfte i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.